Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Visoko obrazovanje za migrante i izbjeglice

Pregled

Komisija financira projekte i širi uspješnu praksu u području obrazovanja za migrante i izbjeglice. U mnogim inicijativama koje koordinira ključno je pitanje jezičnih vještina i priznavanja kvalifikacija, posebno onih koje su stečene izvan EU-a.

Potpora ustanovama

U okviru programa Erasmus+ financijski se podupiru projekti koji se provode na visokim učilištima u zemljama sudionicama i partnerskim zemljama diljem svijeta, uključujući zemlje iz kojih u Europu pristiže najveći broj migranata. Za visoka učilišta posebno su važne dvije vrste projekata: 

Potpora studentima

Europska komisija omogućila je mrežnu jezičnu potporu za 100 000 izbjeglica i novopridošlih migranata. Ta inicijativa osmišljena je kao pomoć pojedincima da nauče jezik zemlje domaćina te se lakše integriraju u društvo. 

Inspirativni projekti

Erasmus+ polučio je brojne inspirativne projekte u području visokog obrazovanja za izbjeglice. Na platformi s rezultatima projekata Erasmus+ dostupne su informacije o nizu projekata za potporu integraciji migranata i izbjeglica u EU-u.

Među ostalima, Komisija podupire i sljedeće projekte za poboljšanje priznavanja kvalifikacija izbjeglica: 

  • Vodič ENIC-NARIC za vrednovatelje kvalifikacija, koji pomaže pri priznavanju kvalifikacija izbjeglica
  • Europski priručnik za priznavanje namijenjen visokim učilištima, koji također pomaže vrednovateljima kvalifikacija, a sastavljen je u okviru projekta za europski prostor priznavanja (EAR). Taj priručnik sadržava zajedničke standarde i jasne smjernice za sve aspekte priznavanja inozemnih kvalifikacija. Vrednovateljima kvalifikacija pri visokim učilištima služi kao praktičan alat za primjenu načela iz Lisabonske konvencije o priznavanju, uključujući priznavanje kvalifikacija izbjeglica
  • informacije o postupcima priznavanja akademskih kvalifikacija izbjeglih studenata i osoba s diplomom koji se žele zaposliti ili studirati
  • skup alata za pomoć vrednovateljima u uvođenju pravednih i pojednostavnjenih postupaka za priznavanje kvalifikacija izbjeglica. On sadržava pregled obrazovnih sustava relevantnih trećih zemalja, module za e-učenje i skup detaljnih smjernica za uvođenje djelotvornih postupaka 
  • u projektu REACT – Refugees and Recognition, koji se također financira u okviru programa Erasmus+, sudjeluju uredi za priznavanje ENIC-NARIC u Europi i Kanadi, odabrana visoka učilišta u Europi, Europska udruga sveučilišta, Europski studentski savez i platforma KIRON za otvoreno visoko obrazovanje za izbjeglice. 

Potpora istraživačima

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie (MSCA) u okviru EU-ova programa Obzor 2020. otvaraju mogućnosti za visokokvalitetno osposobljavanje i razvoj karijere u Europi istraživačima svih nacionalnosti na doktorskom ili poslijedoktorskom studiju. 

Raseljenim istraživačima, npr. sa statusom izbjeglice, koji su morali prekinuti studij na raspolaganju je niz prednosti tog programa, uključujući:

  • odbor za ponovno pokretanje karijere (CAR), koji podupire istraživače na poslijedoktorskom studiju da nastave svoje istraživačke karijere u Europi. Namijenjen je osobama koje su prekinule svoj znanstveni rad na najmanje godinu dana iz bilo kojeg razloga. Više informacija dostupno je u vodiču za podnositelje prijava
  • kriterije prihvatljivosti za MSCA, kojima se nastoje ispraviti nepovoljni uvjeti za financiranje istraživača koji su obustavili svoje aktivnosti kad su podnijeli zahtjev za status izbjeglice. Vrijeme koje provedu u zemlji u kojoj čekaju priznavanje tog statusa neće se smatrati dijelom razdoblja rezidentnosti ili aktivnosti u zemlji organizacije domaćina. Tako će se izbjeglim istraživačima omogućiti da se prijave za individualne stipendije MSCA u zemlji domaćinu
  • organizacije koje izvode doktorske i poslijedoktorske programe potiču se da organiziraju aktivnosti koje bi povećale mogućnosti za integraciju raseljenih istraživača.

Od 1. rujna 2019. program MSCA financira mjeru koordinacije i potpore za istraživače u teškom položaju. Projekt „InSPIREurope” koordiniran je međusektorski savez na razini Europe za istraživače u teškom položaju. On olakšava transnacionalnu suradnju ključnih dionika diljem Europe kako bi se istraživačima u teškom položaju otvorilo više akademskih i drugih mogućnosti. 

U okviru aktivnosti MSCA financira se i niz istraživačkih projekata za bolje razumijevanje prisilne migracije.