Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vysokoškolské vzdělávání pro migranty a uprchlíky

Přehled

Komise financuje projekty a šíří úspěšné postupy v oblasti vzdělávání migrantů a uprchlíků. V řadě koordinovaných iniciativ jsou zásadní otázkou jazykové znalosti a uznávání kvalifikací, zejména těch získaných v zemích mimo EU.

Podpora poskytovaná institucím

Program Erasmus+ financuje podporu ve formě projektů pro vysokoškolské instituce v programových zemích i partnerských zemích po celém světě, včetně zemí, které jsou hlavními zdroji migrace do Evropy. Pro instituce vysokoškolského vzdělávání jsou obzvláště důležité dva typy projektů: 

Podpora poskytovaná studentům

Evropská komise poskytla 100 000 uprchlíků a nově příchozích migrantů přístup k online jazykové podpoře. Cílem iniciativy je pomoci jednotlivcům integrovat se do hostitelské společnosti tak, že dostanou možnost naučit se místní jazyk. 

Inspirativní projekty

V rámci programu Erasmus+ byla realizována řada inspirativních projektů v oblasti vysokoškolského vzdělávání uprchlíků. Jejich přehled nabízí platforma výsledků projektů Erasmus+. Platforma obsahuje informace o široké škále projektů, které podpořily integraci migrantů a uprchlíků v EU.

Komise dále podporuje následující projekty, jejichž cílem je zlepšit uznávání kvalifikace uprchlíků: 

  • Pokyny pro hodnotitele kvalifikací v rámci ENIC-NARIC, které pomáhají s uznáváním kvalifikace uprchlíků
  • Evropská příručka uznávání kvalifikací pro vysokoškolské instituce je určena pro hodnotitele kvalifikací. Byla vypracována v rámci projektu „Evropský prostor uznávání kvalifikací“. Obsahuje společné normy a jasné pokyny ohledně všech aspektů uznávání zahraničních kvalifikací. Jedná se o praktický nástroj pro hodnotitele kvalifikací z vysokoškolských institucí, který poskytuje informace o tom, jak uplatňovat zásady zakotvené v Lisabonské úmluvě o uznávání kvalifikací, včetně kvalifikací uprchlíků.
  • Informace o postupech akademického uznávání pro studenty a absolventy z řad uprchlíků, kteří chtějí pracovat nebo studovat v EU
  • Soubor nástrojů, který by měl hodnotitelům pomoci přijmout spravedlivé a zjednodušené postupy uznávání kvalifikace uprchlíků. Poskytuje profily vzdělávacích systémů příslušných třetích zemí, moduly elektronického učení a soubor podrobných pokynů, jak zavést účinné postupy. 
  • V rámci programu Erasmus+ je financován také návazný projekt REACT (Uprchlíci a uznávání kvalifikací), kterého se účastní kanceláře uznávání kvalifikací středisek ENIC-NARIC v Evropě a Kanadě, vybrané vysokoškolské instituce v Evropě, Evropská asociace univerzit, Evropský svaz studentů a nevládní organizace KIRON pro otevřené vysokoškolské vzdělávání uprchlíků. 

Podpora poskytovaná výzkumným pracovníkům

Akce „Marie Skłodowská-Curie“ (MSCA) programu EU Horizont 2020 nabízejí výzkumným pracovníkům jakékoli státní příslušnosti, kteří se připravují na získání titulu Ph.D. nebo postdoktorandské kvalifikace, vynikající příležitosti v oblasti odborné přípravy a profesního rozvoje v Evropě. 

Vysídlení výzkumní pracovníci, například s postavením uprchlíka, kteří museli přerušit svá studia, mohou využít různých programových prvků, mezi něž patří:

  • Skupina pro nový začátek v pracovním životě (CAR), která podporuje postdoktorandské výzkumné pracovníky, aby pokračovali ve své výzkumné činnosti v Evropě. Tato skupina je vyhrazena pro osoby, které se musely z jakýchkoli důvodů vzdát na dobu nejméně jednoho roku práce ve výzkumu. Další informace najdete v pokynech pro žadatele.
  • Kritéria způsobilosti programu MSCA, jejichž cílem je omezit nevýhody financování pro výzkumné pracovníky, kteří museli pozastavit svou činnost kvůli vyřizování žádosti o postavení uprchlíka. Doba strávená v zemi při čekání na přiznání postavení uprchlíka se nezapočítává do „doby pobytu nebo činnosti“ v zemi hostitelské organizace. To umožňuje výzkumným pracovníkům z řad uprchlíků požádat v hostitelské zemi o individuální stipendium programu MSCA.
  • Organizace poskytující pre- a postdoktorandské vzdělávání by se měly snažit nabízet aktivity, které zlepšují vyhlídky na integraci vysídlených výzkumných pracovníků.

Od 1. září 2019 program MSCA financuje koordinační a podpůrné akce na podporu výzkumných pracovníků v ohrožení. Cílem projektu „InSPIREurope“ je vytvořit celoevropské koordinované, meziodvětvové sdružení na pomoc ohrožených výzkumných pracovníků. Usnadňuje nadnárodní spolupráci mezi důležitými zúčastněnými stranami v celé Evropě s cílem zvýšit příležitosti nabízené těmto pracovníkům v akademickém prostředí i mimo něj. 

Program MSCA rovněž financuje několik výzkumných projektů, které umožňují lépe pochopit nucenou migraci.