Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Aukštasis mokslas migrantams ir pabėgėliams

Apžvalga

Komisija finansuoja su migrantų ir pabėgėlių švietimu susijusius projektus ir platina atitinkamą sėkmingą patirtį. Neskaitant koordinuojamų iniciatyvų gausos, pagrindiniai sunkumai kyla dėl kalbų mokėjimo ir kvalifikacijų, ypač suteiktų už ES ribų, pripažinimo.

Parama institucijoms

Pagal programą „Erasmus+“ teikiama projektais pagrįsta parama programoje dalyvaujančių šalių aukštojo mokslo institucijoms ir šalims partnerėms visame pasaulyje, įskaitant šalis, iš kurių į Europą atvyksta daugiausia migrantų. Aukštojo mokslo institucijoms ypač aktualūs dviejų rūšių projektai: 

Parama studentams

100 000 pabėgėlių ir neseniai atvykusių migrantų Europos Komisija suteikė prieigą prie internetinės kalbinės paramos priemonės. Šia iniciatyva siekiama padėti asmenims integruotis į priimančiąją visuomenę, suteikiant jiems galimybę išmokti vietos kalbą. 

Įkvepiantys projektai

Pagal programą „Erasmus+“ vykdoma daugybė įkvepiančių projektų, susijusių su aukštuoju mokslu ir pabėgėliais. Su jais galima susipažinti prisijungus prie „Erasmus+“ projektų rezultatų platformos. Šioje platformoje pateikiama informacija apie pačius įvairiausius projektus, kuriais paremta migrantų ir pabėgėlių integracija į ES.

Be to, toliau pateikiami Komisijos remtų projektų, kurių tikslas – padidinti pabėgėlių įgytų kvalifikacijų pripažinimą, pavyzdžiai: 

  • ENIC-NARIC vadovas kvalifikacijos vertintojams prisideda prie pabėgėlių pateiktų kvalifikacijų pripažinimo;
  • Europos pripažinimo vadovas aukštojo mokslo institucijoms yra kvalifikacijos vertintojams skirtos pripažinimo gairės. Jos parengtos vykdant Europos pripažinimo erdvės projektą. Šiame vadove pateikiami bendri standartai ir aiškios gairės dėl visų užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo aspektų. Juo siekiama aukštojo mokslo institucijų kvalifikacijų vertintojams suteikti praktinę priemonę, kuri jiems suteikia informacijos, kaip taikyti Lisabonos pripažinimo konvencijos principus, be kita ko, dėl pabėgėlių įgytų kvalifikacijų pripažinimo;
  • Informacija dirbti ir studijuoti norintiems pabėgėliams studentams ir absolventams apie akademinių kvalifikacijų pripažinimo procedūras;
  • priemonių rinkinys, skirtas padėti vertintojams nustatyti sąžiningas ir supaprastintas pabėgėlių įgytų kvalifikacijų pripažinimo procedūras. Šis priemonių rinkinys talpina informaciją apie atitinkamų trečiųjų šalių švietimo sistemų pobūdį, e. mokymosi modulius ir išsamių gairių, kaip nustatyti veiksmingas procedūras, rinkinį; 
  • tolesniame projekte „REACT – pabėgėliai ir pripažinimas“, kuris taip pat finansuojamas pagal programą „Erasmus+“, dalyvauja, be kita ko, Europos ir Kanados ENIC-NARIC pripažinimo tarnybos, atrinktos Europos aukštojo mokslo institucijos, Europos universitetų asociacija, Europos studentų sąjunga ir platforma „KIRON atvirasis aukštasis mokslas pabėgėliams“. 

Parama mokslininkams

Programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“, kuri yra ES programos „Horizontas 2020“ dalis, visų tautybių mokslininkams, kurie studijuoja doktorantūroje arba po šių studijų siekia tolesnės kvalifikacijos, teikia aukšto lygio mokymo ir karjeros raidos galimybių Europoje. 

Perkeltiesiems mokslininkams, pavyzdžiui, turintiems pabėgėlio statusą, kurie buvo priversti nutraukti savo tyrimus, gali būti vertingi įvairūs programos aspektai, pvz.:

  • Naujos karjeros pradžios grupė, kuri remia doktorantūros studijas baigusius tyrėjus, kad jie galėtų iš naujo pradėti savo mokslinę karjerą Europoje. Ši grupė skirta tiems, kurie dėl kokių nors priežasčių bent metus nevykdė mokslinių tyrimų. Daugiau informacijos pateikiama gairėse paraiškų teikėjams;
  • programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ tinkamumo kriterijai, kuriais siekiama sumažinti kliūtis gauti finansavimą mokslininkams, kurie sustabdė savo veiklą pabėgėlio statuso suteikimo procedūros metu. Laikas, praleistas šalyje laukiant, kol bus suteiktas pabėgėlio statusas, nebus įtraukiamas apskaičiuojant gyvenimo ar veiklos priimančiosios organizacijos šalyje laikotarpį. Tai mokslininkams pabėgėliams suteikia galimybę teikti paraiškas dėl programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ individualių stipendijų savo priimančiojoje šalyje;
  • organizacijos, vykdančios doktorantūros ir daktaro laipsnį turinčių darbuotojų mokymo programas, skatinamos rengti veiksmus, kurie padidintų perkeltųjų mokslininkų integracijos perspektyvas.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ finansuojami koordinavimo ir paramos veiksmai, kuriais remiami pavojuje atsidūrę mokslininkai. Vykdant projektą „InSPIREurope“ buriamas visos Europos koordinuotas tarpsektorinis pavojuje atsidūrusių mokslininkų aljansas. Šis projektas leidžia pagrindiniams visos Europos suinteresuotiesiems subjektams lengviau bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu ir taip padidinti pavojuje atsidūrusių mokslininkų galimybes akademiniame pasaulyje ir už jo ribų. 

Pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ taip pat finansuojami keli mokslinių tyrimų projektai, plečiantys mūsų žinias apie priverstinę migraciją.