Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Augstākā izglītība migrantiem un bēgļiem

Pārskats

Komisija finansē projektus un izplata sekmīgu praksi migrantu un bēgļu izglītības jomā. Jautājums par valodu prasmēm un kvalifikāciju atzīšanu, jo īpaši ārpus ES iegūto kvalifikāciju atzīšanu, ir daudzo koordinēto iniciatīvu centrā.

Atbalsts iestādēm

Programma “Erasmus+” finansē augstākās izglītības iestāžu (AII) projektus programmas valstīs un partnervalstīs visā pasaulē, ieskaitot valstis, kas ir pamatavots migrācijai uz Eiropu. Divu veidu projekti ir īpaši nozīmīgi augstākās izglītības iestādēm: 

Atbalsts studentiem

Eiropas Komisija ir piedāvājusi 100 000 bēgļiem un jaunajiem migrantiem piekļūt lingvistiskajam atbalstam tiešsaistē. Iniciatīvas mērķis ir palīdzēt šīm personām integrēties uzņemošajā sabiedrībā, sniedzot tiem iespēju mācīties vietējo valodu. 

Iedvesmojoši projekti

“Erasmus +” finansē daudz iedvesmojošu projektu augstākās izglītības un bēgļu jomā. Jūs tos atradīsiet “Erasmus+” projektu rezultātu platformā, kas satur informāciju par visdažādākajiem projektiem, kas atbalsta migrantu un bēgļu integrāciju ES.

Tostarp Komisijas atbalstītas iniciatīvas tiecas uzlabot bēgļu kvalifikāciju atzīšanu: 

  • Eiropas Informācijas centru un Nacionālās akadēmiskās atzīšanas informācijas centru tīkla (ENIC/NARIC) ceļvedis diplomu novērtētājiem, kas palīdz bēgļu kvalifikācijas atzīšanā;
  • Eiropas rokasgrāmata attiecībā uz augstākās izglītības iestāžu atzīšanu, kas arī ir instruments diplomu novērtētājiem. Tā tika izstrādāta kā daļa no Eiropas atzīšanas zonas projekta (EAR – European Area of Recognition Project). Šī rokasgrāmata satur kopīgus standartus un skaidras pamatnostādnes par visiem aspektiem ārvalstīs iegūtas kvalifikācijas atzīšanā. Tās mērķis ir sniegt augstākās izglītības iestāžu diplomu novērtētājiem praktisku instrumentu, kas viņiem izskaidro, kā piemērot Lisabonas konvencijas principus par kvalifikāciju atzīšanu, tostarp attiecībā uz bēgļiem;
  • informācija par tādu diplomu akadēmiskās atzīšanas procedūrām, ko ieguvuši savu valsti pametušie studenti un personas ar augstāko izglītību, kuras vēlas strādāt vai mācīties;
  • rīkkopa, kas palīdz novērtētājiem ieviest taisnīgas un vienkāršotas procedūras bēgļu kvalifikāciju atzīšanai. Rīkkopa piedāvā attiecīgo trešo valstu izglītības sistēmu profilus, e-mācību moduļus un detalizētas vadlīnijas efektīvu procedūru ieviešanai; 
  • turpmāko darbību projekts REACT — Refugees and Recognition, ko tāpat finansē programmas “Erasmus +” ietvaros, kurā piedalās atzīšanas dienesti ENIC-NARIC, kas atrodas Eiropā un Kanādā, vairākas augstākās izglītības iestādes Eiropā, Eiropas Universitāšu asociācija, Eiropas Studentu savienība un organizācija KIRON, kas darbojas par labu bēgļiem atvērtai augstākajai izglītībai. 

Atbalsts zinātniekiem

ES Programmas “Apvārsnis 2020” Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības (MSCA) nodrošina kvalitatīvas mācību un profesionālās attīstības iespējas Eiropā visu nacionalitāšu zinātniekiem, kas strādā pie doktora grāda vai pēcdoktorantūras kvalifikācijas iegūšanas. 

Šī programma piedāvā dažādas iespējas zinātniekiem, piemēram, ar bēgļa statusu, kuri bijuši spiesti atstāt savu valsti un pārtraukt savus pētījumus, jo īpaši:

  • Jauna karjeras sākuma ekspertu grupa (CAR), kas palīdz pēcdoktorantūras līmeņa zinātniekiem atsākt savu pētniecības darbību Eiropā. Šī grupa ir domāta tikai personām, kuras tāda vai citāda iemesla dēļ atstājušas zinātnisko pētījumu sfēru vismaz pirms gada. Kandidātu rokasgrāmata sniedz papildu informāciju;
  • pieļaujamības jeb atbilstības kritēriji Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajās darbībās, kuru mērķis ir ierobežot nevienlīdzīgo situāciju finansējuma ziņā, ar ko saskaras zinātnieki, kas ir apturējuši savau darbību, kamēr kandidējuši uz bēgļa statusa saņemšanu: laiku, kas aizvadīts konkrētā valstī, gaidot bēgļa statusa saņemšanu, neieskaita kā “uzturēšanās vai darbības periodu” uzņemošās organizācijas valstī. Tas dod iespēju zinātniekiem ar bēgļu statusu kandidēt uz individuālām MSCA stipendijām viņus uzņemošajā valstī;
  • organizācijas, kas piedāvā mācības pirms un pēc doktora grāda iegūšanas, ir aicinātas ieviest iniciatīvas, kas uzlabo pārvietoto zinātnieku integrācijas perspektīvas.

No 2019. gada 1. septembra Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību programma finansē koordinācijas un atbalsta darbību, ar kuru tiek sniegta palīdzība apdraudētajiem zinātniekiem. Ar projektu “InSPIREurope” tiek izveidota koordinēta, starpnozaru un viseiropas riskam pakļauto zinātnieku alianse. Tā veicina starptautisku sadarbību starp galvenajām ieinteresētajām personām visā Eiropā, lai vairotu iespējas, kas tiek piedāvātas šiem zinātniekiem akadēmiskajā pasaulē un ārpus tās. 

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību programma finansē arī vairākus pētniecības projektus, kuru mērķis ir padziļināt mūsu izpratni par piespiedu migrāciju.