Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 8

Europejczycy potrzebują podstawowej znajomości nowych i powstających technologii, w tym sztucznej inteligencji (SI), aby móc pewnie wchodzić z nimi w interakcje, z zachowaniem krytycznego myślenia i zasad bezpieczeństwa.

Większa świadomość przyczyni się także do większej rozwagi w odniesieniu do potencjalnych problemów występujących w związku z powstającymi technologiami, dotyczących kwestii etycznych, zrównoważenia środowiskowego, ochrony danych i e-prywatności, praw dziecka oraz dyskryminacji i stronniczości, w tym uprzedzeń ze względu na płeć, dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, dyskryminacji etnicznej i rasowej.

Wszyscy Europejczycy, w tym studenci, osoby poszukujące pracy i pracownicy, muszą posiadać odpowiednie umiejętności cyfrowe, aby dostosować się do nowych i powstających technologii oraz aby osiągnąć sukces w tak szybko zmieniającym się otoczeniu.

Personel pedagogiczny we wszystkich sektorach edukacji musi nabyć kompetencje i nabrać wiary w swoje umiejętności, aby móc skutecznie wykorzystywać w swojej pracy szeroką gamę technologii, w tym sztucznej inteligencji.

Cele: 

Komisja Europejska zaktualizuje europejskie ramy kompetencji cyfrowych w celu włączenia do nich poświadczenia umiejętności, wiedzy i podejść w zakresie umiejętności związanych z SI i danymi, a także będzie wspierać rozwój zasobów edukacyjnych w zakresie sztucznej inteligencji na potrzeby kształcenia i szkolenia. 

Celem tego działania jest wzmocnienie pozycji wszystkich obywateli, tak aby jako użytkownicy technologii cyfrowych, których rozwój przyspieszają systemy sztucznej inteligencji i autonomiczne procesy podejmowania decyzji, czuli się pewnie, przyjęli postawę krytyczną i potrafili zachować się odpowiedzialnie, a także aby zwiększyć ich wiedzę na temat SI, jej potencjału i ograniczeń. 

Główne działania:

  • utworzenie wspólnoty praktyków służącej wymianie materiałów, prowadzeniu dyskusji w grupach roboczych, dzieleniu się zasobami oraz wzajemnemu informowaniu o najnowszych postępach
  • gromadzenie, tworzenie, przeglądanie i wybieranie przykładów
  • zorganizowanie dwóch międzynarodowych spotkań online, podczas których uczestnicy uzgodnią i zatwierdzą poszczególne poświadczenia umiejętności, wiedzy i podejść związane z umiejętnościami korzystania z SI i danych.

Oczekiwane wyniki:

  • publikacja wersji 2.2 ram kompetencji cyfrowych
  •  wsparcie rozwoju zasobów edukacyjnych w zakresie sztucznej inteligencji na potrzeby kształcenia i szkolenia.

Ramy czasowe

  • styczeń–marzec 2021 r. – utworzenie wspólnoty praktyków, gromadzenie, przeglądanie i wybór przykładów 
  • kwiecień–październik 2021 r. – utworzenie wymiaru 4 w ramach kompetencji cyfrowych 2.2 oraz zatwierdzenie tych ram (wymiar 4 obejmuje poświadczenia wiedzy, umiejętności i podejść z zakresu każdej z 21 kompetencji wymienionych w ramach)
  • październik–grudzień 2021 r. – zakończenie prac nad wersją 2.2 ram kompetencji cyfrowych 
  • styczeń–marzec 2022 r. – publikacja wersji 2.2 ram kompetencji cyfrowych. 

Finansowanie

To działanie jest finansowane w ramach unijnego programu Erasmus+.

Dodatkowe informacje

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową poświęconą ramom kompetencji cyfrowych i dołącz do wspólnoty praktyków, aby wesprzeć rozwój tych ram. 

Przejrzyj też zestawienie informacji, broszurę i materiał wideo na temat ram kompetencji cyfrowych, w których znajdziesz dodatkowe informacje.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Obserwuj @EU_ScienceHub na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania, oraz @EUDigitalEdu, aby dowiedzieć się więcej na temat całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej


Obraz w nagłówku:© Unia Europejska, 2021 r.