Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Europos aukštasis mokslas pasaulyje

Kodėl tarptautinis bendradarbiavimas aukštojo mokslo srityje yra svarbus? 

Aukštojo mokslo institucijos pripažįsta poreikį peržengti akademijos ir valstybės ribas, kad galėtų atlikti savo vaidmenį – veiksmingai ugdyti rytojaus specialistams ir sprendimų priėmėjams reikalingus įgūdžius. 

ES jau seniai valstybių narių aukštojo mokslo institucijos bendradarbiauja tarpusavyje ir ši tarptautinė tinklaveika vis dažniau įtraukia šalis partneres už Europos ribų. Todėl ES turi skatinti šį tarptautinį matmenį remdama bendradarbiavimą ir politinį dialogą.

Tai naudinga visoms dalyvaujančioms šalims. ES aukštojo mokslo politikai suteikus tarptautinį matmenį prisidedama prie ES vidaus politikos tikslų, susijusių su švietimu ir mokymu, įgyvendinimo. Visų pirma, universitetų bendradarbiavimas Sąjungoje ir už jos ribų padeda ES aukštajam mokslui pritraukti talentingiausius žmones, skatinti tarpusavio mokymąsi ir lyginti padėtį tarptautiniu mastu. Tai savu ruožtu skatina kompetenciją mokslinių tyrimų ir mokymo srityje.

Be to, tarptautinis bendradarbiavimas šioje srityje, sudarydamas sąlygas įgūdžių judumui, ES skatina inovacijas ir darbo vietų kūrimą. Visuotinai pripažįstamas faktas, kad studijų ar dėstymo užsienyje laikotarpis padidina įsidarbinimo galimybes. Apskritai toks mobilumas būsimas kartas drąsina mąstyti su tarptautiniu užmoju.

Dar daugiau, tarptautinis bendradarbiavimas aukštojo mokslo srityje yra veiksminga priemonė stiprinti ES viešosios diplomatijos pastangas visame pasaulyje. Taip skatinama parama ES politikai anapus Sąjungos sienų, visų pirma plėtros ir kaimynystės, tarptautinio vystymosi, migracijos ir kultūrų dialogo srityje. Šis bendradarbiavimas vysto ir palaiko ilgalaikius mokslininkų ir absolventų, siekiančių spręsti bendras problemas, tarpusavio ryšius. 

Šalims partnerėms visame pasaulyje parama bendradarbiavimui aukštojo mokslo srityje ypač svarbi, kad būtų veiksmingiau ugdomi ir tobulinami įgūdžiai pagal Jungtinių Tautų (JT) darnaus vystymosi tikslus, ypač 4 tikslą „Kokybiškas švietimas“. Daugybe aukštojo mokslo bendradarbiavimo projektų ugdomi įgūdžiai, reikalingi darant pažangą įgyvendinant ir kitus tikslus, pvz., didinti energijos vartojimo efektyvumą, saugoti jūrų aplinką, užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą.

2014 m. visoms pasaulio šalims suteikta galimybė dalyvauti programoje „Erasmus+“, kuri dabar yra esminė ES regioninio bendradarbiavimo visame pasaulyje dalis, siekiant prisidėti prie skurdo mažinimo ir skatinti integracinį augimą. 

Pagal programą „Erasmus+“ remiamas švietimo programų modernizavimas, padedama tobulinti mokymo ir švietimo kokybę, remiamas skaidresnis švietimo srities valdymas ir viešojo bei privačiojo sektoriaus bendradarbiavimas šioje srityje. 

Daugiau apie programos „Erasmus +“ vaidmenį tarptautiniam bendradarbiavimui pasauliniu mastu sužinoti galima iš šios pavyzdinės ES švietimo programos regioninių informacijos suvestinių.