Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 8. meede

Selleks et uusi ja kujunemisjärgus tehnoloogiaid (sealhulgas tehisintellekti) tulemuslikult, kriitiliselt ja turvaliselt kasutada, peavad kodanikel olema asjakohased põhiteadmised.

Suurem teadlikkus suurendab ka arusaamist uute tehnoloogiatega kaasnevatest võimalikest probleemidest, mis on seotud eetika, keskkonnasäästlikkuse, andmekaitse, internetiprivaatsuse, laste õiguste ning diskrimineerimise ja eelarvamustega, sealhulgas soolise kallutatusega ning diskrimineerimisega puude või etnilise ja rassilise kuuluvuse alusel.

Kõigil eurooplastel, sealhulgas üliõpilastel, tööotsijatel ja töötajatel peavad olema digioskused, et kohaneda uute ja kujunemisjärgus tehnoloogiatega ning olla kiiresti muutuvas keskkonnas edukas.

Kõigis majandussektorites peab õpetajatel olema asjaomane pädevus ja nad peavad saavutama enesekindluse, et kasutada oma töös tõhusalt mitmesuguseid tehnoloogiaid, sealhulgas tehisintellekti.

Eesmärgid 

Euroopa Komisjon ajakohastab digipädevuse raamistikku (DigComp) ja lisab sellesse tehisintellekti ja andmekasutusega seotud oskused, teadmised ja hoiakud ning toetab tehisintellekti kaasavate õppematerjalide väljatöötamist haridus- ja koolitusasutuste jaoks. 

Eesmärk on tagada kõikidele kodanikele võimalus omandada oskused, et tehisintellekti süsteemidel põhinevat digitehnoloogiat enesekindlalt, kriitiliselt ja vastutustundlikult kasutada ja teha iseseisvalt otsuseid ning parandada inimeste arusaamist tehisintellektist, selle potentsiaalist ja sellega seotud probleemidest. 

Põhitegevused

  • Luua praktikakogukond, et vahetada teavet, arutada seda töörühmades, jagada ressursse ja teavitada viimastest arengusuundadest
  • Koguda ja luua asjaomaseid näiteid, vaadata need läbi ja teha asjakohane valik
  • Korraldada kaks rahvusvahelist veebikoosolekut, et osalejad saaksid kokku leppida ja heaks kiita tehisintellekti ja andmekirjaoskusega seotud oskused, teadmised ja hoiakud

Oodatavad tulemused

  • Avaldada digipädevuse raamistiku versioon 2.2 (DigComp 2.2)
  •  Toetada tehisintellekti kaasavate õppematerjalide väljatöötamist haridus- ja koolitusasutuste jaoks

Ajakava

  • Jaanuar–märts 2021 – praktikakogukonna loomine, näidete kogumine ja läbivaatamine ning neist valiku tegemine 
  • Aprill–oktoober 2021 – 4. mõõtme loomine digipädevuse raamistiku versiooni 2.2 (DigComp 2.2) raames ja raamistiku valideerimine (4. mõõde hõlmab digipädevuse raamistiku kõigi 21 pädevusega seotud teadmisi, oskusi ja hoiakuid)
  • Oktoober–detsember 2021 – digipädevuse raamistiku versiooni 2.2 koostamise lõpuleviimine 
  • Jaanuar–märts 2022 – digipädevuse raamistiku versiooni 2.2 avaldamine 

Rahastamine

Meedet rahastatakse ELi programmi Erasmus+ kaudu.

Lisateave

Lisateavet saab digipädevuse raamistiku (DigComp) veebisaidilt. Digipädevuse raamistiku väljatöötamist saab toetada liitudes praktikakogukonnaga. 

Lisateave on esitatud ka digipädevuse raamistikku käsitlevas teabelehes, brošüüris ja videos.

Võtke ühendust

Meetme kohta saab lisateavet e-posti aadressil:
JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Meetmega seotud uudised ja aregusuunad leiab Twitteri kontolt @EU_ScienceHub ning digiõppe tegevuskavaga saab tutvuda Twitteri kontol @EUDigitalEdu


Päise kujundus: © Euroopa Liit, 2021.