Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Развиване на умения

Значение на развитието на ключови компетентности

Икономиката на ЕС постоянно се развива. С времето търсенето на подходящи знания, умения и нагласи се променя. За да се справят с промените, хората трябва да притежават набор от ключови компетентности, включително езикова грамотност, математически познания и компетентност в областта на цифровите технологии. Критичното мислене, креативността и способността за работа в екип са еднакво важни за устойчивото кариерно развитие и активната гражданска позиция.

Образованието и обучението играят решаваща роля по-специално за развитието на тези компетентности у младите хора, а оттам — и за да им осигурят оптимален старт в живота. 

Ефективното информиране на сектора на образованието и обучението за нуждите на икономиката на ЕС е много важно с оглед на по-доброто определяне и управление на придобиването на необходимите знания, умения и нагласи и предотвратяването на пропуски и несъответствия.

Европейски инициативи в тази област

  • В своята Препоръка относно ключовите компетентности за учене през целия живот Съветът определи набор от 8 компетентности, които са нужни на всички за личностна реализация и развитие, активна гражданска позиция, социално приобщаване и заетост.
  • В Новата европейска програма за умения са очертани 10 действия, чиято цел е всички граждани на ЕС да имат достъп до подходящи обучения, умения и подкрепа
  • Планът за действие в областта на цифровото образование на Комисията включва 11 действия, чиято цел е по-добро използване на цифровите технологии в преподаването, ученето и развитието на цифрови компетентности
  • Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии представлява партньорство между множество заинтересовани страни, чиято задача е вземането на мерки за справяне с недостига на умения в областта на ИКТ — това ще помогне за запълване на хиляди свободни работни места в тази сфера
  • Планът за действие „Предприемачество 2020 г.“ има за цел реализиране на предприемаческия потенциал в Европа чрез премахване на съществуващите пречки и осъществяване на радикални промени в предприемаческата култура в ЕС
  • ESCO е многоезичната европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите. С нея се въвежда стандартизирана терминология на 25 европейски езика и се категоризират основните умения, компетентности, квалификации и професии за икономиката на ЕС и за доставчиците на образование и обучение
  • Чрез панорамата на уменията в ЕС постоянно се следят променящите се нужди на европейската икономика и придобиването на умения на европейско и национално равнище. Панорамата предоставя данни за тенденциите при уменията на национално и европейско равнище.