Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ключови компетентности и основни умения

Защо ключовите компетентности и основните умения са важни

Всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, които развиват ключови компетентности и основни умения. Ключовите компетентности и основните умения са нужни на всеки човек за личностна реализация и развитие, пригодност за заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие.

При все това резултатите от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) от 2018 г. показват, че повече от един на всеки петима ученици в ЕС не притежава достатъчно умения по четене, математика или природни науки.

През 2018 г. процентът на слабите резултати е бил 21,7 % по четене, 22,4 % по математика и 21,6 % по природни науки. През периода 2009—2018 г. резултатите в областта на природните науки и четенето са се влошили на равнище ЕС, а в областта на математиката са останали стабилни.

Какво прави ЕС в тази област?

Европейският съвет прие актуализирана препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот. Подходът, заложен в препоръката, е насърчаване на развитието на ключовите компетентности и основните умения чрез:

  • осигуряване на висококачествено образование, обучение и учене през целия живот за всички;
  • подкрепа за преподавателите във възприемането на подходи на преподаване и учене, основани на компетентностите;
  • насърчаване на разнообразни подходи и условия за учене в перспективата на учене през целия живот;
  • проучване на подходи за оценяване и валидиране на ключови компетентности.

За да подкрепи развитието на ключови компетентности, през ноември 2019 г. Европейската комисия организира конференция относно подходите в ученето и средата в училищното образование.

Какви са следващите стъпки?

Като част от рамката за европейско политическо сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) държавите от ЕС са определили цел до 2020 г. по-малко от 15 % от 15-годишните да бъдат определяни като лица със слаби основни умения.

Комисията подпомага държавите от ЕС в укрепването на основните умения и ключовите компетентности за всички граждани, като улеснява взаимното обучение и обмена на добри практики.