Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pregled obrazovanja i osposobljavanja

Što je Pregled obrazovanja i osposobljavanja?

Pregled obrazovanja i osposobljavanja izrađuje se već desetu godinu zaredom te su za njega prikupljeni podaci iz brojnih i raznolikih izvora kako bi se prikazao razvoj nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja diljem Europske unije (EU).

U tom se izvješću mjeri napredak zemalja u postizanju ciljeva strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021. – 2030.).

U Pregledu se analiziraju glavni izazovi u području obrazovanja i novija kretanja politike u tom području na razini EU-a i nacionalnim razinama. Posebno je usmjeren na mjere politike koje europskim sustavima obrazovanja mogu pomoći u prilagodbi društvenim potrebama i potrebama na tržištu rada.

Pregled sadržava analizu na razini EU-a i 27 izvješća za pojedinačne zemlje.

Izdanje za 2021.

Europska povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel najavila je Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2021. na četvrtom europskom sastanku na vrhu o obrazovanju 9. prosinca 2021.

Izdanje za 2021. usmjereno je na dobrobit u obrazovanju i sadržava pregled potpore iz Instrumenta za oporavak i otpornost namijenjene modernizaciji sustava obrazovanja i osposobljavanja u EU-u.

Publikacije Pregleda obrazovanja i osposobljavanja za 2021., uključujući

  • izvješća za pojedinačne zemlje i za EU
  • sažetak
  • informativni članak o EU-u
  • infografiku o EU-u
  • letak o ciljevima na razini EU-a
  • prilagodljive skupove podataka Eurostata 
  • karte i dijagrame 

dostupne su na engleskom jeziku i odgovarajućim nacionalnim jezicima u pristupačnom formatu (html) na internetskim stranicama Ureda za publikacije Europske unije.

Više informacija

Za pristup ažuriranim skupovima podataka koje možete prilagoditi svojim potrebama, kartama i dijagramima u vezi s ciljevima na razini EU-a u području obrazovanja i osposobljavanja posjetite internetsku stranicu Eurostata.

Mreža Eurydice objavljuje informacije o nacionalnim obrazovnim politikama i sustavima u državama članicama EU-a te usporedna izvješća s određenim temama, pokazateljima i statističkim podacima (uključujući strukturne pokazatelje za praćenje sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi).

Pratite Erasmus+ na Twitteru i novosti pronađite preko oznake #ETMonitor.

Pitanja možete slati e-poštom na adresu eac-monitor@ec.europa.eu.

Read the Education and Training Monitor 2022

Find out more about the 2022 edition, which includes a cross-EU comparative report of education and training systems, 27 in-depth country reports, and a Monitor Toolbox with all underlying data.

Go to the Education and Training Monitor 2022  

More information

For access to updated and personalised datasets, maps and charts related to the EU-level targets for education and training, check the Eurostat webpage.

The Eurydice network publishes information about national education policies and systems in EU Member States, as well as comparative reports on specific topics, indicators and statistics (including structural indicators for monitoring education and training systems in Europe).

Follow Erasmus+ on Twitter and check #ETMonitor for more updates.

For questions, please contact eac-monitor@ec.europa.eu by email.