Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Cur chuige Eorpach maidir le micridhintiúir

Deiseanna foghlama solúbtha cuimsitheacha

Is é is micridhintiúr ann fianaise na dtorthaí foghlama a baineadh amach i ndiaidh taithí foghlama ghearr, ar a ndéantar measúnú trédhearcach ar chúrsa nó modúl, a chur i gcrích. Is féidir micridhintiúir a chur i gcrích ar an láthair, ar líne nó i bhformáid chumaisc. 

Ó tharla gur cúrsaí solúbtha atá i gceist leis na cáilíochtaí seo, cuireann siad oideachas ar fáil do níos mó daoine, iad siúd atá i bhfostaíocht lánaimseartha ina measc.

Dá bhrí sin, is modh foghlama an-solúbtha agus ionchuimsitheach iad micridhintiúir lenar féidir scileanna agus inniúlachtaí a fhoghlaim go spriocdhírithe.

Bíonn micridhintiúir á dtairiscint ag institiúidí ardoideachais agus gairmoideachais chomh maith le heagraíochtaí.

Cuidíonn siad go mór leis na cineálacha daoine seo a leanas:

  • daoine ar mhaith leo cur leis an eolas atá acu cheana, in ionad tabhairt faoi chúrsa céime
  • daoine ar mhaith leo uas-sciliú nó athsciliú a dhéanamh chun a gcuid scileanna do mhargadh an tsaothair a fhorbairt

Comhairliúchán poiblí

An 20 Aibreán 2021, chuir an Coimisiún Eorpach tús le comhairliúchán poiblí 12 sheachtain faoi chur chuige Eorpach i leith micridhintiúir le haghaidh na foghlama ar feadh an tsaoil agus na hinfhostaitheachta.

Tá sé d’aidhm ag an gcomhairliúchán poiblí smaointe a bhailiú chun sainmhíniú comhchoiteann ar mhicridhintiúir a fhorbairt, sin agus smaointe maidir le caighdeán cáilíochta agus trédhearcachta ar leibhéal an Aontais Eorpaigh agus maidir leis na bearta atá le glacadh ar leibhéal na n-institiúidí, ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais.

Tá an comhairliúchán poiblí ar siúl go dtí an 13 Iúil 2021 ag 23:59 Am Samhraidh Lár na hEorpa.

Glac páirt sa chomhairliúchán poiblí agus cuir do thuairimí in iúl inniu! 

An chúis a bhfuil cur chuige Eorpach de dhíth

Laistigh den Eoraip, tá méadú ag teacht ar líon na saoránach ar gá dóibh a gcuid eolais, scileanna agus inniúlachtaí a thabhairt cothrom le dáta d’fhonn an bhearna a líonadh idir a n-oideachas foirmiúil agus na riachtanais atá ag sochaí agus margadh saothair atá ag athrú go tapa. 

Ní ann don téarnamh ó phaindéim Covid-19 mura ndéanann daoine aonair uas-sciliú agus athsciliú, mar aon leis an ngá dlús a chur leis an aistriú glas agus an aistriú digiteach.

Ina theannta sin, tá sé fíor-riachtanach scileanna nua a chleachtadh agus a fhoghlaim chun rannpháirtíocht ghníomhach sa tsochaí a chumasú, chun forbairt phearsanta, shóisialta agus ghairmiúil a chinntiú agus chun infhostaitheacht agus nuálaíocht shocheacnamaíoch a fheabhsú. 

Mar sin féin, mura bhfuil caighdeáin choiteanna ann lena gcinntítear cáilíocht, trédhearcacht, inchomparáideacht trasteorann, aitheantas agus inaistritheacht, ní féidir le micridhintiúir an tionchar is fearr a imirt.

Da bhrí sin, tá an Coimisiún ag féachaint le sainmhíniú comhchoiteann agus caighdeáin Eorpacha a fhorbairt le haghaidh micridhintiúr, atá neamhspleách ón an gcomhlacht dámhachtana, trí chur leis na huirlisí atá ann cheana a mhéid is féidir. 

Fógraíodh an rún chun cur chuige Eorpach maidir le micridhintiúir a fhorbairt sna háiteanna seo a leanas:

Grúpa comhairliúcháin maidir le micridhintiúir: moltaí

In Earrach 2020, bhunaigh an Coimisiún grúpa comhairliúcháin ad hoc ina raibh saineolaithe san ardoideachas, cleachtóirí, baill gníomhaireachtaí meastóireachta, agus aoichainteoirí ó gach cearn den Eoraip.

Reáchtáil an grúpa trí chruinniú fhíorúla idir an 26 Bealtaine agus an 17 Meán Fómhair 2020 agus mhol sé sainmhíniú coiteann Eorpach, tréithe coiteanna agus treochlár gníomhaíochtaí.

Leis an treochlár sin, cuirtear moltaí i láthair i dtaca le gníomhaíochtaí a bhfuil gá leo ar leibhéal na hEorpa agus ar an leibhéal náisiúnta chun cur chuige Eorpach a fhorbairt agus a chur chun feidhme, agus chun amchlár a mholadh.

Dírítear sa treochlár ar na gníomhaíochtaí seo a leanas:

  • caighdeáin choiteanna Eorpacha a fhorbairt maidir le cáilíocht agus trédhearcacht i dteannta na bpáirtithe leasmhara go léir (an comhphobal oideachais agus oiliúna, gníomhaithe i margadh an tsaothair, comhpháirtithe sóisialta, eagraíochtaí óige, an tsochaí shibhialta, comhlachais tráchtála, fostóirí ó na Ballstáit go léir agus tíortha Limistéar Eorpach an Ardoideachais san áireamh)
  • féachaint an féidir micridhintiúir a chur mar chuid de chreataí náisiúnta um cháilíochtaí, agus an fhéidearthacht tagairt a dhéanamh don Chreat Eorpach um Cháilíochtaí
  • liosta soláthraithe iontaofa a fhorbairt agus próisis dearbhaithe cáilíochta a chothú
  • féachaint ar na bealaí ar féidir an Córas Eorpach Aistrithe Creidiúna (ECTS) a úsáid i gcomhthéacs na micridhintiúr ag leibhéil eile oideachais agus in earnálacha eile.
  • obair a dhéanamh ar threoirlínte le haghaidh aitheantas níos sciobtha trí ionstraimí bailíochtaithe agus ionstraimí aitheantais atá ann cheana a chur in oiriúint sin nó trí chinn eile a fhorbairt
  • é a dhéanamh níos éasca do dhaoine a micridhintiúir a stóráil agus a chur i láthair trí Europass agus an bonneagar Dintiúr Digiteach, mar aon le tionscnamh an Chárta Mic Léinn Eorpaigh
  • micridhintiúir a úsáid chun rochtain a fheabhsú ar dheiseanna foghlama ar feadh an tsaoil trí dheimhin a dhéanamh de thréscaoilteacht níos fearr idir na hearnálacha oideachais agus oiliúna, agus roghanna eolasacha an fhoghlaimeora a chinntiú trí sheirbhísí treoraíochta a leathnú amach faoina bhfuil bonn taca ó shonraí fíor-ama mhargadh an tsaothair
  • tacaíocht a chur ar fáil ón Aontas tríd an gClár Erasmus+ agus Cistí Struchtúracha don ardoideachas, gairmoideachas agus gairmoiliúint agus institiúidí eile oideachais agus oiliúna, mar aon le soláthraithe oiliúna chun glacadh micridhintiúr a chur chun cinn.

Leis na gníomhaíochtaí a moladh, dírítear go príomha ar an ardoideachas, ach tugtar aghaidh freisin ar leibhéil agus earnálacha eile oideachais agus oiliúna.

Na chéad chéimeanna eile

Beidh baint ag na haschuir sin le comhairliúcháin níos forleithne a chlúdóidh gach earnáil oideachais agus oiliúna le cabhrú chun Moladh ón gComhairle a ullmhú maidir le micridhintiúir don fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus don infhostaitheacht faoi dheireadh 2021.


Íomhá sa cheanntásc: © An tAontas Eorpach, 2020.