Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eiropas pieeja mikroapliecinājumiem

Elastīgas un iekļaujošas mācīšanās iespējas

2022. gada 16. jūnijā Eiropas Savienības (ES) Padome pieņēma Ieteikumu par Eiropas pieeju mikroapliecinājumiem mūžizglītībā un nodarbināmībā. Ieteikuma mērķis ir atbalstīt mikroapliecinājumu izstrādi, īstenošanu un atzīšanu iestādēs, uzņēmumos, nozarēs un pāri robežām.

Efektīvai mūžizglītības kultūrai ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu, ka ikvienam ir zināšanas, prasmes un kompetences, kas vajadzīgas, lai gūtu panākumus personīgajā un profesionālajā dzīvē.

Mikroapliecinājumi apliecina mācību rezultātus pēc īstermiņa mācību pieredzes, piemēram, īsa kursa vai apmācības. Tie piedāvā elastīgu un mērķtiecīgu veidu, kā palīdzēt cilvēkiem pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences, kas vajadzīgas personības attīstībai un profesionālajai pilnveidei.

Visā Eiropā un citur pasaulē strauji vēršas plašumā šādi mācību piedāvājumi, kā mikroapliecinājumi, kas nav tik apjomīgi kā tradicionālās mācību formas. Reaģējot uz pieprasījumu pēc elastīgākām, uz izglītojamiem vērstām izglītības un apmācības formām, šādas mācību iespējas piedāvā plašs publisko un privāto pakalpojumu sniedzēju loks. Tām ir arī potenciāls piedāvāt izglītības un apmācības iespējas plašākam izglītojamo lokam, tostarp nelabvēlīgā situācijā esošām un neaizsargātām grupām.

Tomēr bez kopīgiem standartiem, kas nodrošinātu kvalitāti, caurskatāmību, pārrobežu salīdzināmību, atzīšanu un pārnesamību, mikroapliecinājumu potenciālu nevar pilnībā izmantot.

Uzticēšanās un elastīguma veidošana

Padomes ieteikuma mērķis ir:

  • dot cilvēkiem iespēju iegūt, atjaunināt un uzlabot zināšanas, prasmes un kompetences, kas viņiem vajadzīgas, lai gūtu panākumus mainīgajā darba tirgū un sabiedrībā un pilnībā izmantotu ieguvumus, ko sniedz sociāli taisnīga atveseļošana un taisnīga pārkārtošanās uz zaļo un digitālo ekonomiku, un būt labāk sagatavotiem pašreizējiem un turpmākiem izaicinājumiem;
  • atbalstīt mikroapliecinājumu sniedzēju gatavību uzlabot savu mācību piedāvājumu kvalitāti, caurskatāmību un elastību, lai dotu cilvēkiem iespējas veidot individualizētus mācību un karjeras ceļus;
  • veicināt iekļautību, piekļuvi un vienlīdzīgas iespējas un palīdzēt panākt noturību, sociālo taisnīgumu un labklājību visiem demogrāfisko pārmaiņu kontekstā un visos ekonomikas ciklu posmos.

Ieteikumā ir sniegti pamatelementi, ieskaitot definīciju, standarta elementus mikroapliecinājumu aprakstīšanai un mikroapliecinājumu izstrādes un izdošanas principus.

Rezultātā tiek panākta saskaņotība mikroapliecinājumu izstrādē, izmantojumā un salīdzināšanā starp dalībvalstīm, ieinteresētajām personām un dažādiem pakalpojumu sniedzējiem (no izglītības un apmācības iestādēm līdz privātiem uzņēmumiem) dažādās nozarēs, jomās un valstīs. Ieteikums palīdzēs veidot uzticēšanos mikroapliecinājumiem visā Eiropā.

Tas atbalstīs kvalitatīvu un caurskatāmu mikroapliecinājumu izstrādi un ieviešanu. Turklāt ar to tiek ieskicēti galvenie ar šo jomu saistītie rīcības virzieni izglītības un apmācības un darba tirgus politikā. Tas arī ļaus cilvēkiem apgūt jaunas prasmes inidividualizētā un visiem pieejamā veidā.

Eiropas pieeja mikroapliecinājumiem ir svarīgs elements Komisijas redzējumā par Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam.

Komisijas atbalsts mikroapliecinājumu ekosistēmām

Komisija atbalstīs ieteikuma īstenošanu,

  • veicinot dialogu par to, kā izmantot un pielāgot esošos ES rīkus un pakalpojumus, lai atbalstītu mikroapliecinājumu izstrādi, ko veic visu veidu pakalpojumu sniedzēji,
  • atbalstot informācijas apmaiņu un veicinot labu praksi,
  • pētot iespējas, kā Europass platforma varētu atbalstīt ieteikuma tehnisko īstenošanu,
  • sniedzot finansiālu atbalstu no programmas “Erasmus+”.

Konteksts

Ieteikums izstrādāts, balstoties uz Komisijas 2021. gada 10. decembrī iesniegto priekšlikumu, kura pamatā ir plaša apspriešana un pierādījumu vākšanas pasākumi. Ieteikums par Eiropas pieeju mikroapliecinājumiem tika pieņemts 2022. gada 16. jūnijā kopā ar vēl vienu priekšlikumu par individuāliem mācību kontiem.

Abi priekšlikumi bija daļa no divpadsmit pamatdarbībām, par kurām tika paziņots Eiropas Prasmju programmā (2020. gada jūlijs).

Mikroapliecinājumi ir iekļauti arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā (2021. gada marts) un Komisijas paziņojumā par Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam (2020. gada septembris).

 

Līdzīgs saturs