Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europejskie podejście do mikropoświadczeń

Elastyczne i dostępne dla wszystkich możliwości uczenia się

16 czerwca 2022 r. Rada Unii Europejskiej (UE) przyjęła zalecenie w sprawie europejskiego podejścia do mikropoświadczeń na potrzeby uczenia się przez całe życie i zdolności do zatrudnienia. Celem zalecenia jest usprawnienie tworzenia, wdrażania i uznawania mikropoświadczeń w różnych instytucjach, firmach, sektorach i krajach.

Oparte na skuteczności podejście do uczenia się przez całe życie ma pierwszorzędne znaczenie dla zapewnienia wszystkim ludziom wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do rozwoju osobistego i zawodowego.

Mikropoświadczenia są potwierdzeniem wyników w nauce osiągniętych w ramach krótkiego doświadczenia edukacyjnego (np. kursu lub szkolenia). W sposób elastyczny i ukierunkowany pomagają w poszerzaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do rozwoju osobistego i zawodowego.

W Europie i na świecie szybko powstają nowe, krótsze od tradycyjnych formy edukacyjne, których potwierdzeniem są mikropoświadczenia. Wiele różnych podmiotów publicznych i prywatnych oferuje takie formy nauki w odpowiedzi na zapotrzebowanie na bardziej elastyczne i zindywidualizowane formy kształcenia i szkolenia. Jest to również sposób na zapewnienie możliwości kształcenia i szkolenia szerszemu gronu uczących się, w tym osobom należącym do grup defaworyzowanych i znajdujących się w trudnej sytuacji.

Jednak bez wspólnych norm zapewniających jakość, przejrzystość, porównywalność transgraniczną, uznawanie i możliwość przenoszenia mikrokwalifikacji nie będzie można w pełni wykorzystać ich potencjału.

Budowanie zaufania i elastyczności

Zalecenie Rady ma na celu:

  • umożliwienie jednostkom nabywania, aktualizowania i doskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji, których potrzebują, aby rozwijać swój potencjał na zmieniającym się rynku pracy i w zmieniającym się społeczeństwie, w pełni korzystać ze sprawiedliwej społecznie odbudowy i sprawiedliwej transformacji w kierunku zielonej i cyfrowej gospodarki oraz lepiej przygotować się do radzenia sobie z wyzwaniami teraz i w przyszłości
  • wspieranie gotowości podmiotów oferujących mikropoświadczenia do podnoszenia jakości oraz zwiększania przejrzystości i elastyczności oferty edukacyjnej w celu zapewnienia jednostkom możliwości obierania indywidualnej ścieżki nauki i kariery
  • wspieranie włączenia społecznego, dostępności i równych szans oraz przyczynianie się do osiągnięcia odporności, sprawiedliwości społecznej i dobrobytu dla wszystkich, w kontekście zmian demograficznych i we wszystkich fazach cyklów koniunkturalnych.

Zalecenie zawiera definicję, standardowe elementy opisu mikropoświadczeń oraz zasady opracowywania i wydawania mikropoświadczeń.

Dzięki temu mikropoświadczenia mogą być opracowywane, stosowane i porównywane w sposób spójny przez państwa członkowskie, zainteresowane strony i poszczególne podmioty (od instytucji kształcenia i szkolenia po prywatne przedsiębiorstwa) w różnych sektorach, dziedzinach i krajach. Pomoże to w budowaniu zaufania do systemu mikropoświadczeń w całej Europie.

Zalecenie będzie wspierać opracowywanie i wdrażanie wysokiej jakości przejrzystych mikropoświadczeń. Określa ono kluczowe obszary działania w tej dziedzinie w ramach polityki kształcenia i szkolenia oraz polityki rynku pracy. Dzięki temu uczący się będą mogli opanowywać nowe umiejętności w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i sprzyjający włączeniu społecznemu.

Europejskie podejście do mikropoświadczeń jest kluczowym elementem wizji Komisji dotyczącej utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.

Wsparcie Komisji dla systemów mikropoświadczeń

Komisja będzie wspierała wdrażanie zalecenia poprzez:

  • wspieranie dialogu na temat sposobów wykorzystywania i dostosowywania istniejących narzędzi i usług UE w celu wspierania rozwoju mikropoświadczeń przez wszystkie rodzaje podmiotów
  • wspieranie wymiany informacji i promowanie najlepszych praktyk
  • zbadanie, w jaki sposób platforma Europass mogłaby wspierać techniczne wdrażanie zalecenia
  • zapewnienie wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+.

Kontekst

Zalecenie opiera się na wniosku przedstawionym przez Komisję 10 grudnia 2021 r. i opracowanym w oparciu o szeroko zakrojony proces konsultacji i gromadzenia dowodów. Zalecenie w sprawie europejskiego podejścia do mikropoświadczeń przyjęto równocześnie z innym wnioskiem w sprawie indywidualnych rachunków szkoleniowych 16 czerwca 2022 r.

Oba wnioski stanowiły część dwunastu działań przewodnich zapowiedzianych w europejskim programie na rzecz umiejętności (lipiec 2020 r.).

Mikropoświadczenia są również elementem Planu działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych (marzec 2021 r.) oraz komunikatu Komisji w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. (wrzesień 2020 r.).

 

Strony na podobny temat