Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropski pristop k mikrodokazilom

Prožne in vključujoče možnosti učenja

Svet Evropske unije je 16. junija 2022 sprejel Priporočilo o evropskem pristopu k mikrodokazilom za vseživljenjsko učenje in zaposljivost. Namen priporočila je podpreti razvoj, izvajanje in priznavanje mikrodokazil v institucijah, podjetjih, gospodarskih panogah in državah.

Uspešna kultura vseživljenjskega učenja je ključna za to, da bo imel vsak znanja, spretnosti in kompetence, potrebne za uspeh v osebnem in poklicnem življenju.

Mikrodokazila potrjujejo učne izide kratke učne izkušnje, denimo kratek tečaj ali usposabljanje. Ponujajo prožen in ciljno usmerjen način za pomoč ljudem pri razvijanju znanja, spretnosti in kompetenc, ki jih potrebujejo za osebni in poklicni razvoj.

V Evropi in po svetu se hitro razvijajo različne oblike izobraževanja, ki so krajše od tradicionalnih kvalifikacij, kot so denimo mikrodokazila. Takšne učne možnosti ponujajo številni javni in zasebni ponudniki, in sicer kot odziv na povpraševanje po prožnejših oblikah izobraževanja in usposabljanja, ki so osredotočene na učeče se. Tovrstne učne možnosti so potencialno na voljo tudi širšemu krogu učečih se, vključno s prikrajšanimi in ranljivimi skupinami.

Vendar mikrodokazila brez skupnih standardov, ki bi zagotavljali njihovo kakovost, preglednost, čezmejno primerljivost, priznavanje in prenosljivost, ne morejo v celoti izkoristiti svojega potenciala.

Krepitev zaupanja in prožnosti

Cilji priporočila Sveta:

  • omogočiti posameznikom, da pridobijo, posodobijo in izboljšajo znanje, spretnosti in kompetence, ki jih potrebujejo za uspeh na spreminjajočem se trgu dela in v spreminjajoči se družbi, da bodo lahko v celoti izkoristili socialno pravično okrevanje ter pravični prehod na zeleno in digitalno gospodarstvo ter bili bolj usposobljeni za obvladovanje obstoječih in prihodnjih izzivov
  • podpreti pripravljenost ponudnikov mikrodokazil za krepitev kakovosti, preglednosti in prožnosti ponudbe učnih možnosti za opolnomočenje posameznikov, da bodo oblikovali prilagojene učne in karierne poti
  • spodbujati vključevanje, dostopnost in enake možnosti ter prispevati k doseganju odpornosti, socialne pravičnosti in blaginje za vse v kontekstu demografskih sprememb in v vseh fazah gospodarskih ciklov

Priporočilo vsebuje glavna pojasnila, vključno z opredelitvijo, standardnimi elementi za opis mikrodokazil ter smernicami za pripravo in izdajanje mikrodokazil.

Zato se mikrodokazila med državami članicami, deležniki in različnimi ponudniki (od izobraževalnih ustanov in ustanov za usposabljanje do zasebnih družb) v različnih sektorjih, na različnih področjih in v različnih državah lahko razvijajo, uporabljajo in primerjajo skladno. Priporočilo bo podpiralo krepitev zaupanja v mikrodokazila po vsej Evropi.

Podprlo bo razvoj in uporabo visokokakovostnih in preglednih mikrodokazil ter opredelilo ključna področja za ukrepanje v politikah izobraževanja in usposabljanja ter na trgih dela. To bo državljanom omogočilo učenje novih znanj in spretnosti na prilagojen način, ki bo vključujoč za vse.

Evropski pristop na področju mikrodokazil je ključni element vizije Komisije za vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025.

Podpora Komisije ekosistemom mikrodokazil

Komisija bo podprla izvajanje priporočila z naslednjimi ukrepi:

  • spodbujanje dialoga o tem, kako uporabljati in prilagoditi obstoječa orodja in storitve EU za podporo razvoju mikrodokazil s strani vseh vrst ponudnikov
  • podpiranje izmenjave informacij in spodbujanje najboljših praks
  • preučevanje, kako bi lahko platforma Europass podprla tehnično izvajanje priporočila
  • zagotavljanje finančne podpore v okviru programa Erasmus+

Osnovne informacije

Priporočilo temelji na predlogu, ki ga je Komisija predložila 10. decembra 2021 in temelji na obsežnem posvetovanju in zbiranju dokazov. Priporočilo o evropskem pristopu k mikrodokazilom je bilo sprejeto 16. junija 2022 skupaj z drugim predlogom o individualnih učnih računih.

Oba predloga sta bila del dvanajstih vodilnih ukrepov, napovedanih v programu znanj in spretnosti za Evropo (julij 2020).

Mikrodokazila so navedena tudi v akcijskem načrtu za evropski steber socialnih pravic (marec 2021) in Sporočilu Komisije o uresničitvi evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 (september 2020).

 

Sorodna vsebina