Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropský přístup k mikrocertifikátům

Flexibilní a inkluzivní vzdělávací příležitosti

Dne 16. června 2022 přijala Rada Evropské unie (EU) doporučení o evropském přístupu k mikrocertifikátům pro celoživotní učení a zaměstnatelnost. Cílem doporučení je podpořit rozvoj, provádění a uznávání mikrocertifikátů napříč institucemi, podniky, odvětvími a hranicemi.

Ve společnosti musí existovat kultura celoživotního učení, má-li se efektivně zajistit, aby každý měl znalosti, dovednosti a kompetence potřebné k úspěšnému osobnímu a profesnímu životu.

Pomocí mikrocertifikátů se osvědčují výsledky krátkodobého studia, jako je krátký kurz nebo školení. Nabízejí flexibilní a cílený způsob, jak pomoci lidem rozvíjet znalosti, dovednosti a kompetence, které potřebují pro svůj osobní a profesní rozvoj.

Vedle tradičních kvalifikací se v celé Evropě a po celém světě rychle rozvíjejí kratší formy vzdělávacích příležitostí (jako jsou mikrocertifikáty). Tyto příležitosti nabízí široká škála veřejných a soukromých poskytovatelů v reakci na poptávku po pružnějších formách vzdělávání a odborné přípravy zaměřených na účastníky vzdělávání. Mají rovněž potenciál nabízet možnosti vzdělání a odborné přípravy širšímu okruhu účastníků vzdělávání, včetně znevýhodněných a zranitelných skupin.

Bez společných norem zajišťujících jejich kvalitu, transparentnost, přeshraniční srovnatelnost, uznávání a přenositelnost však mikrocertifikáty svého plného potenciálu nedosáhnou.

Budování důvěry a flexibility

Cílem doporučení Rady je:

  • umožnit jednotlivcům získat, aktualizovat a zlepšit znalosti, dovednosti a kompetence, které potřebují k úspěchu na vyvíjejícím se trhu práce a v měnící se společnosti a k tomu, aby mohli plně využívat sociálně spravedlivého oživení a spravedlivé transformace na ekologickou a digitální ekonomiku a byli lépe vybaveni, tak aby se mohli vypořádat se současnými a budoucími výzvami
  • podpořit připravenost poskytovatelů mikrocertifikátů ke zvyšování kvality, transparentnosti, přístupnosti a flexibility nabídky vzdělávání s cílem umožnit jednotlivcům utvářet si vlastní personalizované vzdělávací a profesní dráhy
  • podporovat inkluzivnost, dostupnost a rovné příležitosti a přispívat k dosažení odolnosti, sociální spravedlnosti a prosperity pro všechny v kontextu demografických změn a ve všech fázích hospodářských cyklů

Doporučení poskytuje základní prvky včetně definice, standardních prvků pro popis mikrocertifikátů a zásad pro navrhování a vydávání mikrocertifikátů.

Mikrocertifikáty tak mohou být soudržným způsobem vytvářeny, využívány a porovnávány jednotlivými členskými státy, zúčastněnými stranami a různými poskytovateli (od institucí vzdělávání a odborné přípravy po soukromé společnosti) v různých odvětvích, oblastech a zemích. Důvěra v používání mikrocertifikáty díky tomu snáze poroste v celé Evropě.

Doporučení podpoří tvorbu a zavádění vysoce kvalitních a transparentních mikrocertifikátů a nastiňuje klíčové oblasti pro příslušná opatření v rámci politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a trhů práce. Všichni lidé se tak budou moci učit novým dovednostem, které potřebují, v rámci inkluzivního procesu.

Evropský přístup k mikrocertifikátům je klíčovou součástí vize Komise, jejímž cílem je vytvořit do roku 2025 Evropský prostor vzdělávání.

Podpora Komise pro ekosystémy mikrocertifikátů

Komise provádění tohoto doporučení napomůže

  • podporou dialogu o tom, jak využívat a přizpůsobovat stávající nástroje a služby EU, aby přispěly k úsilí všech typů poskytovatelů, kteří se podílejí na rozvoji mikrocertifikátů
  • podporou sdílení informací a prosazování osvědčených postupů
  • tím, že prozkoumá, jak by technické provádění doporučení mohla podpořit platforma Europass
  • poskytováním finanční podpory prostřednictvím programu Erasmus+

Souvislosti

Doporučení vychází z návrhu, který Komise předložila 10. prosince 2021 a který vychází z rozsáhlých konzultací a prokázaných poznatků. Doporučení o evropském přístupu k mikrocertifikátům bylo přijato společně s dalším návrhem o individuálních vzdělávacích účtech dne 16. června 2022.

Oba návrhy byly součástí dvanácti stěžejních opatření oznámených v Evropské agendě dovedností (červenec 2020).

Mikrocertifikáty rovněž figurují v Akčním plánu pro evropský pilíř sociálních práv (březen 2021) a ve sdělení Komise o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 (září 2020).

 

Související obsah