Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europinis požiūris į mikrokredencialus

Lankstaus ir įtraukaus mokymosi galimybės

2022 m. birželio 16 d. Europos Sąjungos (ES) Taryba priėmė Rekomendaciją dėl europinio požiūrio į mikrokredencialus mokymuisi visą gyvenimą ir įsidarbinamumui skatinti. Rekomendacija siekiama remti mikrokredencialų plėtojimą, įgyvendinimą ir pripažinimą institucijose, įmonėse, sektoriuose ir tarpvalstybiniu mastu.

Siekiant užtikrinti, kad kiekvienas asmuo turėtų žinių, įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų norint sėkmingai įsitvirtinti asmeniniame ir profesiniame gyvenime, labai svarbus vaidmuo tenka veiksmingai mokymosi visą gyvenimą kultūrai.

Mikrokredencialais patvirtinami trumpalaikio mokymosi, pvz., trumpalaikių kursų ar mokymų, rezultatai. Tai lankstus ir kryptingas būdas padėti žmonėms įgyti žinių, įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.

Europoje ir visame pasaulyje sparčiai plėtojamos trumpesnės mokymosi trukmės, palyginti su įprastos kvalifikacijos įgijimu, mokymosi galimybės, pavyzdžiui, mikrokredencialai. Šiomis galimybėmis naudojasi įvairūs viešieji ir privatieji paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į lankstesnių, į besimokantįjį orientuotų švietimo ir mokymo formų poreikį. Jie taip pat gali suteikti švietimo ir mokymo galimybių platesniam besimokančiųjų ratui, įskaitant nepalankioje padėtyje esančias ir pažeidžiamas grupes.

Vis dėlto nesant bendrų kokybės, skaidrumo, tarpvalstybinio palyginamumo, pripažinimo ir perkeliamumo užtikrinimo standartų, neįmanoma išnaudoti visų mikrokredencialų teikiamų galimybių.

Pasitikėjimo ir lankstumo didinimas

Tarybos rekomendacija siekiama:

  • sudaryti sąlygas asmenims įgyti žinių, įgūdžių ir kompetencijų, kurių jiems reikia norint įsitvirtinti kintančioje darbo rinkoje ir visuomenėje, tas žinias, įgūdžius ir kompetencijas atnaujinti bei tobulinti, kad jie galėtų visapusiškai pasinaudoti socialiai sąžiningu ekonomikos atsigavimu ir teisingu perėjimu prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos ir būtų geriau pasirengę įveikti dabartinius ir ateities iššūkius;
  • padėti mikrokredencialų teikėjams pasirengti gerinti mokymosi galimybių pasiūlos kokybę ir didinti skaidrumą bei lankstumą, kad asmenys įgalėtų plėtoti asmenines mokymosi trajektorijas ir karjeros galimybes;
  • atsižvelgiant į vykstančius demografinius pokyčius ir visais ekonomikos ciklų etapais skatinti įtraukumą, prieinamumą ir lygias galimybes ir padėti užtikrinti atsparumą, socialinį sąžiningumą ir gerovę visiems.

Rekomendacijoje pateikiami pagrindiniai elementai, įskaitant mikrokredencialo apibrėžį ir standartinius jo apibūdinimo elementus, taip pat jų rengimo bei išdavimo principai.

Todėl valstybės narės, suinteresuotieji subjektai ir įvairūs paslaugų teikėjai (pradedant švietimo ir mokymo įstaigomis ir baigiant privačiomis įmonėmis) įvairiuose sektoriuose, srityse ir šalyse gali suderintai rengti, naudoti ir tarpusavyje lyginti mikrokredencialus. Tai padės didinti pasitikėjimą mikrokredencialais visoje Europoje.

Rekomendacija bus remiamas aukštos kokybės ir skaidrių mikrokredencialų kūrimas ir įsisavinimas ir apibrėžiami pagrindiniai šios srities veiksmai švietimo ir mokymo bei darbo rinkų politikos srityse. Tai suteiks žmonėms galimybę įgyti naujų įgūdžių, kurie būtų pritaikyti visiems ir įtraukūs.

Europinis požiūris į mikrokredencialus yra vienas iš pagrindinių Komisijos vizijos iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę elementų.

Komisijos parama mikrokredencialų ekosistemoms

Komisija prie Rekomendacijos įgyvendinimo prisidės:

  • skatindama dialogą apie tai, kaip naudoti ir pritaikyti esamas ES priemones ir paslaugas, siekiant remti visų rūšių paslaugų teikėjų vykdomą mikrokredencialų plėtojimą;
  • teikdama paramą dalijimuisi informacija ir geriausios praktikos skatinimui;
  • nagrinėdama, kaip Europass platforma galėtų padėti techniškai įgyvendinti Rekomendaciją;
  • teikdama finansinę paramą pagal programą „Erasmus+“.

Pagrindiniai faktai

Rekomendacija grindžiama 2021 m. gruodžio 10 d. Komisijos pateiktu pasiūlymu , kuris parengtas po išsamių konsultacijų ir surinkus įrodymus. Rekomendacija dėl europinio požiūrio į mikrokredencialus buvo priimta kartu su kitu 2022 m. birželio 16 d. pasiūlymu dėl individualiųjų mokymosi sąskaitų.

Abu pasiūlymai buvo dvylikos pavyzdinių veiksmų, paskelbtų Europos įgūdžių darbotvarkėje (2020 m. liepos mėn.), dalis.

Mikrokredencialai taip pat buvo įtraukti į Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planą (2021 m. kovo mėn.) ir Komisijos komunikatą dėl Europos švietimo erdvės sukūrimo iki 2025 m. (2020 m. rugsėjo mėn.).

 

Susijęs turinys