Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eurooppalainen lähestymistapa pieniin osaamiskokonaisuuksiin

Joustavia ja osallistavia oppimismahdollisuuksia

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 16. kesäkuuta 2022 suosituksen eurooppalaisesta lähestymistavasta pieniin osaamiskokonaisuuksiin elinikäisen oppimisen ja työllistettävyyden tukemiseksi. Suosituksen tarkoituksena on tukea pienten osaamiskokonaisuuksien (joita voidaan kutsua myös ”mikrotutkinnoiksi”) kehittämistä, toteuttamista ja tunnustamista eri oppilaitoksissa, yrityksissä ja toimialoilla ja yli valtioiden rajojen.

Elinikäisen oppimisen kulttuurin toteutuminen on olennaisen tärkeää sen varmistamiseksi, että kaikilla on tiedot, taidot ja osaaminen, joita he tarvitsevat menestyäkseen yksityis- ja työelämässään.

Pienillä osaamiskokonaisuuksilla tarkoitetaan lyhyiden oppimiskokemusten, kuten kurssin tai koulutusjakson, aikana saavutettujen oppimistulosten kirjaamista. Niitä suorittamalla jokainen voi joustavasti ja kohdennetusti kehittää henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseensä tarvittavia tietoja, taitoja ja osaamista.

Pienet osaamiskokonaisuudet ovat yksi esimerkki perinteisiä tutkintoja lyhyemmistä oppimismahdollisuuksista, joita kehitetään nopeasti kaikkialla Euroopassa ja muualla maailmassa. Tällaisia mahdollisuuksia tarjoavat monet julkiset ja yksityiset koulutuksen järjestäjät vastauksena joustavampien ja oppijakeskeisempien koulutusmuotojen kysyntään. Pienten osaamiskokonaisuuksien avulla voidaan myös tarjota koulutusmahdollisuuksia moninaisemmalle joukolle oppijoita, mukaan lukien huono-osaiset ja haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät.

Pienistä osaamiskokonaisuuksista ei kuitenkaan saada täyttä hyötyä, jos niiden laatua, avoimuutta ja rajatylittävää vertailukelpoisuutta, tunnustamista ja siirrettävyyttä ei varmisteta yhteisten vaatimusten avulla.

Luottamuksen ja joustavuuden lisääminen

Neuvoston suosituksen tavoitteena on

  • antaa kaikille mahdollisuus hankkia, päivittää ja parantaa tietoja, taitoja ja osaamista, joita he tarvitsevat menestyäkseen kehittyvillä työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa, voidakseen hyödyntää täydessä laajuudessa sosiaalisesti oikeudenmukaista elpymistä ja oikeudenmukaista siirtymää vihreään ja digitaaliseen talouteen sekä saadakseen paremmat valmiudet vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin
  • tukea pienten osaamiskokonaisuuksien tarjoajien valmiutta lisätä oppimistarjontansa laatua, avoimuutta ja joustavuutta, jotta ihmiset pystyvät laatimaan yksilöllisiä oppimis- ja urapolkuja
  • tukea osallisuutta ja yhtäläisiä osallistumismahdollisuuksia ja edistää selviytymiskykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja vaurautta kaikkien kannalta väestörakenteen muuttuessa ja taloussyklien kaikissa vaiheissa.

Suositus tarjoaa rakenneosia ja periaatteita pienten osaamiskokonaisuuksien suunnittelua ja myöntämistä varten, kuten niiden määritelmän ja vakiotiedot niiden kuvailua varten.

Sen pohjalta pieniä osaamiskokonaisuuksia voidaan kehittää, käyttää ja vertailla johdonmukaisesti jäsenvaltioiden, sidosryhmien ja koulutuksen järjestäjien (oppilaitoksista yksityisiin yrityksiin) kesken eri toimialoilla ja koulutusaloilla ja eri maiden välillä. Se lisää luottamusta pieniin osaamiskokonaisuuksiin kaikkialla Euroopassa.

Suosituksella tuetaan laadukkaiden ja läpinäkyvien pienten osaamiskokonaisuuksien kehittämistä ja käyttöönottoa, ja siinä hahmotellaan asiaan liittyviä keskeisiä toiminta-aloja koulutus- ja työmarkkinapolitiikassa. Pienten osaamiskokonaisuuksien avulla on mahdollisuus oppia uusia taitoja räätälöidysti ja kaikkien ulottuvilla olevalla tavalla.

Eurooppalainen lähestymistapa pieniin osaamiskokonaisuuksiin on keskeinen osa komission visiota eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisesta vuoteen 2025 mennessä.

Komission tuki pienten osaamiskokonaisuuksien ekosysteemeille

Komissio tukee suosituksen täytäntöönpanoa

  • edistämällä vuoropuhelua siitä, miten EU:n nykyisiä välineitä ja palveluja voidaan käyttää ja mukauttaa siten, että kaiken tyyppiset koulutuksen järjestäjät saavat tukea pienten osaamiskokonaisuuksien kehittämiseen
  • helpottamalla tietojen ja parhaiden käytäntöjen jakamista
  • tutkimalla, miten Europass-verkkoalusta voisi tukea suosituksen teknistä täytäntöönpanoa
  • tarjoamalla rahoitustukea Erasmus+ -ohjelman kautta.

Tausta

Suositus perustuu komission 10. joulukuuta 2021 esittämään ehdotukseen, joka laadittiin laajan kuulemisen ja näytönkeruun pohjalta. Suositus eurooppalaisesta lähestymistavasta pieniin osaamiskokonaisuuksiin hyväksyttiin 16. kesäkuuta 2022 yhdessä yksilöllisiä oppimistilejä koskevan ehdotuksen kanssa.

Kumpikin ehdotus kuuluu Euroopan osaamisohjelmassa (heinäkuu 2020) ilmoitettuihin 12 lippulaivatoimeen.

”Mikrotutkinnot” mainitaan myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevassa toimintasuunnitelmassa (maaliskuu 2021) ja komission tiedonannossa eurooppalaisen koulutusalueen perustamisesta vuoteen 2025 mennessä (syyskuu 2020).

 

Aiheeseen liittyvää