Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

O abordare europeană privind microcertificatele

Oportunități de învățare flexibile și favorabile incluziunii

La 16 iunie 2022, Comisia Europeană a adoptat Recomandarea privind o abordare europeană a microcertificatelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională. Recomandarea urmărește să sprijine dezvoltarea, aplicarea și recunoașterea micro-certificatelor între instituții, întreprinderi, sectoare și țări.

O cultură eficace a învățării pe tot parcursul vieții este esențială pentru a garanta că oricine dispune de cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare pentru a prospera în viața personală și profesională.

Microcertificatele atestă rezultatele unor experiențe de învățare pe termen scurt, cum ar fi un curs sau o formare de scurtă durată. Ele oferă o modalitate flexibilă și țintită de a ajuta oamenii să își dezvolte cunoștințele, aptitudinile și competențele de care au nevoie pentru dezvoltarea personală și profesională.

La ora actuală, în Europa și la nivel mondial se dezvoltă rapid forme de studiu care durează mai puțin decât în cazul calificărilor tradiționale. Printre ele se numără și microcertificatele. Aceste oportunități sunt oferite de către numeroși furnizori publici și privați ca răspuns la cererea de forme de educație și formare mai flexibile și centrate pe cursant. Ele au, de asemenea, potențialul de a oferi oportunități de educație și formare unei game mai largi de cursanți, inclusiv grupurilor dezavantajate și vulnerabile.

Totuși, în absența unor standarde comune care să asigure calitatea, transparența, comparabilitatea transfrontalieră, recunoașterea și portabilitatea acestora, aceste microcertificate nu își pot atinge întregul potențial.

Consolidarea încrederii și a flexibilității

Recomandarea Consiliului urmărește:

  • să le permită oamenilor să dobândească, să își actualizeze și să își îmbunătățească cunoștințele, aptitudinile și competențele de care au nevoie pentru a prospera pe o piață a muncii și într-o societate aflate în evoluție, pentru a beneficia pe deplin de o redresare echitabilă din punct de vedere social și de tranziții juste către economia verde și digitală și pentru a fi mai bine pregătiți să facă față provocărilor actuale și viitoare
  • să sprijine pregătirea furnizorilor de microcertificate în ceea ce privește transparența și flexibilitatea ofertei lor de studiu, astfel încât să le poată propune cursanților parcursuri personalizate de studiu și de carieră
  • să promoveze incluziunea, egalitatea de șanse și de acces și să contribuie la obținerea rezilienței, a echității sociale și a prosperității pentru toți, în contextul schimbărilor demografice și în toate etapele ciclurilor economice

Recomandarea prevede elemente structurale, inclusiv o definiție, elemente standard pentru descrierea microcertificatelor și principii pentru conceperea și emiterea microcertificatelor.

Prin urmare, microcertificatele pot fi dezvoltate, utilizate și comparate în mod coerent între statele membre, părțile interesate și diferiții furnizori (de la instituțiile de învățământ și formare la întreprinderi private) din diferite sectoare, domenii și țări. Această inițiativă va sprijini consolidarea încrederii în microcertificate în întreaga Europă.

Recomandarea va sprijini dezvoltarea și adoptarea unor microcertificate de înaltă calitate și transparente și evidențiază principalele domenii de acțiune în acest domeniu în politicile privind educația și formarea și piețele forței de muncă. Astfel, oamenii vor putea să dobândească noi competențe într-un mod adaptat și incluziv.

Abordarea europeană a microcertificatelor este o componentă-cheie a viziunii Comisiei de a realiza un Spațiu european al educației până în 2025.

Sprijinul acordat de Comisie ecosistemelor de microcertificate

Comisia va sprijini punerea în aplicare a Recomandării

  • încurajând dialogul cu privire la modul de utilizare și adaptare a instrumentelor și serviciilor existente ale UE pentru a sprijini dezvoltarea microcertificatelor de către toate tipurile de furnizori
  • sprijinind schimbul de informații și promovarea bunelor practici
  • explorând modul în care platforma Europass ar putea sprijini implementarea recomandării din punct de vedere tehnic
  • furnizând sprijin financiar prin intermediul programului Erasmus+

Context

Recomandarea se bazează pe o propunere prezentată de Comisie în data de 10 decembrie 2021, urmare unei ample consultări și colectări de date concrete. Recomandarea privind o abordare europeană a microcertificatelor a fost urmată de adoptarea, în data de 16 iunie 2022, a unei alte propuneri privind conturile personale de învățare.

Ambele propuneri au făcut parte din cele douăsprezece acțiuni emblematice anunțate în Agenda europeană pentru competențe (iulie 2020).

Microcertificatele figurează și în Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale (martie 2021), precum și în Comunicarea Comisiei privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025 (septembrie 2020).

 

Conținut conex