Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

En europeisk strategi för mikromeriter

Flexibla och inkluderande inlärningsmöjligheter

Den 16 juni 2022 antog rådet en rekommendation om en europeisk strategi för mikromeriter för livslångt lärande och anställbarhet. Rekommendationen ska hjälpa institutioner och företag i olika länder och sektorer att utforma, genomföra och erkänna mikromeriter.

Framgångsrikt livslångt lärande är avgörande för att alla ska få den kompetens de behöver för sin personliga och yrkesmässiga utveckling.

Mikromeriter intygar läranderesultaten från kortare utbildningar, t.ex. en kort kurs. Det är ett flexibelt och målinriktat sätt att hjälpa människor att utveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser de behöver.

Det kommer allt fler kortare utbildningar, både i Europa och övriga världen. De erbjuds av många olika offentliga och privata utbildningsanordnare för att tillmötesgå efterfrågan på flexiblare och mer elevcentrerade utbildningsformer. De kan också innebära utbildningsmöjligheter för ett bredare spektrum av elever, t.ex. från missgynnade och utsatta grupper.

Men utan gemensamma standarder som säkerställer kvalitet, insyn samt jämförbarhet, erkännande och portabilitet över gränserna kan mikromeriterna inte få fullt genomslag.

Skapa förtroende och flexibilitet

Rådets rekommendation ska

  • ge människor möjlighet att skaffa sig, uppdatera och förbättra de kunskaper, färdigheter och kompetenser de behöver för att lyckas på arbetsmarknaden och i samhället, dra full nytta av en socialt rättvis återhämtning och en rättvis omställning till en grön och digital ekonomi och vara bättre rustade att hantera aktuella och framtida utmaningar
  • hjälpa dem som utfärdar mikromeriter att göra sitt utbildningsutbud bättre och mer transparent och flexibelt så att man kan välja individuella utbildnings- och karriärvägar
  • främja inkludering, tillgång och lika möjligheter och bidra till att skapa resiliens, social rättvisa och välstånd för alla, mot bakgrund av befolkningsutvecklingen och under alla faser av konjunkturcykeln.

Rekommendationen innehåller bland annat en definition, standardbeskrivningar av mikromeriter och principer för att utforma och utfärda mikromeriter.

På så sätt kan medlemsländer, berörda parter och de olika utbildningsanordnarna (såväl utbildningsinstitutioner som privata företag) inom olika sektorer, områden och länder utveckla, använda och jämföra mikromeriter på ett enhetligt sätt. Det kommer att bidra till att skapa förtroende för mikromeriter i hela Europa.

Rekommendationen kommer att bidra till transparenta mikromeriter av hög kvalitet. I rekommendationen beskrivs de viktigaste åtgärdsområdena inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Målet är att alla ska kunna tillägna sig nya färdigheter på ett skräddarsytt sätt.

Den europeiska strategin för mikromeriter är en viktig del av kommissionens vision om att förverkliga ett europeiskt utbildningsområde senast 2025.

Kommissionens stöd till ekosystem för mikromeriter

Kommissionen kommer att bidra till att genomföra rekommendationen genom att

  • främja en dialog om hur man kan använda och anpassa EU:s befintliga verktyg och tjänster för att stödja utvecklingen av mikromeriter
  • stödja informationsutbyte och främja bästa praxis
  • undersöka hur Europass-plattformen skulle kunna stödja det tekniska genomförandet av rekommendationen
  • tillhandahålla finansiering genom programmet Erasmus+.

Bakgrund

Rekommendationen bygger på kommissionens förslag från den 10 december 2021 som i sin tur byggde på ett brett samråd och insamling av underlag. Rådet antog sin rekommendation om en europeisk strategi för mikromeriter den 16 juni 2022 tillsammans med ett annat förslag om individuella utbildningskonton.

Båda förslagen ingår i de tolv flaggskeppsinitiativ som aviserades i den europeiska kompetensagendan (juli 2020).

Mikromeriter ingår även i handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter (mars 2021) och kommissionens meddelande om att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025 (september 2020).

 

Läs mer