Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

OM SELFIE

SELFIE

(Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies, eget begrundande av effektivt lärande genom att främja användning av innovativ utbildningsteknik) är ett verktyg som tagits fram för att hjälpa skolor att införa digital teknik i undervisning, lärande och elevbedömning. Verktyget kan belysa vad som fungerar bra, vilka områden som behöver förbättras och vilka prioriteringar som bör göras. Det finns för närvarande på Europeiska unionens 24 officiella språk, och fler språk kommer att läggas till efter hand.

Selfie samlar – helt anonymt – in studerandes, lärares och skolledares åsikter om hur teknik används på deras skola. Detta görs med hjälp av korta påståenden och frågor och en enkel värderingsskala mellan 1 och 5. Påståendena täcker områden såsom ledarskap, infrastruktur, lärarutbildning och de studerandes digitala kompetens.

Bedömningen  tar ca 30 minuter. Frågorna är anpassade för varje grupp. De studerande får exempelvis frågor om sina inlärningserfarenheter, lärarna om utbildningsmetoder och skolledarna om planering och övergripande strategier.

Med utgångspunkt i dessa uppgifter genererar verktyget  en rapport – en bild (en ”selfie” :-)) – av skolans styrkor och svagheter i hur den använder digital teknik för undervisning och lärande. Ju fler personer på skolan som deltar, desto mer precis kommer dess Selfie att bli.

Resultaten och insikterna från Selfie ska bara användas av er skola och delas inte, om ni inte själva väljer att göra detta.

Slutsatserna kan hjälpa er att se vilket utgångsläge ni har och utifrån detta starta en diskussion om teknikanvändning och utarbeta en handlingsplan för er skola. I ett senare skede kan Selfie användas för att mäta framsteg och anpassa handlingsplanen.

 

Fördelar:

 

Selfie inkluderar hela skolgemenskapen – skolledare, lärare och studerande – i en 360-gradig process som täcker många skolområden.

 

Varje skola är unik, och därför kan verktyget anpassas. Din skola kan välja och lägga till frågor och påståenden för att möta era behov.

 

Selfie låter alla deltagare, såsom studerande, lärare och skolledare, besvara frågor som överensstämmer med deras erfarenheter.

 

Selfie är gratis. Svaren är anonymiserade och uppgifterna säkra.

 

Du kan göra bedömningen på en dator, datorplatta eller mobiltelefon.

 

Efter att ha använt Selfie får skolan en skräddarsydd, interaktiv rapport med både djupgående information om och snabba insikter i styrkor och svagheter.

Vem kan använda Selfie?

Selfie är tillgänglig för grundskolor, allmänna gymnasieskolor och yrkesskolor i och utanför Europa. Verktyget kan användas av alla skolor – inte bara av dem med avancerade nivåer av infrastruktur, utrustning och teknikanvändning.

Selfie finns på alla de 24 officiella EU-språken.

Utvecklat av och för skolor

Skolledare, lärare och studerande har redan från början varit med och utvecklat och testat Selfie:

  • 5 000 av dem bidrog med information i den tidiga utvecklingen av verktyget.
  • 67 000 personer, från 650 skolor i hela Europa, deltog i pilottestningen.
  • Selfie har testats i åk 1–6 för att se till att det kan förstås av yngre elever.

Dataskydd

  • Selfie är ett verktyg endast för skolan;  inga personuppgifter samlas in.
  • Alla svar som lämnas genom Selfie är  anonyma. Enskilda studerande, lärare, skolledare eller andra anställda som svarar på frågor och påståenden kan inte identifieras personligen.
  • Varje skola äger sin Selfie-rapport; rapporten delas inte med andra om inte skolan väljer att göra detta.
  • Ingen annan organisation, inte heller Europeiska kommissionen, kan  spåra svaren för den enskilda skolan.
  • Selfie ligger på en server som ägs och förvaltas av Europeiska kommissionen. De uppgifter som samlas in omfattas av kommissionens regler om databehandling.
  • De anonymiserade och aggregerade uppgifterna får bara användas för politiska och forskningsrelaterade ändamål, aldrig i kommersiellt syfte.

Bakgrund och utveckling

Selfie bygger på en europeisk ram för främjande av digitalt lärande i utbildningsorganisationer.

Selfie-teamet

Selfie är ett initiativ från Europeiska kommissionen.

Verktyget har utvecklats i nära samarbete med en grupp experter från skolor, utbildningsministerier och forskningsinstitut i hela Europa. Bland partnerinstitutionerna återfinns Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Unescos institut för informationsteknik i utbildning.

Benefits

Comprehensive

SELFIE involves the whole school community – school leaders, teachers and students – in a 360-degree process covering many areas of school practice.

Customisable

Because every school is unique, the tool can be customised. Your school can select and add questions and statements to suit your needs.

Matching experience

SELFIE allows all participants to answer questions that match their experience, as students, teachers or school leaders.

Free and anonymous

SELFIE is free of charge. Answers are anonymised and data is secure.

Tailor-made

On completing SELFIE, each school receives a tailor-made, interactive report which provides both in-depth data and quick insights into strengths and weaknesses.