Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Spolupráca medzi univerzitami a podnikmi

Prečo je potrebná užšia spolupráca medzi univerzitami a podnikmi?

Vytváraním užších väzieb medzi podnikmi a akademickou obcou sa:

  • podporuje výmena a spoločné využívanie vedomostí,
  • vytvárajú dlhodobé partnerstvá a príležitosti,
  • stimulujú inovácie, podnikanie a tvorivosť.

Užšia spolupráca medzi univerzitami a podnikmi môže pomôcť absolventom pri získavaní vhodných zručností a zmýšľania, ktoré sa vyžadujú na trhu práce, ako aj pre ich vlastný rozvoj. 

V Európe existuje mnoho príkladov úspešnej spolupráce medzi akademickou obcou a priemyselnými odvetviami. Forma a rozsah tejto spolupráce sa však v rámci jednotlivých krajín, jednotlivých inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a jednotlivých oblastí výrazne líši. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v štúdii Stav spolupráce medzi univerzitami a podnikmi, ktorú dala vypracovať Komisia.

Fórum univerzít a podnikateľov

Od roku 2008 sa každé dva roky v Belgicku koná Fórum univerzít a podnikateľov, ktoré ponúka platformu pre vytváranie sietí a výmenu myšlienok a osvedčených postupov prostredníctvom spolupráce medzi:

  • inštitúciami vysokoškolského vzdelávania,
  • podnikmi,
  • záujmovými združeniami,
  • verejnými orgánmi,
  • tvorcami politík.

Účastníci tohto fóra skúmajú aktuálny stav spolupráce medzi univerzitami a podnikmi, ako aj politické iniciatívy a programy potrebné na jej podporu. 

V spolupráci s členskými štátmi EÚ sa pravidelne organizujú tematické fóra, na ktorých sa riešia kľúčové otázky na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.