Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Spolupráce mezi univerzitami a podniky

Jaké jsou důvody užší spolupráce mezi univerzitami a podniky?

Užší vazby mezi podniky a akademickou obcí mohou podnítit:

  • předávání a sdílení znalostí
  • dlouhodobá partnerství a příležitosti
  • inovace, podnikavost a tvořivost

Užší spolupráce mezi univerzitami a podniky může také pomoci absolventům získat správné dovednosti a schopnosti, které jsou vyžadovány na trhu práce, a také jejich osobnímu rozvoji. 

Příkladů úspěšné spolupráce mezi akademickou obcí a průmyslem v Evropě existuje celá řada. Forma a rozsah této spolupráce se však značně liší nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale i institucemi vysokoškolského vzdělávání a obory. Více informací je k dispozici ve studii Komise „Přezkum stavu spolupráce mezi univerzitami a podniky v Evropě“.

Fórum pro dialog mezi univerzitami a podniky

Od roku 2008 se v Bruselu každé dva roky koná fórum pro univerzity a podniky, které představuje platformu pro vytváření sítí a výměnu nápadů a osvědčených postupů. Spojuje:

  • vysokoškolské instituce
  • podniky
  • hospodářská sdružení
  • orgány veřejné správy
  • tvůrce politiky

Účastníci fóra se seznámí se současným stavem spolupráce mezi univerzitami a podniky a zkoumají politické iniciativy a programy realizované na podporu této spolupráce. 

Ve spolupráci s členskými státy EU jsou pravidelně pořádána tematická fóra, která se zabývají klíčovými tématy na celostátní a regionální úrovni.