Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami

Dlaczego potrzebna jest wzmocniona współpraca między uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami?

Tworzenie ściślejszych powiązań między światem biznesu a środowiskiem akademickim może:

  • sprzyjać wymianie wiedzy
  • skutkować tworzeniem długoterminowych partnerstw i nowych możliwości
  • pobudzać innowacje, przedsiębiorczość i kreatywność.

Lepsza współpraca między uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami może również ułatwiać absolwentom uczelni nabycie odpowiednich umiejętności i wyrobienie w sobie postaw warunkujących sukces na rynku pracy, a także w życiu prywatnym.  

W Europie istnieją liczne przykłady udanej współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem. Forma i zakres tej współpracy znacznie się jednak różnią w zależności od poszczególnych państw, instytucji szkolnictwa wyższego i dziedzin wiedzy. Więcej informacji można znaleźć w analizie Komisji pt. Stan współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami w Europie.

Forum UE na rzecz dialogu uczelni i przedsiębiorstw

Od 2008 r. w Brukseli co dwa lata odbywa się Forum UE na rzecz dialogu uczelni i przedsiębiorstw. Stanowi ono platformę służącą do kontaktów oraz wymiany informacji i dobrych praktyk. W forum uczestniczą:

  • instytucje szkolnictwa wyższego
  • przedsiębiorstwa
  • stowarzyszenia przedsiębiorców
  • organy publiczne
  • politycy.

Uczestnicy forum analizują aktualną sytuację w zakresie współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami, a także inicjatywy polityczne i programy niezbędne do wspierania tej współpracy. 

We współpracy z państwami członkowskimi regularnie organizowane są też fora tematyczne. Służą one omówieniu kluczowych kwestii na szczeblu krajowym i regionalnym.