Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Samarbete mellan högskolan och näringslivet

Varför behövs ett närmare samarbete mellan högskolan och näringslivet?

Närmare band mellan näringslivet och den akademiska världen kan

  • stimulera utbyte och spridning av kunskap
  • skapa långsiktiga partnerskap och möjligheter
  • driva på innovation, entreprenörskap och kreativitet.

Samarbetet kan också hjälpa studenterna att skaffa sig rätt kompetens och inställning för att kunna få bra jobb och utvecklas som människor. 

Det finns många exempel på lyckade samarbeten mellan högskolan och näringslivet i Europa. Men samarbetet varierar beroende på land, lärosäte och ämne. Du kan läsa mer i kommissionens studie om samarbetet mellan högskolan och näringslivet i Europa.

EU-forum för dialog mellan högskolan och näringslivet

Forumet anordnas i Bryssel vartannat år och är ett tillfälle att knyta kontakter och utbyta idéer och god praxis mellan

  • lärosäten
  • företag
  • branschorganisationer
  • myndigheter
  • beslutsfattare.

Deltagarna får en bild av hur det aktuella samarbetet mellan högskolan och näringslivet ser ut och vilka policyinitiativ och program som behövs för att främja det. 

I samarbete med medlemsländerna hålls dessutom regelbundet temainriktade forum som tar upp centrala frågor på nationell och regional nivå.