Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Сътрудничество между университети и предприятия

Защо е нужно по-тясно сътрудничество между университетите и предприятията?

Изграждането на по-тесни връзки между предприятията и академичните среди може да допринесе за:

  • насърчаване на обмена и споделянето на знания
  • създаване на дългосрочни партньорства и възможности
  • стимулиране на иновациите, предприемачеството и творчеството

По-тясното сътрудничество между университетите и предприятията може също да помогне на висшистите да придобият умения и нагласи, необходими както на пазара на труда, така и за личностното им развитие. 

Има много примери за успешно сътрудничество между академичните среди и промишлеността в Европа. Степента и формата на това сътрудничество обаче се различават значително между различните държави, висши учебни заведения и академични дисциплини. Повече информация ще намерите в проучването на Комисията за състоянието на сътрудничеството между университетите и бизнеса в Европа.

Форум за диалог между университетите и предприятията

Форумът на университетите и бизнеса се провежда в Брюксел веднъж на всеки две години от 2008 г. насам и предлага платформа за осъществяване на контакти и обмен на идеи и добри практики с участието на:

  • висши учебни заведения
  • предприятия
  • бизнес асоциации
  • публични органи
  • създатели на политики

Участниците във форума разглеждат текущото състояние на сътрудничеството между университетите и предприятията и обсъждат какви политически инициативи и програми са необходими в тази насока. 

В сътрудничество с държавите от ЕС се провеждат редовни тематични срещи, на които се разглеждат ключови въпроси на национално и регионално равнище.