Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Eiropas pusgads / valstu analīze

Par ko ir runa?

Izglītības un apmācības sistēmas ir dalībvalstu pārziņā. Tomēr ES ir izšķirīga loma, atbalstot šo izglītības sistēmu uzlabošanas un modernizēšanas pūliņus. 

Globalizētā un uz zināšanām balstītā ekonomikā Eiropai ir nepieciešams augsti kvalificēts darbaspēks, lai tā spētu saglabāt konkurētspēju ražīguma un inovācijas ziņā. Laikā, kad vērojamas straujas pārmaiņas tehnoloģiju jomā un sabiedrībā, tas ir jo īpaši aktuāli. 

Tomēr jaunākie dati liecina, ka pieaug neatbilstība starp darbaspēka prasmēm un darba tirgus vajadzībām. Tas veicina bezdarbu un kavē ekonomisko izaugsmi.

Atbilstoši stratēģijā “Eiropa 2020” noteiktajiem mērķiem ES prioritātes šajā jomā ir šādas:

  • prasmes salāgot ar darba tirgus vajadzībām,
  • panākt, lai mācības priekšlaicīgi pārtraukušo personu īpatsvars būtu mazāks par 10 %, 
  • augstskolu beidzēju īpatsvaru palielināt vismaz līdz 40 %.

Kā tas darbojas?

Komisija Eiropas pusgada ietvaros veic valstu analīzi dažādās politikas jomās, tostarp izglītības un apmācības jomā. 

Ar šīs analīzes palīdzību dalībvalstis var atrisināt sociālās problēmas, kas konstatētas ES, nacionālā un reģionālā līmenī. Šāds izvērtējums arī palīdz novērtēt progresu, kas panākts reformu īstenošanā, un apzināt jomas, kurās nepieciešamas turpmākas investīcijas. 

Atbilstīgi Eiropas nodarbinātības un izaugsmes stratēģijai "Eiropa 2020” gada pirmajā pusē Eiropas pusgada ietvaros tiek sagatavoti katrai valstij adresēti ieteikumi, lai tām palīdzētu atrisināt aktuālākās problēmas. 

Turklāt katru gadu Izglītības un apmācības pārskatā, pamatojoties uz noteiktu atsauces kritēriju kopumu, tiek sniegta atjaunināta analīze par risināmajām problēmām. Šis pārskats arī ir daļa no pūliņiem, ko ES pieliek, lai tiktu izstrādāta ar pārbaudītiem datiem pamatota politika.