Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa poolaasta / riigipõhised analüüsid

Millega on tegemist?

Kuigi haridus- ja koolitussüsteemide eest vastutavad liikmesriigid, on ELil keskne roll riiklike haridussüsteemide parandamiseks ja ajakohastamiseks tehtava töö toetamisel. 

Globaliseeruva ja teadmistepõhise majanduse tingimustes vajab Euroopa kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu, et olla tootlikkuse ja innovatsiooni alal konkurentsivõimeline. Eriti oluline on see praegusel kiirete tehnoloogiliste ja sotsiaalsete muutuste ajajärgul. 

Hiljutised märgid viitavad aga sellele, et töötajate oskused vastavad järjest vähem tööturu vajadustele – selline olukord suurendab töötust ning piirab majanduskasvu.

Kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020“ on selles valdkonnas seatud järgmised ELi prioriteedid:

  • töötajate oskuste kooskõlla viimine tööturu vajadustega;
  • koolist väljalangejate arvu viimine alla 10%; 
  • kõrghariduse omandanute osakaalu suurendamine vähemalt 40%ni.

Kuidas see toimib?

Komisjon koostab Euroopa poolaasta raames riikide analüüsid erinevate poliitikavaldkondade lõikes. 

Need analüüsid võimaldavad ELi liikmesriikidel lahendada ELi, riigi ja piirkondlikul tasandil ilmnenud sotsiaalseid probleeme. Samuti aitavad need riikide valitsustel hinnata vajalike reformide rakendamiseks tehtud edusamme ning kindlaks teha lisainvesteeringuid vajavad valdkonnad. 

Tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ raames avaldatakse aasta esimesel poolel Euroopa poolaasta osana riigipõhised soovitused, et aidata liikmesriikidel lahendada kõige pakilisemaid probleeme. 

Peale selle esitatakse iga-aastases hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates sihttasemetel põhinev olulisemate probleemide ajakohastatud analüüs. Ülevaade aitab samuti kaasa ELi tõenditel põhineva poliitikakujundamise püüdlustele.