Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eiropas pieeja mikroapliecinājumiem

Elastīgas un iekļaujošas mācīšanās iespējas

Mikroapliecinājums ir kvalifikācija, kas apliecina mācību rezultātus, kuri iegūti, apgūstot īsu, pārredzami novērtētu mācību kursu vai moduli. Mikroapliecinājumus var iegūt, mācoties uz vietas, tiešsaistē vai jaukta tipa formātā. 

Pateicoties šo kvalifikāciju elastīgajam raksturam, mācību iespējas ir pieejamas arī tiem iedzīvotājiem, kuri strādā pilna laika darbu.

Tas padara mikroapliecinājumus par ļoti elastīgu un iekļaujošu mācīšanās veidu, kas ļauj mērķtiecīgi apgūt prasmes un kompetences.

Mikroapliecinājumus piedāvā augstākās un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādes, kā arī privātas organizācijas.

Tie var būt īpaši noderīgi cilvēkiem, kuri vēlas

  • pilnveidot savas zināšanas, nepabeidzot pilnu augstākās izglītības programmu,
  • pilnveidot prasmes vai pārkvalificēties, lai atbilstu darba tirgus vajadzībām vai pēc darba uzsākšanas profesionāli pilnveidotos.

Sabiedriskā apspriešana

2021. gada 20. aprīlī Eiropas Komisija sāka 12 nedēļu ilgu sabiedrisko apspriešanu par Eiropas pieeju mikroapliecinājumiem mūžizglītībā un nodarbināmībā.

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apkopot idejas, lai izstrādātu vienotu mikroapliecinājumu definīciju, Eiropas Savienības (ES) standartus attiecībā uz to kvalitāti un pārredzamību un turpmākos pasākumus, kas jāveic iestāžu, valstu un ES līmenī.

Sabiedriskā apspriešana notiks līdz 2021. gada 13. jūlijam plkst. 23.59 (Centrāleiropas vasaras laiks (CEST)).

Piedalieties sabiedriskajā apspriešanā un paudiet savu viedokli jau šodien! 

Kāpēc ir vajadzīga Eiropas pieeja

Eiropā aizvien lielākai daļai iedzīvotāju ir jāpapildina zināšanas un jāuzlabo prasmes un kompetences, lai aizpildītu plaisu, kas izveidojusies starp formālo izglītību un vajadzībām, kas pastāv strauji mainīgā sabiedrībā un darba tirgū. 

Lai atveseļotos no Covid-19 pandēmijas un paātrinātu zaļo un digitālo pārkārtošanos, arī cilvēkiem jāpilnveido savas prasmes vai jāpārkvalificējas.

Lai varētu aktīvi līdzdarboties sabiedrībā, nodrošinātu nepārtrauktu personīgo, sociālo un profesionālo attīstību un veicinātu nodarbināmību un sociālekonomisko inovāciju, ir svarīgi saglabāt esošās kompetences un iegūt jaunas. 

Tomēr bez kopīgiem standartiem, kas nodrošinātu kvalitāti, pārredzamību, pārrobežu salīdzināmību, atzīšanu un pārnesamību, mikroapliecinājumu potenciālu nevar pilnībā izmantot.

Tāpēc Komisija, pēc iespējas izmantojot esošos instrumentus, cenšas izstrādāt mikroapliecinājumu kopīgu definīciju un Eiropas standartus, kas būtu neatkarīgi no piešķīrējas iestādes. 

Nodoms izstrādāt Eiropas pieeju mikroapliecinājumiem tika paziņots:

Mikroapliecinājumu konsultatīvās grupas ieteikumi

Komisija 2020. gada pavasarī izveidoja ad hoc konsultatīvo grupu, kurā darbojās augstākās izglītības eksperti, to vidū speciālisti, kvalitātes nodrošināšanas aģentūru pārstāvji un vieslektori no visas Eiropas.

Laikā no 2020. gada 26. maija līdz 17. septembrim grupa aizvadīja trīs virtuālas sanāksmes un ierosināja kopīgu Eiropas definīciju, kopīgus elementus un rīcības plānu.

Rīcības plānā izklāstīti ierosinājumi par Eiropas un valstu līmeņa darbībām, kas nepieciešamas, lai izstrādātu un īstenotu Eiropas pieeju, un ierosināts grafiks.

Rīcības plānā galvenā uzmanība pievērsta šādām darbībām:

  • izstrādāt Eiropai kopīgus kvalitātes un pārredzamības standartus sadarbībā ar visām iesaistītajām ieinteresētajām personām (izglītības un apmācības kopienu, darba tirgus dalībniekiem, sociālajiem partneriem, jaunatnes organizācijām, pilsonisko sabiedrību, tirdzniecības palātām un darba devējiem no visām ES dalībvalstīm un Eiropas augstākās izglītības telpas valstīm);
  • izpētīt iespējas iekļaut mikroapliecinājumus nacionālajās kvalifikāciju ietvarstruktūrās, iespējams, atsaucoties uz Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru;
  • izstrādāt uzticamu pakalpojumu sniedzēju sarakstu un uzlabot kvalitātes nodrošināšanas procesus;
  • izpētīt, kā Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu (ECTS) varētu izmantot mikroapliecinājumu kontekstā citos izglītības līmeņos un citās nozarēs;
  • izstrādāt pamatnostādnes ātrākai atzīšanai, pielāgojot pastāvošos validēšanas un atzīšanas instrumentus vai izstrādājot jaunus;
  • atvieglināt mikroapliecinājumu glabāšanu un iesniegšanu ar Europass un tā digitālo apliecinājuma dokumentu infrastruktūras, kā arī Eiropas studenta kartes iniciatīvas palīdzību;
  • izmantot mikroapliecinājumus, lai uzlabotu piekļuvi mūžizglītības iespējām, nodrošinot labākas iespējas pāriet no vienas izglītības un apmācības jomas uz citu un ļaujot izglītojamiem veikt informētu izvēli, pateicoties uzlabotiem profesionālās orientācijas pakalpojumiem, kuru pamatā ir reāllaika darba tirgus dati;
  • ar programmas “Erasmus+” un struktūrfondu palīdzību sniegt ES līmeņa atbalstu augstākās izglītības, PIA un citas izglītības un apmācības iestādēm un sniedzējiem, lai veicinātu mikroapliecinājumu izmantošanu.

Ierosinātās darbības galvenokārt ir vērstas uz augstāko izglītību, bet pievēršas arī citiem izglītības un apmācības līmeņiem un nozarēm.

Turpmākie pasākumi

Šo darbību rezultāti tiks izmantoti plašākās konsultācijās, kas aptvers visas izglītības un apmācības nozares, un tos izmantos, lai līdz 2021. gada beigām sagatavotu Padomes ieteikumu par mikroapliecinājumiem mūžizglītībā un nodarbināmībā.


Galvenes attēls: © Eiropas Savienība, 2020