Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Oskuste arendamine

Võtmepädevuste arendamise olulisus

ELi majandus areneb pidevalt. Nõudlus asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute järele muutub aja jooksul. Selliste muutustega kohanemiseks peavad inimesed omandama mitmesuguseid võtmepädevusi, sealhulgas kirja- ja arvutamisoskuse ning digitaaloskused. Kriitiline mõtlemine, loovus ja meeskonnatöö oskus on samavõrd olulised jätkusuutliku karjääri rajamisel ja aktiivseks kodanikuks saamisel.

Haridusel ja koolitusel on oluline roll selles, et eelkõige noortel inimestel oleks võimalik neid võtmepädevusi arendada ning anda seega neile eluks parimad võimalikud eeldused. 

Selleks et paremini kindlaks määrata ja juhtida vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamist ning ennetada oskuste nappust ja mittevastavusi, peab haridus- ja koolitussektor ELi majanduse vajadustega alati kursis olema.

Euroopa algatused asjaomases valdkonnas

  • Nõukogu esitas oma soovituses võtmepädevuste kohta elukestvas õppes loetelu kaheksast võtmepädevusest, mida läheb kõikidel inimestel vaja eneseteostuseks ja arenguks ning kodanikuaktiivsuse, sotsiaalse kaasatuse ning tööalase konkurentsivõime kontekstis.
  • Euroopa uues oskuste tegevuskavas esitatakse 10 esmatähtsat meedet, mille eesmärk on muuta asjakohane koolitus, oskused ja toetus ELis inimestele kättesaadavaks.
  • Komisjoni digiõppe tegevuskava sisaldab 11 meedet digitehnoloogia paremaks kasutamiseks õpetamise, õppimise ja digipädevuste arendamise eesmärgil.
  • Digitaaloskuste ja töökohtade koalitsioon on mitmete sidusrühmade partnerlus, mille eesmärgiks on tegeleda IKT-oskuste nappuse probleemi lahendamisega, et täita tuhandeid vabu IKT-valdkonna töökohti.
  • Tegevuskavas „Ettevõtlus 2020“ on visandatud otsustavad meetmed, et realiseerida Euroopa ettevõtluspotentsiaal, seades eesmärgiks olemasolevate takistuste kõrvaldamise ning ELi ettevõtluskultuuri põhjaliku ümberkujundamise.
  • ESCO on mitmekeelne oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaator. See hõlmab standarditud terminoloogiat 25 Euroopa keeles ning selles liigitatakse nii ELi tööturu kui ka haridus- ja koolitusteenuste jaoks vajalikud põhioskused, kompetentsid, kvalifikatsioonid ja ametid.
  • ELi oskuste ülevaate abil jälgitakse korrapäraselt Euroopa majanduse muutuvaid vajadusi ja oskuste omandamist nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Selles esitatakse teavet oskustega seotud suundumuste kohta riiklikul ja ELi tasandil.