Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Мобилност и сътрудничество

Към засилване на мобилността и сътрудничеството във висшето образование

Мобилността с учебна цел представлява възможност за учащите да развиват ценни умения и да разширяват кръгозора си, като учат или се обучават в чужбина. Ползите от мобилността са широко признати. Проучване сред младите европейци (на възраст между 15 и 30 години) показва, че над 90 % от тях смятат за важно да имат възможности за мобилност. 

Европейските министри се споразумяха делът на студентите, които преминават курс на образование или обучение в чужбина, да бъде удвоен — на 20% до 2020 г. Подпомагането на мобилността остава основен акцент в програмата на ЕС за образование и обучение „Еразъм+“

Ако сте студент, готов да се възползва от възможността да учи или да се обучава в чужбина, започнете пътуването си, като изтеглите мобилното приложение „Еразъм+“ — вашето ръководство за действия стъпка по стъпка преди, по време на и след мобилността.

Защо са важни мобилността и сътрудничеството във висшето образование?

Престоят в чужбина с цел образование или обучение помага на хората да развият своите професионални, социални и междукултурни умения и повишава техните шансове да си намерят работа. Студентите, които отиват да учат в чужбина за известно време, е по-вероятно да си намерят работа една година след завършването. 

93 % от тези студенти посочват, че са започнали да ценят повече другите култури след периода на мобилност. 91 % подобряват езиковите си умения, а 80 % смятат, че уменията им за решаване на проблеми са се усъвършенствали в резултат от периода на мобилност. 

Според проучвания за въздействието на „Еразъм+“, ползите от мобилността и сътрудничеството в областта на висшето образование в ЕС и извън него са многобройни. 

Според първото проучване за въздействието на програмата „Еразъм“, 90 % от работодателите при наемане на персонал търсят кандидати с преносими умения, като решаване на проблеми, работа в екип, любознателност. Именно това са компетентностите, които студентите придобиват по време на периоди на мобилност в чужбина. 

Последващото проучване за въздействието на „Еразъм+“ върху висшето образование потвърди още веднъж положителния ефект от периодите на мобилност върху студентите. Над 70 % от бившите студенти по „Еразъм+“ посочват, че са по-наясно какво искат да работят в бъдеще, след като се завърнат от обучение в чужбина. 80 % са си намерили работа в рамките на три месеца след завършването, а според 72 % опитът им в чужбина им е помогнал да получат първата си работа. 

Според проучването за въздействието на „Еразъм+“ върху стратегическите партньорства в областта на висшето образование и алиансите на познанията проектите за сътрудничество по „Еразъм+“ подготвят мнозинството участващи университети по-добре за цифровата трансформация. Освен това две трети от участниците посочват, че проектите на равнище ЕС допринасят за повишаване на социалното приобщаване и недискриминацията във висшето образование. 

Мобилността и трансграничното сътрудничество също допринасят за преодоляване на недостига на умения, като подпомагат развитието на специфични умения, нужни на съвременния трудов пазар. Пример за такова сътрудничество е инициативата за стажове „Цифрова възможност“, чиято цел е да се предостави на студенти от всякакви специалности възможност да получат практически опит в областта на цифровите технологии. 

Развитието на нови форми на трансгранично сътрудничество ще подпомогне подобряването на качеството на висшето образование и улесняването на признаването на академичните квалификации, получени в чужбина.

Какво прави ЕС в подкрепа на мобилността и сътрудничеството?

Европейското пространство за висше образование (процесът от Болоня) доведе до значителни промени, улесняващи образованието и обучението в чужбина. Структурата от бакалавърска - магистърска - докторска степен и напредъкът в осигуряването на качество улесниха мобилността на студенти и университетски персонал и допринесоха за укрепването на институциите и системите. 

Използването на европейски инструменти за мобилност и осигуряване на качеството, като например Европейската система за трансфер и натрупване на кредити, приложението към дипломата и Европейския регистър за осигуряване на качество, създава по-добри условия за взаимно доверие, признаване на академични степени и мобилност.

Програмата „Еразъм+“ предоставя пряка помощ за хора, които желаят да учат или да се обучават в чужбина, както и за проекти, които подпомагат трансграничното сътрудничество между висши учебни заведения. Въпреки това предстои да се направят още много неща, за да се осигурят възможности за мобилност с учебна цел за всички. 

Поради това Комисията публикува предложение за препоръка на Съвета относно насърчаването на автоматичното взаимно признаване на дипломите за висше образование и за завършен гимназиален етап на средно образование и на резултатите от периоди на учене в чужбина.

Комисията също така подкрепя инициативата за европейска студентска карта, която ще улесни обмена на информация за студентите, и работи по създаването на алианси от европейски университети, чиято цел ще бъде повишаване на конкурентоспособността, качеството и постиженията в образованието, научните изследвания и иновациите.