Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Инициатива за европейска студентска карта

Какво представлява инициативата за европейска студентска карта?

Лесните за изпълнение и сигурни онлайн административни процедури и директното предоставяне на информация на студентите са важни за стимулиране на студентската мобилност в Европа. Това е важно и за насърчаване на участието на студентите в образователни и културни дейности в съответствие с визията за създаване на европейско пространство за образование до 2025 г.

В рамките на инициативата за европейска студентска карта ще бъде създадено единно звено за контакт онлайн чрез мобилното приложение „Еразъм+“, за да могат студентите да извършват всички необходими административни стъпки, свързани с техния период на мобилност, преди, по време на и след своя престой. Това приложение ще дава възможност на студентите да намерят цялата необходима им информация, за да бъде максимално полезен техният престой за мобилност в чужбина.

Целта е тази инициатива да функционира цялостно през 2021 г. Очаква се дотогава висшите училища, участващи в бъдещата програма „Еразъм+“, да използват мрежата „Еразъм“ без документи на хартиен носител за обмен на данни за студентска мобилност. Използването на мрежата „Еразъм“ без документи на хартиен носител от тези институции ще стане задължително в рамките на посочените по-долу основни етапи:

  • 2021 г. - за управление на договорености за онлайн обучение
  • 2022 г. - за управление на междуинституционални споразумения
  • 2023 г. - за обмен на информация за номинации и прием на студенти и на академични справки във връзка със студентска мобилност

Участващите институции също така ще трябва да насърчават използването на мобилното приложение „Еразъм+“, за да се гарантира, че институциите и студентите по „Еразъм+“ могат да се възползват от повишената ефективност на административните процедури. До 2025 г. всички студенти в Европа би трябвало да могат да се ползват от предимствата на инициативата за европейска студентска карта. За да научите повече, моля, участвайте в нашия уебинар – Erasmus Goes Digital!

Какви са ползите от инициативата за европейска студентска карта?

Картата ще отговаря изцяло на законодателството на ЕС в областта на защитата на личните данни и ще гарантира сигурен обмен на информация за студентите с цел безпрепятствено прехвърляне от едно висше учебно заведение в друго. Освен това благодарение на картата студентите ще имат достъп до онлайн курсове и услуги, предоставяни в други висши учебни заведения. 

Това не само ще улесни виртуалната мобилност и смесеното обучение, но и ще даде на студентите по-голям избор от програми, които могат да следват. С течение на времето притежателите на европейска студентска карта ще могат да се ползват и от намаления за културни дейности в цяла Европа. 

Ползите от инициативата не са само за студентите, тъй като благодарение на картата ще се опростят административните процедури и ще се намали административната тежест за висшите учебни заведения, като същевременно се насърчи мобилността за всички. 

С помощта на финансиране от програмата „Еразъм+“ и Механизма за свързване на Европа, цифровите проекти — Еразъм без документи на хартиен носител, EMREX и европейска студентска карта — ще бъдат разширени от 2019 г.

Инициативата за европейска студентска карта ще бъде свързана с правилата на ЕС за електронната идентификация (Регламентът eIDAS), за да се гарантира нужното доверие за автентификация на студентите и за да им се даде възможност да упражняват своите права онлайн. 

Затова инициативата е стъпка напред в прехода към цифрово европейско общество и истинско европейско пространство за образование, където обучението в чужбина е обичайна практика, а високите постижения в образованието са реалност за всички.

Ползи от инициативата за европейска студентска карта

За студентите: 

  • Лесен достъп до учебни материали преди преместването, онлайн регистрация за курсове и автоматично признаване на кредити по ECTS.
  • Незабавен достъп до услуги в приемащия университет, като библиотека, транспорт и настаняване.
  • Намаления за културни дейности в целия Европейски съюз.

За висшите учебни заведения: 

  • Лесно управление на целия процес на мобилност по електронен път — от подбора на студенти до признаването на кредити по ECTS.
  • Онлайн идентификация на студентите, опростен и сигурен обмен на данни за студентите, включително академични справки, между висшите учебни заведения. 
  • Намалена административна тежест, свързана с организацията на мобилността на студентите.