Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tionscnamh na gCártaí Mac Léinn Eorpacha

Cad is Tionscnamh na gCártaí Mac Léinn Eorpacha ann?

Próiseas simplí sábháilte don riarachán ar líne, sin agus an fhaisnéis a bheith ar aghaidh a mboise ag na daltaí, sin dhá rud a bhfuil tábhacht thar na bearta leo má tá borradh le cur faoi shoghluaisteacht na mac léinn ar fud na hEorpa. Tá siad ríthábhachtach freisin chun rannpháirtíocht na mac léinn in imeachtaí oideachais agus cultúrtha a chur chun cinn, i gcomhréir leis an bhfís atá ann Limistéir Eorpach Oideachais a chruthú faoi 2025.

Ionad ilfhreastail ar líne, sin rud a dtiocfaidh forbairt air de bharr Thionscnamh na gCártaí Mac Léinn Eorpacha, agus is trí bhíthin Aip Mhóibíleach Erasmus+ a tharlóidh sin, ionas go bhféadfaidh na mic léinn na céimeanna go léir den riarachán a bhainistiú maidir lena dtréimhse soghluaisteachta, roimh ré, le linn an ama, agus i ndeireadh báire. Fágfaidh sé gur féidir leis na mic léinn gach faisnéis atá ag teastáil uathu a aimsiú ionas gur geal a éireoidh a gcuairt thar lear leo.

Is é an sprioc atá ann an tionscnamh seo a bheith in úsáid go hiomlán faoi 2021. Faoin tráth sin, beifear ag súil leis go mbainfidh institiúidí ardoideachais a bheidh rannpháirteach sa chlár Erasmus+ amach anseo úsáid as an líonra Erasmus gan Pháipéar chun sonraí soghluaisteachta mac léinn a roinnt. Beidh sé riachtanach go mbainfidh na hinstitiúidí sin úsáid as an líonra Erasmus gan Pháipéar de réir na ngarspriocanna seo a leanas:

  • 2021 – chun comhaontuithe maidir leis an bhfoghlaim ar líne a bhainistiú
  • 2022 – chun comhaontuithe idir-institiúideacha a bhainistiú
  • 2023 – chun ainmniúcháin agus glacthaí mac léinn agus tras-scríbhinní taifead a bhaineann le soghluaisteacht mac léinn a mhalartú

Beidh ar institiúidí rannpháirteacha úsáid aip mhóibíleach Erasmus+ a chur chun cinn le deimhin a dhéanamh de gur féidir le hinstitiúidí agus le mic léinn Erasmus+ tairbhe a bhaint as éifeachtúlacht mhéadaithe sna próisis riaracháin. Faoi 2025, ba cheart go mbeadh sochar agus tairbhe le baint as Tionscnamh na gCártaí Mac Léinn Eorpacha ag na mic léinn ar fad a bheidh san Eoraip. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil, bí linn don seimineár gréasáin Erasmus Goes Digital!

Cén tairbhe atá le baint as Tionscnamh na gCártaí Mac Léinn Eorpacha

Is rud é an cárta atá in oiriúint go hiomlán don reachtaíocht um chosaint sonraí pearsanta, cinnteoidh sé malartú sábháilte ar fhaisnéis faoi mhic léinn, agus fágfaidh sé gur féidir aistriú ó institiúid ardoideachais amháin go chéile gan deacracht ar bith. Rud eile, tabharfaidh an cárta deis rochtana ar chúrsaí ar líne do na mic léinn chomh maith, agus ar sheirbhísí atá ar fáil in institiúidí ardoideachais eile. 

Ní hamháin gur éascaíocht don tsoghluaisteacht fhíorúil agus don léann cumaisc a bheidh anseo, ach cuirfidh Tionscnamh na gCártaí Mac Léinn Eorpacha le rogha na gclár is féidir leis an mac léinn a leanúint. Le himeacht ama, cuirfidh sé ar chumas na mac léinn taitneamh a bhaint as imeachtaí cultúrtha ar fud na hEorpa ar lascaine. 

Ní chun tairbhe do na mic léinn amháin a rachaidh an Tionscnamh, ach simpleoidh sé na nósanna imeachta riaracháin, rud a laghdóidh an t-ualach riaracháin atá ar institiúidí ardoideachais, ionas go dtiocfaidh borradh faoin tsoghluaisteacht do chách. 

Na tograí digiteacha – Erasmus gan Pháipéar, EMREX, agus Tionscnamh na gCártaí Mac Léinn Eorpacha – cuirfear téagar iontu ó 2019 amach le maoiniú breise ó Erasmus+ agus ón tSaoráid um Chónascadh na hEorpa.

Nascfar an tionscnamh le rialacha sainaitheantais leictreonaigh an Aontais Eorpaigh (rialachán eIDAS) le hiontaobhas a chothú faoi mar is gá chun fíordheimhniú an mhic léinn a dhéanamh agus le cearta an mhic léinn ar líne a chinntiú. 

Dá bhrí sin, is céim chun cinn atá i dTionscnamh na gCártaí Mac Léinn Eorpacha san aistriú chuig an ré dhigiteach agus chuig Limistéar Oideachais Eorpaigh, áit arb é an gnáthrud tréimhse a chaitheamh san iasacht i mbun staidéir agus léinn, agus áit a bhfuil sár-oideachas ar fáil do chách.

An Tairbhe atá le baint as Tionscnamh na gCártaí Mac Léinn Eorpacha

Don mhac léinn: 

  • Ábhar na gcúrsaí a bheith ar fáil dó gan stró roimh thaisteal dó, clárú ar líne le haghaidh cúrsaí, agus aitheantas uathoibríoch ar chreidmheasanna ECTS
  • Seirbhísí san ollscoil aíochta a bheith ar fáil dó láithreach, idir leabharlanna, iompar, agus lóistín
  • Lascaine ar imeachtaí cultúrtha ar fud an Aontais Eorpaigh

Do na hInstitiúidí Ardoideachais: 

  • Bainistiú éasca leictreonach ar an bpróiseas soghluaisteachta ar fad, ó roghnú na mac léinn go haitheantas na gcreidmheasanna ECTS
  • Aithint na mac léinn ar líne, malartú sonraí mac léinn go simplí agus go sábháilte - na taifid acadúla san áireamh - idir Institiúidí Ardoideachais 
  • Laghdú ar an ualach riaracháin atá i gceist le soghluaisteacht na mac léinn