Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Educație pentru locuri de muncă și creștere economică

Importanța educației pentru ocuparea forței de muncă și economia UE

Garantând furnizarea unei educații eficiente, putem alinia mai bine competențele forței de muncă la nevoile economiei europene.

UE are nevoie de lucrători calificați pentru a atinge nivelul maxim de productivitate și pentru a asigura inovarea continuă într-o economie din ce în ce mai globalizată. Politicile eficiente în domeniul educației și formării pot, de asemenea, să faciliteze dezvoltarea personală, să încurajeze cetățenia activă și să consolideze echitatea, promovând totodată incluziunea și integrarea socială

Date recente arată, totuși, că există un decalaj tot mai mare între competențele dobândite în cadrul sistemelor de educație și formare și cele cerute pe piața muncii. De exemplu, 20% din populația activă a UE prezintă deficiențe de citire, scriere și calcul.

Acest lucru limitează potențialul de dezvoltare personală al indivizilor și șansele acestora de a-și menține un loc de muncă și este unul dintre factorii care conduc la încetinirea creșterii economice.

Rolul UE în îmbunătățirea educației și formării 

Deși responsabilitatea în ceea ce privește sistemele de educație și formare le revine statelor membre, UE joacă un rol determinant în sprijinirea și completarea eforturilor pe care acestea le depun pentru a-și îmbunătăți și moderniza sistemele de învățământ.

Strategia Europa 2020 stabilește ca obiective la nivelul UE reducerea sub 10 % a numărului de cazuri de abandon școlar și creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior la cel puțin 40 %, până în 2020.

Obiectivele, instrumentele și modalitățile de cooperare la nivel european sunt descrise în cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării (ET 2020), valabil până în 2020.

Progresele sunt monitorizate cu ajutorul unor indicatori și în raport cu un set de criterii de referință. În cadrul Strategiei Europa 2020 și al Semestrului european:

  • UE efectuează analize de țară pentru a ajuta statele membre să își dezvolte politicile în domeniul educației și formării profesionale și să monitorizeze progresele realizate în direcția implementării reformelor. Aceste analize răspund provocărilor identificate la nivel național, regional și european și își propun să sprijine învățarea reciprocă și schimbul de bune practici, inclusiv prin identificarea domeniilor care necesită investiții.
  • În fiecare an, statele membre pot primi orientări cu privire la reformele prioritare, în cadrul așa-numitelor recomandări specifice fiecărei țări.
  • De asemenea, UE promovează numeroase activități de consultare și cooperare cu părțile interesate, printre care instituții de educație și formare, societatea civilă, întreprinderi și parteneri sociali și asociații pentru ocuparea forței de muncă.

Forumul „Educație, formare și tineret” este platforma care le permite părților interesate să facă schimb de idei în materie de educație, formare și tineret.