Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Edukacja na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego

Znaczenie edukacji dla zatrudnienia i gospodarki UE

Dbając o odpowiednią edukację, możemy lepiej dostosować kwalifikacje pracowników do potrzeb unijnej gospodarki.

Aby osiągnąć maksymalną wydajność i innowacyjność w dzisiejszej w coraz większym stopniu globalnej gospodarce, UE potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Skuteczna polityka kształcenia i szkolenia może również wspierać rozwój osobisty, propagować aktywną postawę obywatelską i zapobiegać niesprawiedliwości, a także promować integrację społeczną

Z najnowszych badań wynika jednak, że rozbieżność między kwalifikacjami uzyskanymi w procesie edukacji a kwalifikacjami potrzebnymi na rynku pracy stale się powiększa. W UE 20 proc. ludności w wieku produkcyjnym w niewystarczającym stopniu posiada umiejętność czytania, pisania i liczenia.

Nie tylko ogranicza to potencjał rozwoju danej osoby i jej szanse na zatrudnienie, lecz także przyczynia się do osłabienia wzrostu gospodarczego.

Rola UE w doskonaleniu kształcenia i szkolenia 

Mimo że to państwa członkowskie odpowiadają za swoje systemy edukacyjne, Unia Europejska ma do odegrania ważną rolę polegającą na wspieraniu i uzupełnianiu działań podejmowanych przez kraje UE w celu ulepszenia i unowocześnienia tych systemów.

W strategii „Europa 2020” wyznaczono cele na poziomie UE: zmniejszenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10 proc. oraz zwiększenie do 2020 r. odsetka absolwentów szkół wyższych do co najmniej 40 proc.

Cele, narzędzia i metody współpracy na poziomie UE określono w strategicznych ramach europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020). Ramy te obejmują okres do 2020 r.

Postępy w realizacji celów monitoruje się przy pomocy wskaźników i poziomów odniesienia. W ramach strategii „Europa 2020” i europejskiego semestru:

  • Unia Europejska przygotowuje analizy krajowe w celu wsparcia państw członkowskich w tworzeniu polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz monitorowaniu postępów przeprowadzanych reform. Te analizy odnoszą się do wyzwań na poziomie UE, krajowym i regionalnym, a ich celem jest wzajemne uczenie się, wymiana najlepszych praktyk, stwierdzenie, które obszary wymagają inwestycji.
  • Co roku kraje UE mogą otrzymać szczegółowe wytyczne w sprawie priorytetowych reform w formie tzw. zaleceń dla poszczególnych krajów.
  • UE organizuje również liczne konsultacje publiczne i propaguje współpracę z zainteresowanymi podmiotami, takimi jak przedstawiciele instytucji oświatowych, społeczeństwa obywatelskiego, biznesu, partnerów społecznych i organizacji pracodawców.

Europejskie Forum Kształcenia, Szkolenia i Młodzieży jest platformą wymiany poglądów pomiędzy różnymi podmiotami zainteresowanymi kwestiami kształcenia, szkolenia i młodzieży.