Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Europejski semestr – analiza sytuacji w poszczególnych krajach

Informacje podstawowe

Mimo że to państwa członkowskie odpowiadają za swoje systemy kształcenia i szkolenia, Unia Europejska ma do odegrania ważną rolę, polegającą na wspieraniu działań podejmowanych przez nie w celu ulepszenia i unowocześnienia krajowych systemów edukacji. 

W globalnej gospodarce opartej na wiedzy Europa potrzebuje wykwalifikowanej siły roboczej, by móc konkurować pod względem wydajności i innowacyjności z innymi regionami świata. Ma to jeszcze większe znaczenie w czasach szybkich zmian technologicznych i społecznych. 

Najnowsze badania wskazują jednak na to, że umiejętności pracowników są coraz mniej dopasowane do potrzeb rynku, co przyczynia się do wzrostu bezrobocia i hamuje wzrost gospodarczy.

Zgodnie z celami strategii Europa 2020, priorytety UE w tej dziedzinie to:

  • dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy
  • ograniczenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10 proc. 
  • zwiększenie odsetka osób z wyższym wykształceniem do co najmniej 40 proc.

Jak to działa?

W ramach europejskiego semestru Komisja przeprowadza analizy różnych obszarów polityki poszczególnych krajów, między innymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia. 

Analizy te mają pomóc państwom członkowskim UE stawić czoła wyzwaniom społecznym określonym na szczeblu unijnym, krajowym lub regionalnym. Pomagają one również rządom krajowym w ocenie postępów we wdrażaniu niezbędnych reform i wskazują obszary wymagające dalszych inwestycji. 

Zgodnie ze strategią „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w pierwszej połowie roku w ramach europejskiego semestru wydawane są zalecenia dla poszczególnych krajów, które pomagają im w rozwiązaniu najpilniejszych problemów. 

Ponadto co roku w Monitorze Kształcenia i Szkolenia przedstawiana jest, w oparciu o zestaw wskaźników, zaktualizowana analiza wyzwań. Monitor realizuje również ambicję UE, aby polityka była kształtowana w oparciu o dane naukowe.