Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Onderwijs voor banen en groei

Het belang van onderwijs voor de werkgelegenheid en de economie van de EU

Door doeltreffend onderwijs aan te bieden, kunnen we de vaardigheden van de beroepsbevolking beter afstemmen op de behoeften van de economie.

De EU heeft geschoolde werkkrachten nodig voor een optimale productiviteit en blijvende innovatie in de steeds meer gemondialiseerde economie van vandaag. Een doeltreffend onderwijs- en opleidingsbeleid is ook goed voor de persoonlijke ontwikkeling, actief burgerschap, gelijke kansen en sociale inclusie en integratie

Recente gegevens wijzen echter op een kloof tussen de vaardigheden die mensen opdoen in hun opleiding, en de eisen van de arbeidsmarkt. Zo kan 20% van de bevolking in de werkzame leeftijd niet goed genoeg lezen, schrijven en rekenen.

Dit beperkt de individuele persoonlijke ontwikkeling en de kansen op werk, maar vertraagt ook de economische groei.

De rol van de EU bij het verbeteren van onderwijs en opleidingen 

Hoewel elke EU-lidstaat verantwoordelijk is voor zijn eigen onderwijs- en opleidingsstelsel, speelt de EU een ondersteunende en aanvullende rol bij de verbetering en modernisering van het onderwijs.

De EU streeft er in het kader van de strategie Europa 2020 naar om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te brengen tot onder de 10% en het aandeel afgestudeerden van het hoger onderwijs op te voeren tot minstens 40% in 2020.

De doelstellingen, instrumenten en afspraken voor de Europese samenwerking zijn beschreven in het strategisch kader voor Europese samenwerking op het vlak van onderwijs en opleiding, ET 2020 genaamd. Dit loopt tot 2020.

Aan de hand van een aantal indicatoren wordt de vooruitgang gemeten. In het kader van de Europa 2020-strategie en het Europees semester:

  • maakt de EU analyses per land om de lidstaten te helpen hun onderwijs- en opleidingsbeleid uit te stippelen en de voortgang van hun hervormingen te meten. De bedoeling is problemen op EU-, nationaal en regionaal niveau in kaart te brengen, en aan te geven hoe we van elkaar kunnen leren, goede werkwijzen kunnen uitwisselen, en de investeringsbehoeften kunnen bepalen.
  • krijgen de lidstaten elk jaar advies over noodzakelijke hervormingen (de zogenaamde landspecifieke aanbevelingen).
  • bevordert de EU overleg en samenwerking met belanghebbenden zoals onderwijs- en opleidingsinstellingen, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven, de sociale partners en werkgeversorganisaties.

Het Europees Forum voor onderwijs, opleiding en jeugd is een platform waar de partijen die betrokken zijn bij onderwijs, opleiding en jeugd, met elkaar van gedachten wisselen.