Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Švietimas darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui skatinti

Švietimo svarba užimtumui ir ES ekonomikai

Užtikrindami veiksmingą švietimą, galime geriau suderinti darbo jėgos įgūdžius su ES ekonomikos poreikiais.

ES reikalinga kvalifikuota darbo jėga, kad šiandieninėje vis labiau globalizuotoje ekonomikoje būtų pasiektas didžiausias našumas ir vykdomos nuolatinės inovacijos. Veiksminga švietimo ir mokymo politika taip pat gali skatinti asmeninį tobulėjimą, aktyvų pilietiškumą ir stiprinti teisingumą, taip pat skatinti socialinę įtrauktį ir integraciją

Vis dėlto naujausi duomenys rodo, kad didėja įgūdžių, įgyjamų švietimo ir mokymo įstaigose, ir darbo rinkos poreikių neatitiktis. Pažymėtina, kad 20 proc. darbingo amžiaus ES gyventojų turi menkus raštingumo ir skaičiavimo įgūdžius.

Tai riboja jų asmeninio tobulėjimo potencialą ir galimybes gauti darbą, taip pat stabdo ekonomikos augimą.

ES vaidmuo tobulinant švietimą ir mokymą 

Už švietimo ir mokymo sistemas atsakingos valstybės narės, o ES atlieka svarbų vaidmenį remdama ir papildydama jų pastangas tobulinti ir modernizuoti nacionalines švietimo sistemas.

Strategijoje „Europa 2020“ užsibrėžta ES lygmeniu pasiekti, kad mokyklos nebaigusių asmenų skaičius nebeviršytų 10 proc., o aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų dalis padidėtų bent iki 40 proc. iki 2020 m./node/1513

Bendro darbo ES lygmeniu tikslai, priemonės ir tvarka išdėstyti Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginėje programoje („ET 2020“). Programa galioja iki 2020 m.

Pažanga stebima fiksuojant rodiklius ir lyginant jais su pavyzdiniais standartais. Pagal strategiją „Europa 2020“ ir Europos semestrą:

  • ES atlieka šalių analizę, kad padėtų valstybėms narėms tobulinti savo švietimo ir mokymo politiką ir stebėti reformų vykdymo pažangą. Analizuojami nustatyti ES, nacionalinio ir regioninio lygmens sunkumai. Šiomis analizėmis taip pat siekiama remti tarpusavio mokymąsi ir geriausios praktikos mainus, be kita ko, nustatant sritis, kurioms reikia investicijų,
  • ES valstybėms narėms kasmet gali būti teikiamos konkrečios prioritetinių reformų gairės – vadinamosios konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos,
  • ES taip pat skatina rengti plačias konsultacijas ir bendradarbiavimą su suinteresuotaisiais subjektais, pavyzdžiui, švietimo ir mokymo įstaigomis, pilietine visuomene, įmonėmis, socialiniais partneriais, užimtumo asociacijomis.

Švietimo, mokymo ir jaunimo forumas yra platforma įvairioms suinteresuotosioms šalims dalytis nuomonėmis švietimo, mokymo ir jaunimo temomis.