Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti 

Unkarissa, Budapestissä sijaitseva Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on Euroopan unionin aloite, jolla on tarkoitus tukea innovointia järjestelmätasolla – koulutuksesta markkinoille. 

EIT kokoaa yhteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin aloilla (eli ns. osaamiskolmiossa) toimivia organisaatioita. Tavoitteena on muodostaa dynaamisia rajatylittäviä kumppanuuksia ja luoda innovointia edistäviä toimintaympäristöjä.

Instituutti edistää ja tukee uuden sukupolven yrittäjäsukupolvea ja edistää innovatiivisten yritysten, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, perustamista.

EIT:n tehtävänä on

 • edistää ja integroida korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa innovointiekosysteemien luomiseksi
 • edistää korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välistä synergiaa ja yhteistyötä
 • edistää kestävää talouskasvua, kilpailukykyä ja yrittäjyyttä parantamalla EU-maiden innovointikapasiteettia 
 • etsiä ratkaisuja EU:n suurimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

EIT on osa Euroopan horisontti -ohjelmaa eli EU:n tutkimuksen ja innovoinnin investointiohjelmaa. 

Instituutti kuuluu ohjelman kolmanteen pilariin – ‘Innovatiivinen Eurooppa’ – jolla pyritään edistämään teknologisia läpimurtoja ja innovaatioekosysteemejä.

EIT tekee yhteistyötä myös muiden EU:n aloitteiden ja rahoitusjärjestelmien kanssa.

EIT:n tehtävät 

EIT:llä on kahdeksan osaamis- ja innovaatioyhteisöä, joista kukin pyrkii vastaamaan tiettyyn maailmanlaajuiseen ja/tai yhteiskunnalliseen haasteeseen. 

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt tukevat innovointia ja yrittäjyyttä ja tuottavat läpimurtoja edistämällä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyötä. 

Nykyisellään kahdeksan osaamis- ja innovaatioyhteisöä toimii seuraavilla aloilla:

 • EIT Climate: nopeampi siirtyminen hiilettömään talouteen
 • EIT InnoEnergy: kestävä energiatulevaisuus Euroopassa
 • EIT Digital: Euroopan digitaalinen siirtymä
 • EIT Health: terveellisempi elämä EU:n kansalaisille
 • EIT Raw Materials: raaka-aineiden kehittäminen Euroopan merkittäväksi vahvuudeksi
 • EIT Food: elintarvikkeiden ja tuotannon maailmanlaajuisen vallankumouksen johtaminen
 • EIT Urban Mobility: älykkään, ympäristöystävällisen ja integroidun kaupunkiliikenteen kehittäminen
 • EIT Manufacturing: Euroopan valmistusteollisuuden kilpailukyvyn lisääminen ja lujittaminen.

EIT:stä annettu asetus ja strateginen innovaatio-ohjelma 2021–2027 tulivat voimaan 28.5.2021. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa korostetaan seuraavia:

 • lisätään osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vaikutusta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä avaamalla niiden toimintaa laajemmalle sidosryhmäjoukolle, mikä edistää tiedon ja innovoinnin leviämistä kaikkialla unionissa
 • parannetaan korkeakoulutuksen yrittäjyys- ja innovointivalmiuksia kaikkialla Euroopassa edistämällä ja tukemalla korkeakoulujen institutionaalisia muutoksia ja niiden integrointia innovaatioekosysteemeihin; tämän tavoitteen saavuttamiseksi EIT toteuttaa kolmivuotista korkeakouluja koskevaa kokeiluhanketta eli HEI-aloitetta, jossa kehitetään korkeakoulujen innovaatiovalmiuksia
 • vahvistettu EIT:n alueellinen innovaatio-ohjelma, jolla edistetään innovointia maissa, joiden innovaatiosuorituskyky on vaatimaton tai keskinkertainen; ohjelman tavoitteena on jakaa EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja paikallisten innovaatioekosysteemien yhteisen toiminnan pohjalta hyväksi havaittuja käytäntöjä sekä siitä karttunutta kokemusta ja tietämystä, ja se tarjoaa räätälöityjä palveluja havaittujen innovaatiopuutteiden paikkaamiseen
 • kahden uuden osaamis- ja innovaatioyhteisön perustaminen: näistä toinen toimii kulttuuri- ja luovilla toimialoilla (vuonna 2022) ja toinen keskittyy vesi-, meri- ja merenkulkualaan ja ekosysteemeihin (vuonna 2026).

Faktoja ja lukuja

EIT toimii kaikissa EU:n jäsenmaissa, joissa sillä on yli 2 000 toimintaan tiiviisti osallistuvaa kumppania tutkimuksen ja koulutuksen aloilta sekä yritysmaailmasta. 

Sillä on yli 60 yhteistoimintakeskusta EU:ssa ja sen ulkopuolella. EIT:n tukemiin innovaatioekosysteemeihin kuuluu 310 tutkimuskeskusta, 269 korkeakoulua ja 1 284 yritystä, muun muassa pk-yrityksiä, sekä 193 muuta tahoa, kuten kaupunkeja, alueita ja kansalaisjärjestöjä.

EIT:n maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmista on valmistunut yli 3 000 opiskelijaa. 

EIT ja sen osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat luoneet laajan EIT-alumniverkoston, joka muodostaa muutoksentekijöistä koostuvan monitieteisen ja -kulttuurisen yhteisön, joka tekee vihreän ja kestävän Euroopan edellyttämiä innovaatioita. 

Vuonna 2020 yli 14 000 alumnia Euroopassa ja sen ulkopuolella kuuluivat näihin alumniyhteisöihin.

Strateginen innovaatio-ohjelma 2021–2027, jonka rahoittamiseen on varattu 2,965 miljardia euroa, lisää EIT:n ja sen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vaikutusta osaamiskolmion kaikilla kolmella osa-alueella. 

Strategisessa innovaatio-ohjelmassa on tarkoitus tuoda markkinoille 4 000 innovatiivista tuotetta ja palvelua ja tukea 700 startup-yritystä vuoteen 2027 mennessä. 

EIT:n tavoitteena on myös, että vuoteen 2027 mennessä sen koulutuskoulutusohjelmiin osallistuu 680 korkeakoulua ja yli 25 000 opiskelijaa.