Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Korkeakoulutusta maahanmuuttajille ja pakolaisille

Yleistä

Komissio rahoittaa maahanmuuttajien ja pakolaisten korkeakoulutukseen liittyviä hankkeita ja jakaa siihen liittyviä hyviä käytäntöjä. Koordinoitava hankkeita on paljon, ja tärkeimmät niistä liittyvät kielitaitoon ja opintosuoritusten tunnustamiseen varsinkin EU:n ulkopuolelta tulevien suhteen.

Oppilaitosten tukeminen

Erasmus+ -ohjelmassa annetaan hankepohjaista rahoitusta ohjelmamaiden korkeakouluille ja kumppanimaille kaikkialla maailmassa. Mukana on maita, jotka ovat Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen keskeisiä lähtömaita. Korkeakoulujen kannalta keskeiset hanketyypit ovat: 

Opiskelijoiden tukeminen

Euroopan komissio on tarjonnut 100 000 pakolaiselle ja vastasaapuneelle maahanmuuttajalle kielivalmennustukea verkossa. Palvelun tarkoituksena on auttaa tulijoita kotoutumaan tarjoamalla mahdollisuuksia paikallisen kielen oppimiseen. 

Hankkeita

Erasmus+ -ohjelmassa on lukuisia mielenkiintoisia hankkeita pakolaisten korkeakoulutukseen liittyen. Niihin voi tutustua Erasmus+ -hankeportaalissa. Siellä on kuvattu lukuisia hankkeita, joissa on tuettu maahanmuuttajien ja pakolaisten kotoutumista EU:hun.

Seuraavassa on esimerkkejä muista komission tukemista hankkeista, joissa pyritään parantamaan pakolaisten tutkintojen tunnustamista: 

  • ENIC-NARIC -opas tutkintojen arvioijille helpottaa pakolaisten tutkintojen tunnustamista
  • Eurooppalainen arviointiopas korkeakouluille on tutkintojen tunnustamisen ohjekirja. Se on laadittu osana eurooppalaista tutkintotodistusten tunnustamishanketta (EAR). Opas sisältää yhteisiä standardeja ja selkeitä ohjeita ulkomaisten tutkintojen tunnustamiseen. Se antaa arvioijille käytännön tietoa Lissabonin yleissopimuksen periaatteiden soveltamisesta, myös pakolaisten tutkintojen tunnustamisesta.
  • Tietoa akateemisten tutkintojen tunnustamismenettelyistä pakolaistaustaisille opiskelijoille ja tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat siirtyä työelämään tai jatkaa opintojaan
  • Arvioijien ohjeistuspaketti oikeudenmukaisten ja mahdollisimman yksinkertaisten tunnustamismenettelyjen kehittämiseen pakolaisten tutkintoja varten. Siinä esitellään kolmansien maiden koulutusjärjestelmien profiileja ja annetaan ohjeita toimivien menettelyjen luomiseen. Pakettiin kuuluu myös verkko-opetusmoduuleja. 
  • Jatkohanke "REACT – Refugees and Recognition", joka sekin saa rahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta. Sen osallistujia ovat ENIC-NARICin Euroopan- ja Kanadan-toimistot, muutamat korkeakoulut Euroopassa, European University Association, European Students’ Union sekä KIRON Open Higher Education for Refugees. 

Tutkijoiden tukeminen

Marie Skłodowska-Curie -toimilla (MSCA), jotka kuuluvat EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan, tarjotaan korkeatasoista koulutusta ja urakehitysmahdollisuuksia Euroopassa väitöskirjaa valmisteleville tai tohtorintutkinnon suorittaneille tutkijoille kansalaisuudesta riippumatta. 

Niillä tarjotaan lukuisia mahdollisuuksia myös kotiseudultaan paenneille ja pakolaisaseman saaneille tutkijoille, joiden opinnot ovat keskeytyneet, esimerkiksi:

  • Career Restart (CAR) -Panel, joka auttaa tohtorintutkinnon suorittaneita jatkamaan tutkijanuraansa Euroopassa. Paneeli on tarkoitettu niille, joiden tutkimustyö on keskeytynyt vähintään vuodeksi mistä tahansa syystä. Lisätietoja on hakuoppaassa.
  • MSCA-tukikelpoisuuskriteerit, joilla tuetaan tutkijoita, jotka ovat keskeyttäneet tutkimustyönsä hakeakseen pakolaisasemaa. Kriteereillä pyritään rajoittamaan tilanteesta johtuvaa rahoituksen vähenemistä. Pakolaisaseman saamiseen kuluvaa aikaa ei lasketa oleskelu- tai työskentelyajaksi isäntäorganisaation maassa. Tämän ansiosta pakolaisina tulevat tutkijat voivat hakea henkilökohtaista MSCA-apurahaa isäntämaassaan.
  • Tohtorin tutkintoa edeltävää ja sen jälkeistä valmennusta tarjoavia organisaatioita kannustetaan tarjoamaan toimintaa, joka edistää kotiseuduiltaan siirtymään joutuneiden kotoutumista.

MSCA-ohjelmasta rahoitetaan 1. syyskuuta 2019 alkaen Researchers at Risk -koordinointi- ja tukitoimea. InSPIREurope-hankkeessa luodaan koordinoitu, monialainen ja Euroopan laajuinen yhteenliittymä vaaratilanteessa olevien tutkijoiden tueksi. Sillä helpotetaan valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä keskeisten sidosryhmien välillä koko Euroopassa ja parannetaan tällaisessa tilanteessa olevien tutkijoiden tutkimus- ja muita mahdollisuuksia. 

MSCA-ohjelmasta rahoitetaan myös useita tutkimushankkeita, joilla parannetaan pakkomuuton ymmärtämistä.