Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Policydialog med regioner och länder utanför EU

Hur samarbetar kommissionen med andra länder om högre utbildning? 

EU diskuterar politiken för högre utbildning med länder och regioner utanför EU i olika forum. 

I samtalen deltar erfarna handläggare och experter från EU och de berörda länderna eller regionerna. Ofta anordnas också konferenser, seminarier och studier om specifika ämnen. 

Det ska leda till fler utbyten för studenter, lärare och forskare från EU och partnerländerna och mer samarbete. Faktabladen om länder och regioner beskriver hur programmet Erasmus+ finansierar utbyten och samarbeten mellan EU och övriga världen.

Östliga partnerskapet

Bakgrund och syfte

Det östliga partnerskapet ska fördjupa och stärka förbindelserna mellan EU och sex partnerländer i öst: Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina. 

Diskussionerna handlar om följande fyra teman: 

 • Stärkta institutioner och god samhällsstyrning
 • Ekonomisk utveckling och marknadsmöjligheter
 • Konnektivitet, energieffektivitet, miljö och klimat
 • Utbyten och kontakter mellan människor

Policydialog

Utbildning, ungdomsfrågor och kultur tas upp under det fjärde temat, som också omfattar migration, rörlighet, integrerad gränsförvaltning och forskning och innovation. 

En panel för utbildning, kultur och ungdomsfrågor bildades i samband med det östliga partnerskapets toppmöte 2017. Panelen fokuserar på mål 18 och 19 i ungdoms- och utbildningspaketet och diskuterar utbildning, kulturella och kreativa näringar, ungas färdigheter, entreprenörskap och anställbarhet. 

Panelen främjar modernisering, internationalisering och digitalisering (e-lärande) av utbildningssystemen. Den arbetar också för ett bredare erkännande av icke-formell utbildning och stöder kulturella och kreativa näringar i de östliga partnerländerna. 

Man vill särskilt 

 • stödja och stärka den yngre generationen genom att bidra till en inkluderande och evidensbaserad ungdomspolitik 
 • stödja ungas utbildning och inträde i arbetslivet genom ömsesidigt lärande om politik och institutioner.

Samarbete mellan EU och länderna vid södra Medelhavet

Bakgrund och syfte

Den nuvarande europeiska grannskapspolitiken bygger på ett meddelande från 2011 och en översyn 2016. Syftet är att 

 • stödja moderniseringen av den högre utbildningen
 • öka stödet till utbyten för studenter, lärare, universitetspersonal och unga från länderna vid södra Medelhavet.

EU:s samarbetsverktyg

Kommissionen stöder målen för högre utbildning, yrkesutbildning, praktik och ungdomsfrågor genom olika internationella samarbetsprogram och initiativ, bland annat

Utbildningsplattformen för västra Balkan

Bakgrund och syfte

Sedan 2012 samarbetar EU i utbildningsfrågor med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Nordmakedonien, Kosovo*, Montenegro och Serbien. 

Årliga ministermöten hålls för att lägga fast gemensamma prioriteringar, diskutera de senaste policy- och reformåtgärderna och besluta om vilka frågor man ska samarbeta om med stöd från EU. 

Det nionde mötet i utbildningsplattformen för västra Balkan hölls på nätet tillsammans med mötet om forskning och innovation den 2 december 2020. Syftet var att diskutera och enas om en ny agenda för västra Balkan för innovation, forskning, utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott

Ministerplattformen uppmuntrar samarbete, kommunikation, sammanslagning av resurser och utbyte av bästa praxis med andra länder i regionen, EU-institutionerna och EU-länderna. Den bidrar också till uppföljning i form av gemensamma projekt, studier och evenemang. 

På längre sikt ska dialogen stödja länderna på västra Balkan i deras reformarbete och förbereda dem för EU-medlemskap, vilket bland annat innebär att de kan delta i EU:s utbildningsprogram fullt ut.

* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

Afrika

Bakgrund och syfte

”Att investera i unga för snabbare tillväxt för alla och hållbar utveckling” var temat för toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU 2017, där man diskuterade befolkningsökningen, migration, ungdomsfrågor, jobb och kompetens. 

Stats- och regeringscheferna förnyade sitt löfte att fortsätta satsa på unga, utbildning och kompetens. EU har redan stått för sin del genom att anslå 400 miljoner euro till det panafrikanska programmet för 2018–2020. 

Partnerskapet mellan Afrika och EU, som tillsammans omfattar 107 universitet i 41 afrikanska länder, regionala organ och studenter, är ett utmärkt exempel på samarbetet mellan EU och Afrikanska unionen och har lett till följande initiativ:

 • Tuning Africa går ut på att se över vilka kunskaper och färdigheter som krävs inom olika ämnesområden och anpassa utbildningsprogrammen efter arbetsmarknadens kompetensbehov.
 • HAQAA ska bidra till enhetliga system för kvalitetssäkring och ackreditering av den högre utbildningen i Afrika. Man vill bland annat ta fram gemensamma standarder och riktlinjer, stärka de regionala och nationella lärosätenas kapacitet och förbättra institutionernas utvärderingar.

De båda initiativen har förlängts och två nya flaggskeppsinitiativ inleddes under 2019. EU ska stödja en afrikansk student- och alumniförening för att hjälpa unga människor att bidra till utbildningspolitiken och innovativa metoder. EU stöder också ett pilotprojekt för personal- och studentutbyten mellan afrikanska och europeiska yrkesutbildningar. Målet är bättre fortbildning för lärare och skolledare och bättre färdigheter bland studenterna.

Afrika deltar också i Erasmus+ och afrikanska forskare får stöd genom Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna. Det akademiska utbytesprogrammet i Afrika stöder partnerskap och utbyten mellan afrikanska universitet.

Brasilien

Policydialog

EU och Brasilien har antagit en gemensam förklaring om utbildningssamarbete. EU-kommissionen och brasilianska utbildningsmyndigheter har haft två dialoger på regeringsnivå och ett symposium.

Japan

Bakgrund och syfte

Det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan omfattar olika politiska dialoger för att stärka banden mellan parterna. En av dessa är den politiska dialogen om utbildning, kultur och idrott.

Den första dialogrundan hölls i Budapest i juli 2018 och resulterade i ett avtal om att inleda en samfinansierad ansökningsomgång för gemensamma masterprogram för EU och Japan med Erasmus Mundus som förebild. Tre gemensamma masterprogram valdes ut sommaren 2019.

Japans ministerium för utbildning, kultur, idrott, vetenskap och teknik anordnade det andra mötet i den politiska dialogen mellan EU och Japan om utbildning, kultur och idrott den 10 maj 2021. Mötet hölls digitalt. 

På mötet deltog Mariya Gabriel, EU:s kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, och Koichi Hagiuda, Japans minister för utbildning, kultur, idrott, vetenskap och teknik. 

EU och Japan beskrev sina respektive prioriteringar och initiativ inom utbildning, kultur och idrott. 

Man diskuterade också coronakrisen och hur man kan stötta och stärka dessa tre hårt drabbade sektorer. 

EU och Japan sätter stort värde på samarbetet genom EU-programmen, främst Erasmus+, och enades om ett nytt samarbete för forskares rörlighet.

Gemensamt pressuttalande
 

Kina

Bakgrund och syfte

De senaste tio åren har EU och Kina haft ett nära samarbete om utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor. 

Man har fört en regelbunden dialog på regeringsnivå och drivit gemensamma projekt och evenemang.

Sedan 2012 ingår verksamheten i EU:s och Kinas högnivådialog människor emellan.

Det finns också en högnivådialog om ekonomi och handel och en strategisk dialog på hög nivå. 

Mötena i högnivådialogen människor emellan hålls ungefär vartannat år och anordnas växelvis av EU och Kina. GD Utbildning och kultur anordnade det femte mötet den 9–10 november 2020. Det föregående mötet var i Shanghai 2017.

Högnivådialogen människor emellan omfattar alla gemensamma initiativ mellan EU och Kina för mellanmänskliga utbyten. De här initiativen bygger på olika möten där ledare och högre tjänstemän träffats för att fastställa långsiktiga mål, utbyta bästa praxis och utforska framtida samarbetsområden.

Målet är att skapa ett ömsesidigt förtroende och stärka den interkulturella förståelsen mellan EU och Kina.

Gemensamt pressuttalande

Indien

Bakgrund och syfte

EU och Indien samarbetar i flera utbildningsfrågor, bland annat 

 • moderniseringen av den högre utbildningen
 • akademisk spetskompetens
 • utbyten för fakulteter och studenter
 • yrkesutbildning
 • livslångt lärande
 • insyn och öppenhet
 • kvalitet och jämlikhet i utbildningen 
 • erkännande av kvalifikationer.

Vid toppmötet mellan EU och Indien 2008 aviserade parterna sin avsikt att främja dialog och samarbete inom utbildning och kultur. Samarbetet skulle omfatta yrkesutbildning, teknisk utbildning, erkännande av kvalifikationer, modernisering av den högre utbildningen med tonvikt på kvalitet, öppenhet och partnerskap samt främjande av språk.

Mexiko

Bakgrund och syfte

Sedan 2010 har kommissionen och Mexiko haft två dialoger på regeringsnivå.

Syftet har varit att diskutera frågor av gemensamt intresse på hög nivå för att utbyta bästa praxis och ringa in framtida samarbetsområden. I ett längre perspektiv ska policydialogen uppmuntra samarbete och utbyten mellan EU och Mexiko inom den högre utbildningen.

Sydafrika

Bakgrund och syfte

I en gemensam förklaring från maj 2012 erkänner EU och Sydafrika utbildningens roll för att bygga kunskapsbaserade samhällen och ekonomier, främja tillväxt och skapa fler jobb.

De fyra möten på högre tjänstemannanivå som hållits mellan EU och Sydafrika sedan dess har inriktats på utbyte av praxis om bland annat den högre utbildningens internationalisering, innovation och modernisering av undervisning och forskning. 

Syftet har varit att diskutera frågor av gemensamt intresse, utbyta bästa praxis, se över samarbetet inom programmen och ringa in framtida samarbetsområden.

Sydkorea

Bakgrund och syfte

EU och Sydkorea samarbetar särskilt inom den högre utbildningen eftersom båda parter inser hur viktig utbildningen är för att skapa en globalt konkurrenskraftig kunskapsekonomi och främja ekonomisk tillväxt och jobb. 

Man har drivit lyckade samarbets- och utbytesprogram för studerande och personal, men det finns utrymme för mer samverkan. Vid toppmötet mellan EU och Sydkorea 2013 aviserade parterna att de ville stärka samarbetet genom att främja policydialog och samarbetsprojekt inom den högre utbildningen. 

Under den första dialogen diskuterades konkreta sätt att stärka samarbetet genom utbyte av bästa praxis, policyöversyn och kunskapsbyggande. Den andra dialogen hölls i Sydkorea i slutet av 2018.

USA

Bakgrund och syfte

Samarbetet med USA stöds genom EU-program för akademiskt samarbete och andra initiativ, bland annat bilaterala samarbeten inom Fulbrightprogrammet. 

Fulbright-Schuman-programmet

Fulbright-Schuman-programmet, som sköts av kommissionen för utbildningsutbyte mellan USA och Belgien, finansieras gemensamt av EU och USA. Programmet har funnits sedan 1991 och delar ut stipendier till amerikanska medborgare och EU-medborgare för studier, forskning och föreläsningar på kandidat- och doktorandnivå i ämnen som rör förbindelserna mellan EU och USA, EU-politik eller EU-institutionerna.

Seminarium för unga ledare i EU och USA

Seminariet för unga ledare i EU och USA är ett samarbete mellan EU-kommissionen och det amerikanska utrikesdepartementet, och ska främja kontakter mellan européer och amerikaner. Vid det första seminariet samlades femtio unga ledare från USA och Europa för att diskutera utmaningar och möjligheter med flyktingars och migranters integration när det gäller ekonomi, utbildning och kultur. Vid det andra seminariet diskuterades framtidens arbete och särskilt teknikens roll, arbetskraftens kompetens och de sociala konsekvenserna av förändrade arbetsförhållanden.

Moderniseringen av den högre utbildningen: en jämförande studie av EU och USA

Som ett led i Bolognaprocessen för reformer av den högre utbildningen har europeiska ministrar enats om att lärosätena bör beskriva sina utbildningar utifrån mål och göra dem mer studentorienterade för att förbereda studenterna för deras framtida roll i samhället. Projektet Tuning Educational Structures in Europe ska ta fram verktyg för att hjälpa studenterna att förbereda sig för arbetslivet. Samma metod används allt oftare runtom i världen.