Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

EU's politiske dialog med specifikke regioner og lande

Hvordan samarbejder Europa-Kommissionen med andre lande om videregående uddannelse? 

EU har oprettet en række forummer for dialog med lande og regioner uden for EU om sin politik for videregående uddannelse. 

I disse forummer deltager højtstående embedsmænd og eksperter fra EU og de pågældende lande eller regioner, og forummerne afholder i mange tilfælde konferencer, seminarer og undersøgelser af specifikke emner. 

Politiske dialoger skal bane vejen for større samarbejde og mobilitet mellem EU og partnerlandene og -regionerne. I en række landespecifikke og regionale faktablade beskrives, hvordan Erasmus+ finansierer udlandsophold og samarbejde mellem Europa og andre dele af verden.

Det østlige partnerskab

Politisk baggrund

Østpartnerskabet er et fælles politisk initiativ, der skal styrke forbindelserne mellem EU, dets medlemslande og seks østlige partnerlande: Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Hviderusland, Moldova og Ukraine. 

Parterne drøfter politiske spørgsmål inden for fire tematiske kategorier: 

 • Styrkelse af institutioner og god regeringsførelse
 • Økonomisk udvikling og markedsmuligheder
 • Konnektivitet, energieffektivitet, miljø og klimaforandringer
 • Mobilitet og mellemfolkelige kontakter

Politisk dialog

Drøftelserne af uddannelse, unge og kultur hører under kategorien mobilitet og mellemfolkelige kontakter og omfatter bl.a. politiske dialoger om migration, mobilitet, integreret grænseforvaltning, forskning og innovation. 

Ekspertpanelet inden for uddannelse, kultur og unge blev godkendt på østpartnerskabets topmøde i 2017. Panelet fokuserer på gennemførelsen af mål 18 og 19 i ungdoms- og uddannelsespakken og leder debatterne om uddannelse, den kulturelle og kreative sektor, unges kvalifikationer, iværksætteri og beskæftigelsesegnethed. 

Panelet slår til lyd for at modernisere, internationalisere og digitalisere uddannelserne (e-læring). Det arbejder også for en bredere anerkendelse af ikke-formel uddannelse og støtter udviklingen af den kulturelle og kreative sektor i de østlige partnerlande. 

Panelet prioriterer det højt at: 

 • understøtte den unge generation og give den større indflydelse ved at medvirke til en inklusiv og evidensbaseret ungdomspolitik 
 • styrke unges uddannelse og overgang til arbejdslivet gennem en peerlæring-baseret dialog om politikker og institutioner.

EU's samarbejde med det sydlige Middelhavsområde

Politisk baggrund

Med udgangspunkt i en styrket europæisk naboskabspolitik (beskrevet i meddelelsen fra 2011 og den reviderede naboskabspolitik fra 2016) forpligter Europa-Kommissionen sig til: 

 • at støtte moderniseringen af de videregående uddannelser
 • at udvide støtten til udlandsophold for unge, studerende, undervisere og universitetsansatte fra det sydlige Middelhavsområde.

EU's samarbejdsværktøjer

Europa-Kommissionen arbejder for at opnå målene for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unges muligheder via en række internationale samarbejdsprogrammer og -initiativer, bl.a.:

Uddannelsesplatformen for Vestbalkan

Politisk baggrund

EU's initiativ til samarbejde om uddannelse med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien, Kosovo, Montenegro og Serbien blev sat i gang i 2012. 

Samarbejdet omfatter årlige ministermøder, hvor deltagerne fastlægger de fælles prioriteter, drøfter de seneste politiske initiativer og reformer og beslutter, på hvilke felter der skal være regionalt samarbejde og gives EU-bistand. 

Uddannelsesplatformen for Vestbalkan afholdt sit 9. ministermøde via internettet i samarbejde med Platformen for Forskning og Innovation den 2. december 2020. Det primære mål for årets fælles ministerplatform var at drøfte og vedtage teksten til den nye Dagsorden for Vestbalkan vedrørende Innovation, Forskning, Uddannelse, Kultur, Unge og Sport

Ministerplatformen tilskynder landene til regionalt samarbejde og dialog, bl.a. ved at dele ressourcer og god praksis med hinanden og med EU's institutioner og medlemslande. Derudover følger platformen op ved at stå for fælles projekter, undersøgelser og arrangementer. 

Det langsigtede mål med uddannelsesplatformen er at bistå landene i det vestlige Balkan i deres reformbestræbelser og forberede dem på deres ansvar som fremtidige EU-medlemslande, som bl.a. omfatter fuld deltagelse i EU's uddannelsesprogrammer.

* Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Afrika

Politisk baggrund

"Investering i unge for at opnå hurtig vækst og en bæredygtig udvikling" (Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and Sustainable Development) var det overordnede tema for topmødet mellem Den Afrikanske Union og EU i 2017. Demografisk vækst, migration, unge, beskæftigelse og kompetenceudvikling var fokus for drøftelserne. 

Statschefer fra begge kontinenter bekræftede deres engagement i at investere i unge, uddannelse og kompetenceudvikling. EU er allerede i gang med at opfylde denne forpligtelse med vedtagelsen af et tværafrikansk program til 400 mio. euro for perioden 2018-2020. 

Det strategiske partnerskab mellem Afrika og EU er med deltagelsen af såvel 107 universiteter i 41 afrikanske lande som regionale organer og studerende et fantastisk eksempel på samarbejdet mellem EU og Den Afrikanske Union. Dialogen resulterede i disse to initiativer:

 • Tuning Africa, som er en samarbejdsproces, hvor man gennemgår de kompetencer og færdigheder, der kræves inden for et bestemt fag. Læseplanerne bliver revideret, så de studerende kan få de kompetencer, der fører til succes på arbejdsmarkedet.
 • Harmonisation of African Higher Education Quality Assurance and Accreditation (HAQAA), som understøtter de regler for kvalitetssikring og akkreditering, der gælder på tværs af de afrikanske lande. HAQAA har primært til formål at udvikle tværafrikanske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af de videregående uddannelser, for kapacitetsopbygning i de nationale og regionale videregående uddannelsesinstitutioner og for forbedring af institutionernes evalueringsmetoder.

Disse to initiativer er blevet forlænget under de nuværende rammer med to nye stærke projekter, der blev søsat i 2019: Dels støtter EU oprettelsen af en "African Students and Alumni Association" (sammenslutning af nuværende og tidligere studerende), som skal sikre, at de unges viden bliver udnyttet i uddannelsesprocesserne og -politikken og giver inspiration til ny, innovativ praksis. Dels har EU afsat yderligere midler til et pilotmobilitetsinitiativ, der skal fremme udveksling af ansatte mellem afrikanske og europæiske erhvervsuddannelsesinstitutioner. Formålet med initiativet er at styrke lærernes og ledernes faglige udvikling, så eleverne i sidste ende opnår bedre kvalifikationer.

Derudover deltager Afrika aktivt i Erasmus+-programmet, og EU yder støtte til afrikanske forskere gennem Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne. Endelig finansierer det tværafrikanske initiativ Intra-Africa Academic Mobility Programme partnerskaber og uddannelsesophold mellem universiteter i Afrika.

Brasilien

Politisk dialog

EU og Brasilien har vedtaget en fælles erklæring om samarbejde på uddannelsesområdet. Europa-Kommissionen og de brasilianske uddannelsesmyndigheder har gennemført to politiske dialoger på regeringsniveau og et symposium.

Japan

Politisk baggrund

Den strategiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan omfatter en række politiske dialoger, der yderligere skal styrke de tætte forbindelser mellem EU og Japan. Et eksempel er den politiske dialog mellem EU og Japan om uddannelse, kultur og sport.

Det første møde vedrørende denne politiske dialog blev afholdt i Budapest i juli 2018 med to resultater til følge: en aftale om at iværksætte en samfinansieret indkaldelse af forslag til fælles kandidatprogrammer for EU og Japan med anvendelse af Erasmus Mundus-modellen. Tre fælles programmer blev udvalgt i sommeren 2019.

Det japanske ministerium for uddannelse, kultur, sport, videnskab og teknologi arrangerede det andet møde i den politiske dialog mellem EU og Japan om uddannelse, kultur og sport den 10. maj 2021, og mødet blev afholdt virtuelt. 

På mødet deltog Mariya Gabriel, som er EU-kommissær for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, og Koichi Hagiuda, Japans minister for uddannelse, kultur, sport, videnskab og teknologi. 

EU fik mulighed for at skitsere de nuværende politiske prioriteter og initiativer på området for uddannelse, kultur og sport og høre en beskrivelse af Japans initiativer. 

På mødet blev der lagt særlig vægt på opbygningen af modstandsdygtighed over for covid-19 og genopretning efter pandemien i de tre nævnte sektorer, som har været hårdt ramt. 

Det hidtidige samarbejde med Japan under EU-programmerne, især Erasmus+, nyder stor anerkendelse, og parterne er nået til enighed om et nyt samarbejde om udlandsophold for forskere.

Fælles pressemeddelelse
 

Kina

Politisk baggrund

I de sidste ti år har EU og Kina samarbejdet tæt om uddannelse, kultur, flersprogethed og unge. 

Samarbejdet har bestået af regelmæssige politiske dialoger på regeringsniveau, der er mundet ud i konkrete resultater som fælles projekter og arrangementer.

Siden 2012 er alle disse aktiviteter blevet integreret i den mellemfolkelige dialog på højt plan mellem EU og Kina – den tredje søjle i forbindelserne mellem EU og Kina.

Den supplerer de to andre søjler: dialogen på højt plan om økonomi og handel og den strategiske dialog på højt plan. 

Møder i den mellemfolkelige dialog på højt plan mellem EU og Kina afholdes cirka hvert andet år med skiftevis EU og Kina som vært. GD EAC afholdt det femte møde i den mellemfolkelige dialog på højt plan mellem EU og Kina den 9.-10. november 2020. Det foregående møde fandt sted i Shanghai i 2017.

Den mellemfolkelige dialog er den overordnede ramme for alle fælles initiativer mellem EU og Kina vedrørende udveksling af personer. Initiativerne udspringer af konklusionerne af ledernes dialoger og topembedsmændenes møder, hvor de fastsætter langsigtede mål, udveksler bedste praksis og drøfter nye områder for det fremtidige samarbejde.

Formålet med HPPD er at opbygge gensidig tillid og styrke den interkulturelle forståelse mellem EU og Kina.

Fælles pressemeddelelse

Indien

Politisk baggrund

EU og Indien samarbejder om en række uddannelsesspørgsmål, bl.a.: 

 • modernisering af de videregående uddannelser:
 • akademisk topkvalitet
 • udlandsophold for studerende og lærere
 • erhvervsuddannelse
 • livslang læring
 • gennemsigtighed
 • kvalitet og lighed på uddannelsesområdet 
 • anerkendelse af kvalifikationer.

topmødet mellem EU og Indien i 2008 udtalte begge parter, at de ønskede at fremme dialogen og samarbejdet inden for uddannelse og kultur. Blandt de udpegede områder kan nævnes: erhvervsuddannelser, tekniske uddannelser, anerkendelse af kvalifikationer, modernisering af de videregående uddannelser (med særlig vægt på kvalitet, gennemsigtighed og partnerskab) og fremme af sprog.

Mexico

Politisk baggrund

Siden 2010 har Europa-Kommissionen og de mexicanske uddannelsesmyndigheder haft to politiske dialoger på regeringsniveau.

Formålet med disse dialoger på højt plan var at drøfte emner af fælles interesse, udveksle god praksis og identificere konkrete områder for fremtidigt samarbejde. I et mere langsigtet perspektiv skal dialogen tilskynde til samarbejde inden for videregående uddannelse og udveksling af studerende mellem EU og Mexico.

Sydafrika

Politisk baggrund

I deres fælles erklæring fra maj 2012 anerkendte EU og Sydafrika, i hvor høj grad uddannelse bidrager til at udvikle videnbaserede samfund og økonomier og til at øge væksten og beskæftigelsen.

Siden da har der på fire møder på højt embedsmandsplan mellem EU og Sydafrika været fokus på god praksis for internationalisering af videregående uddannelser, for innovation og for modernisering af undervisningen (på universiteterne) og forskningen. 

Den strategiske dialog har været en anledning til at drøfte emner af interesse for begge parter, udveksle god praksis, gennemgå samarbejdet i programmerne og identificere konkrete områder af fælles interesse for den efterfølgende periode.

Sydkorea

Politisk baggrund

EU og Sydkorea samarbejder især om videregående uddannelse, fordi parterne anerkender områdets store betydning for udviklingen af en globalt konkurrencedygtig, videnbaseret økonomi og for den økonomiske vækst og beskæftigelsen. 

Udvekslingsprogrammerne for studerende har været vellykkede, men der er muligheder for yderligere samarbejde. Derfor meddelte EU og Sydkorea på deres topmøde i 2013, at de har til hensigt at styrke samarbejdet ved at fremme den politiske dialog og gennemføre fælles projekter inden for videregående uddannelse. 

Ved den første politiske dialog drøftede de metoder til i praksis at styrke samarbejdet om videregående uddannelse gennem udveksling af god praksis, gennemgang af politikker og vidensopbygning. Den anden dialog blev afholdt i Sydkorea i sidste kvartal af 2018.

EU's samarbejde med USA

Politisk baggrund

Samarbejdet med USA understøttes gennem EU-programmer for akademisk samarbejde, der er åbne for global deltagelse og suppleres af andre initiativer, herunder en bilateral gren af Fulbright-programmet for samarbejde med EU. 

Fulbright-Schuman-programmet

Fulbright-Schuman-programmet forvaltes af "Kommissionen for uddannelsesudveksling mellem USA og Belgien" og finansieres i fællesskab af det amerikanske udenrigsministerium og Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur (GD EAC). Siden 1991 har det fælles program finansieret kandidat- og ph.d.-studier, forskning og forelæsninger inden for relationerne mellem USA og EU, EU's politikker og EU's institutioner for interesserede amerikanske og europæiske borgere.

EU-US Young Leaders Seminar

EU-US Young Leaders Seminar er en platform til fremme af mellemfolkelig kontakt mellem EU og USA og er et resultat af samarbejdet mellem Europa-Kommissionen og det amerikanske udenrigsministerium. Ved det første af disse seminarer deltog 50 unge ledere fra USA og Europa. De fokuserede på de udfordringer og muligheder, som migranters og flygtninges økonomiske, uddannelsesmæssige og kulturelle integration betyder. I det andet seminar deltog en lignende gruppe unge ledere, som drøftede fremtidens arbejde med fokus på teknologiens rolle, den fremtidige arbejdsstyrkes kvalifikationer og de samfundsmæssige konsekvenser af det ændrede arbejdsmiljø.

Modernisering af de videregående uddannelser: en sammenlignende undersøgelse af EU og USA

Som led i Bolognaprocessen for reform af de videregående uddannelser blev de europæiske ministre enige om, at uddannelsesinstitutionerne bør ændre deres læseplaner, så de bliver mere outputbaserede og mere orienterede mod de studerende for at forberede dem bedre på deres fremtidige rolle i samfundet. Projektet Tuning Educational Structures in Europe blev iværksat for at gøre de studerende mere parate til at komme ud på arbejdsmarkedet, og en lignende metode bliver nu i stigende grad benyttet overalt i verden.