Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pobuda Evropske univerze

O pobudi Evropske univerze

Področje izobraževanja v Evropi se spreminja. Na vrhu v Göteborgu leta 2017 so voditelji Evropske unije (EU) predstavili svojo vizijo izobraževanja in kulture. V decembrskih sklepih leta 2017 je Evropski svet pozval države članice EU, Svet in Komisijo k izvajanju niza pobud, ki naj med drugim:

...okrepijo strateška partnerstva med visokošolskimi ustanovami v EU in pripomorejo do leta 2024 k nastanku približno dvajsetih ‚evropskih univerz‘ – tj. mrež, v katere se po načelu od spodaj navzgor povežejo univerze v EU, ki bodo študentom omogočile pridobiti diplomo s kombiniranjem študija v več državah EU in prispevale k mednarodni konkurenčnosti evropskih univerz. 

V sklepih Sveta iz maja 2021 o pobudi Evropske univerze je bila ponovna izražena podpora evropskim univerzam, da bi uresničile 

... ambiciozno vizijo inovativnega, globalno konkurenčnega in privlačnega evropskega izobraževalnega prostora in evropskega raziskovalnega prostora v popolni sinergiji z evropskim visokošolskim prostorom, saj bodo pripomogle h krepitvi razsežnosti odličnosti visokošolskega izobraževanja, raziskav in inovacij, obenem pa bodo spodbujale enakost spolov, inkluzivnost in enakost, omogočale nemoteno in ambiciozno nadnacionalno sodelovanje med visokošolskimi ustanovami v Evropi ter navdihovale preoblikovanje visokošolskega izobraževanja.

Odgovor na ta poziv je pobuda Evropske univerze, ki so jo skupaj pripravile visokošolske ustanove, študentske organizacije, države članice in Komisija. Po uspešnem napredku v začetni fazi je pobuda zdaj sestavni del programa Erasmus+ za obdobje 2021–2027.

Pobuda Evropske univerze je tudi vodilna pobuda evropske strategije za univerze, katere cilj je do sredine leta 2024 podpreti 60 evropskih univerz z več kot 500 visokošolskimi ustanovami.

Kaj so Evropske univerze

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

Sodelovanje 44 evropskih univerz

Po razpisu za zbiranje predlogov Erasmus+ leta 2022 zdaj v 44 evropskih univerzah sodeluje 340 visokošolskih ustanov v glavnih mestih in oddaljenih regijah 31 držav, vključno z vsemi državami članicami EU, Islandijo, Norveško, Srbijo in Turčijo. 

S sklepanjem partnerstev s približno 1 300 partnerji, od nevladnih organizacij, podjetij, mest do lokalnih in regionalnih organov, evropske univerze bistveno izboljšujejo kakovost in obseg visokošolskega izobraževanja v Evropi.

Pregled 44 evropskih zavezništev in njihova sestava

Začetno triletno obdobje financiranja zavezništev, izbranih na razpisu Erasmus+ iz leta 2019, se je končalo leta 2022. Ta zavezništva so bila upravičena do prijave na razpis za zbiranje predlogov Erasmus+ v letu 2022.

Vel informacij je na voljo v informativnih pregledih o različnih evropskih univerzah.

Razpis Erasmus+ za evropske univerze za leto 2023 zdaj odprt

V podporo popolni izvedbi pobude Evropske univerze je bil objavljen nov razpis za zbiranje predlogov Erasmus+ v podporo evropskim univerzam po vsej Evropi s skupnim proračunom v višini 384 milijonov evrov.

Več informacij o razpisu za evropske univerze za leto 2023.

Razpis je tematsko razdeljen na dva dela:

Tema 1: okrepitev predhodnega poglobljenega institucionalnega nadnacionalnega sodelovanja

Ta tema razpisa bo zagotovila podporo že obstoječim zavezništvom za poglobljeno institucionalno nadnacionalno sodelovanje, ki med drugim vključujejo zavezništva evropskih univerz, izbrana na razpisu za zbiranje predlogov v okviru programa Erasmus+ za leto 2020.

Cilj je nadgraditi doslej doseženo institucionalno sodelovanje ter dodatno poglobiti, okrepiti in razširiti to obstoječe sodelovanje, da bi dosegli napredek v smeri dolgoročne vizije „Evropskih univerz“. Nove visokošolske ustanove imajo priložnost, da se tem obstoječim zavezništvom pridružijo kot polnopravni partnerji.

Tema 2: razvoj novega poglobljenega institucionalnega nadnacionalnega sodelovanja

Ta tema razpisa bo zagotovila podporo prijaviteljem, ki želijo vzpostaviti novo poglobljeno institucionalno nadnacionalno sodelovanje v novem zavezništvu „Evropske univerze“.

Prijavni postopek

Glejte odprti razpis za zbiranje predlogov za Erasmus+ za evropske univerze za leto 2023 na podlagi kvalitativnih meril.

Rok za prijavo je 31. januar 2023.

Ne pozabite: prihodnja informativna predstavitev bo 15. novembra 2022. Oglejte si dnevni red in več podrobnosti o informativni predstavitvi.

Več informacij o pobudi je na voljo v informativnem pregledu Komisije o Evropskih univerzah.

Rezultati razpisa Erasmus+ 2022

Rezultati razpisa Erasmus+ za leto 2022 so bili objavljeni julija 2022. Izmed 52 prejetih prijav je bilo 16 zavezništev izbranih za trajnostno financiranje, izbrane pa so bile tudi 4 nove evropske univerze s 175 visokošolskimi ustanovami iz držav članic in drugih držav, pridruženih programu Erasmus+. Več informacij je na voljo v sporočilu za medije.

Rezultati razpisa Erasmus+ 2020

Rezultati razpisa Erasmus+ za leto 2020 so bili objavljeni julija 2020. Od 62 prejetih prijav je bilo izbranih 24 novih zavezništev evropskih univerz, v katerih sodeluje 165 visokošolskih ustanov iz 26 držav članic in drugih držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Več informacij je na voljo v sporočilu za medije.

Rezultati razpisa Erasmus+ 2019

Rezultati razpisa za leto 2019 so bili objavljeni junija 2019. Od 54 prejetih prijav je bilo izbranih prvih 17 zavezništev evropskih univerz, v katere je bilo vključenih 114 visokošolskih ustanov iz 24 držav članic. Več informacij je na voljo v sporočilu za medije.

Evropske univerze z vidika študentov

Publications

The call is structured around two topics:

Topic 1: intensification of prior deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for already existing deep institutional transnational cooperation alliances including, but not limited to, the European Universities alliances selected under the 2020 Erasmus+ call for proposals.

The aim is to build upon the institutional cooperation achieved so far and to further deepen, intensify and expand the effectiveness of this existing cooperation in order to progress towards the long-term vision of the ‘European Universities’. New higher education institutions have the opportunity to join these existing alliances as full partners.

Topic 2: development of new deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for applicants wishing to establish new deep institutional transnational cooperation in a new ‘European Universities’ alliance.

How to apply

See the open competitive call for proposals for the 2023 Erasmus+ European Universities, based on qualitative criteria.

The deadline to apply is 31 January 2023.

Save the date for the upcoming information session on 15 November 2022. See the agenda and more details about the information session.

See the Commission factsheet on the European Universities for more information on the initiative.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students