Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropski semester/analiza po državah

Za kaj gre

Organizacija sistemov izobraževanja in usposabljanja je v pristojnosti držav članic, vendar ima Evropska unija ključno vlogo pri podpori ukrepom za izboljšanje in posodobitev nacionalnih sistemov izobraževanja. 

V globaliziranem svetu in gospodarstvu, ki temelji na znanju, potrebuje Evropa visoko usposobljene delavce, da bo konkurenčna v produktivnosti in inovacijah. To še toliko bolj velja v času hitrih tehnoloških in družbenih sprememb. 

Dejstva pa kažejo, da se znanja delavcev vse manj ujemajo z znanji, ki jih potrebuje trg dela, to pa prispeva k višji brezposelnosti in zavira gospodarsko rast.

V skladu s cilji strategije Evropa 2020 prednostne naloge EU vključujejo:

  • prilagoditev znanja in spretnosti potrebam trga
  • znižanje števila osipnikov na manj kot 10 % 
  • povečanje deleža visokošolskih diplomantov na najmanj 40 %

Kako deluje

Komisija v okviru evropskega semestra izvaja analize po državah na različnih področjih politike, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem. 

Te analize pomagajo državam članicam EU pri reševanju družbenih izzivov, ki so opredeljeni na ravni EU ter na nacionalni in regionalni ravni. Nacionalnim organom pomagajo tudi oceniti napredek pri izvajanju potrebnih reform ter področij, ki potrebujejo nadaljnje naložbe. 

Evropska komisija v okviru strategije za gospodarsko rast in delovna mesta Evropa 2020 v prvi polovici leta v okviru evropskega semestra izda priporočila za države članice glede odpravljanja največjih težav. 

Vsako leto poleg tega v pregledu izobraževanja in usposabljanja oceni napredek držav glede na nabor meril. Pregled izobraževanja in usposabljanja prispeva k prizadevanjem EU za oblikovanje politik na podlagi dokazov.