Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

O abordare europeană privind microcertificatele

Oportunități de învățare flexibile și favorabile incluziunii

Microcertificatele sunt calificări care atestă rezultatele învățării obținute prin intermediul unui curs sau al unui modul scurt, evaluat în mod transparent. Pot fi completate la fața locului, online sau într-un format combinat. 

Caracterul flexibil al acestor certificate permite deschiderea oportunităților de învățare pentru cetățeni, inclusiv pentru cei care au un loc de muncă cu normă întreagă.

Sunt o formă de învățare foarte flexibilă și favorabilă incluziunii, care permite dobândirea de aptitudini și competențe specifice.

Microcertificatele sunt oferite de instituții de învățământ superior și profesional (VET), precum și de organizații private.

Pot fi deosebit de utile pentru persoanele care doresc:

  • să își consolideze cunoștințele fără a urma un program complet de învățământ superior
  • să se perfecționeze sau să se recalifice pentru a răspunde nevoilor pieței forței de muncă sau pentru a se dezvolta profesional după începerea activității.

Consultare publică

La 20 aprilie 2021, Comisia Europeană a lansat o consultare publică, cu durata de 12 săptămâni, având ca temă o abordare europeană privind microcertificatele pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională.

Această consultare publică urmărește să colecteze idei pentru elaborarea unei definiții comune a microcertificatelor, a standardelor Uniunii Europene (UE) privind calitatea și transparența acestora și a următoarelor etape care trebuie parcurse la nivel instituțional, național și european.

Consultarea se va derula până la 13 iulie 2021 (ora 23:59 CEST).

Participați la această consultare publică și împărtășiți-vă opiniile! 

De ce este necesară o abordare europeană

În Europa, un număr tot mai mare de cetățeni trebuie să își actualizeze cunoștințele, aptitudinile și competențele pentru a reduce decalajul dintre educația lor formală și nevoile unei societăți și a unei piețe a forței de muncă în evoluție rapidă. 

Redresarea în urma pandemiei de COVID-19 și necesitatea de a accelera tranziția verde și pe cea digitală impun, de asemenea, ca o parte din cetățeni să își perfecționeze competențele sau să se recalifice.

Menținerea și dobândirea de noi competențe sunt, de asemenea, esențiale pentru a permite participarea activă în societate, pentru a asigura dezvoltarea personală, socială și profesională continuă și pentru a stimula capacitatea de inserție profesională și inovarea socioeconomică. 

Totuși, în absența unor standarde comune care să asigure calitatea, transparența, comparabilitatea transfrontalieră, recunoașterea și portabilitatea, nu se poate atinge potențialul maxim al acestor microcertificate.

Prin urmare, Comisia urmărește să elaboreze o definiție comună și standarde europene pentru microcertificate, care să fie independente de organismul care le atribuie, bazându-se, în măsura posibilului, pe instrumentele existente. 

Ideea adoptării unei abordări europene în materie de microcertificate a fost anunțată în:

Grupul consultativ privind microcertificatele: recomandări

În primăvara anului 2020, Comisia a instituit un grup ad-hoc de consultare format din experți din învățământul superior, inclusiv practicieni, membri ai agențiilor de certificare a calității și vorbitori invitați din întreaga Europă.

În perioada 26 mai-17 septembrie 2020, acest grup a organizat trei reuniuni online și a propus o definiție europeană, caracteristici comune și o foaie de parcurs a acțiunilor.

Această foaie de parcurs prezintă sugestii cu privire la acțiunile necesare la nivel european și național pentru elaborarea și punerea în aplicare a unei astfel de abordări.

Foaia de parcurs se axează pe următoarele acțiuni:

  • elaborarea unor standarde europene comune de calitate și transparență, împreună cu toate părțile interesate (comunitatea educației și formării și actorii de pe piața forței de muncă, partenerii sociali, organizațiile de tineret, societatea civilă, camerele de comerț și angajatorii din toate statele membre și țările din spațiul european al învățământului superior)
  • analizarea posibilității de a include microcertificatele în cadrele naționale ale calificărilor, cu o posibilă trimitere la cadrul european al calificărilor
  • întocmirea unei liste de furnizori de încredere și promovarea proceselor de asigurare a calității
  • analizarea modului în care Sistemul european de credite transferabile (ECTS) poate fi utilizat în contextul microcertificatelor la alte niveluri de învățământ și în alte sectoare
  • elaborarea de orientări pentru o recunoaștere mai rapidă, prin adaptarea instrumentelor de validare și recunoaștere existente sau prin dezvoltarea altora noi
  • utilizarea Europass, a infrastructurii de certificate digitale aferente și a inițiativei privind legitimația europeană de student pentru a facilita stocarea și prezentarea microcertificatelor
  • Utilizarea microcertificatelor pentru a îmbunătăți accesul la oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții prin asigurarea unei permeabilități mai mari între sectoarele educației și formării și prin facilitarea unei alegeri informate de către cursanți, prin extinderea serviciilor de orientare bazate pe date privind piața forței de muncă în timp real
  • furnizarea de sprijin din partea UE prin intermediul programului Erasmus+ și al fondurilor structurale alocate învățământului superior, instituțiilor EFP și altor furnizori pentru a promova utilizarea microcertificatelor

Acțiunile sugerate se concentrează în principal pe învățământul superior, dar vizează și alte niveluri și sectoare ale educației și formării.

Etapele următoare

Aceste rezultate vor fi integrate în consultări mai ample care acoperă toate sectoarele educației și formării, în vederea pregătirii, până la sfârșitul anului 2021, a unei recomandări a Consiliului privind microcertificatele pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională.


Imagini header: © Uniunea Europeană, 2020.