Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inicjatywa dotycząca europejskiej legitymacji studenckiej

Czemu służy inicjatywa dotycząca europejskiej legitymacji studenckiej?

Jasne i bezpieczne procedury administracyjne przez internet oraz informacje dostępne dla studentów za dotknięciem klawiatury mają zasadnicze znaczenie dla zwiększenia mobilności studentów w Europie. Równie ważne jest promowanie ich udziału w programach edukacyjnych i wydarzeniach kulturalnych zgodnie z wizją stworzenia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji.

Celem inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej jest stworzenie punktu kompleksowej obsługi w internecie przy pomocy aplikacji mobilnej Erasmus+, która ma pomóc studentom na wszystkich etapach procedury administracyjnej w okresie mobilności, tj. przed wyjazdem, podczas pobytu za granicą i po powrocie. Inicjatywa ułatwi studentom dotarcie do wszystkich niezbędnych informacji, tak aby wyjazd za granicę w celu nauki był wartościowy.

Celem jest pełne wdrożenie inicjatywy do 2021 r. Do tego czasu oczekuje się, że instytucje szkolnictwa wyższego uczestniczące w przyszłym programie Erasmus+ będą korzystały z sieci „Erasmus bez dokumentów papierowych” w celu wymiany danych dotyczących mobilności studentów. Korzystanie przez instytucje z sieci „Erasmus bez dokumentów papierowych” stanie się obowiązkowe zgodnie z poniższymi celami pośrednimi:

  • 2021 r. - zarządzanie w trybie online porozumieniami o programie zajęć
  • 2022 r. - zarządzanie porozumieniami międzyinstytucjonalnymi
  • 2023 r. - wymiana danych o zgłoszonych kandydaturach studentów i zaakceptowanych kandydaturach oraz wymiana wykazów zaliczeń w kontekście mobilności studentów

Instytucje uczestniczące będą również potrzebowały promować stosowanie aplikacji mobilnej Erasmus+, aby zapewnić instytucjom i studentom uczestniczącym w tym programie czerpanie korzyści ze zwiększonej wydajności procesów administracyjnych. Zakłada się, że do 2025 r. wszyscy studenci w Europie będą mogli czerpać korzyści z tej inicjatywy. Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do udziału w seminarium internetowym – Erasmus przechodzi na format cyfrowy!

Jakie korzyści płyną z inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej?

Legitymacja, która jest w pełni zgodna z unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych, zapewni bezpieczną wymianę informacji o studentach i umożliwi im bezproblemowe przejście z jednej uczelni do drugiej. Co więcej, dzięki legitymacji studenci będą mieli dostęp do kursów i usług online świadczonych w innych instytucjach szkolnictwa wyższego. 

Inicjatywa dotycząca europejskiej legitymacji studenckiej nie tylko będzie sprzyjać wirtualnej mobilności i kształceniu mieszanemu (tj. tradycyjnej i zdalnej formie nauczania), lecz również stworzy studentom większe możliwości wyboru programów, w których mogą uczestniczyć. Z czasem umożliwi ona studentom dostęp do imprez kulturalnych w całej Europie po obniżonych cenach. 

Korzyści wynikające z inicjatywy nie dotyczą tylko studentów – inicjatywa przyczyni się do uproszczenia procedur administracyjnych i zmniejszenia obciążeń administracyjnych po stronie instytucji szkolnictwa wyższego, co w efekcie zwiększy mobilność wszystkich uczestników. 

Od 2019 r. zwiększy się skala projektów w dziedzinie technologii cyfrowych: Erasmus bez dokumentów papierowych, EMREX i europejska legitymacja studencka dzięki wsparciu finansowemu z programu Erasmus+ i instrumentu „Łącząc Europę”.

Do inicjatywy tej będą stosować się unijne przepisy identyfikacji elektronicznej (rozporządzenie eIDAS), aby zapewnić zaufanie niezbędne do uwierzytelniania studentów i umożliwić im korzystanie z praw przysługujących im w internecie. 

Inicjatywa dotycząca europejskiej legitymacji studenckiej stanowi więc krok naprzód w kierunku cyfrowego społeczeństwa europejskiego i prawdziwie europejskiego obszaru edukacji, w którym pobyt za granicą w celu nauki stanie się normą, a doskonałość edukacyjna – realnym doświadczeniem dla wszystkich.

Korzyści płynące z inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej

Dla studentów: 

  • łatwy dostęp do materiałów potrzebnych do zajęć przed wyjazdem na studia, rejestracja zajęć przez internet i automatyczne uznawanie punktów ECTS
  • natychmiastowy dostęp do usług uczelni przyjmującej, takich jak korzystanie z biblioteki, transportu i zakwaterowania
  • zniżki na imprezy kulturalne w całej Unii Europejskiej.

Dla uczelni wyższych: 

  • proste zarządzanie całym procesem mobilności przez internet: od selekcji studentów po uznawanie punktów ECTS
  • identyfikacja elektroniczna studentów, uproszczona i bezpieczna wymiana danych studentów, w tym informacji o osiągnięciach akademickich, między instytucjami szkolnictwa wyższego 
  • zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z mobilnością studentów.