Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Een Europese aanpak voor microcredentials

Flexibele, inclusieve leermogelijkheden

Een microcredential is een kwalificatie die verkregen is na een korte, op transparante wijze getoetste leerervaring. Microcredentials kunnen ter plaatse bij een onderwijsinstelling, online of in gemengde vorm worden behaald. 

Door het flexibele karakter kunnen ook personen die voltijds werken deelnemen aan deze leermogelijkheden.

Hierdoor zijn microcredentials een zeer flexibele en inclusieve leervorm, waarmee specifieke vaardigheden en competenties kunnen worden aangeleerd.

Microcredentials worden aangeboden door instellingen voor hoger onderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding, en door particuliere organisaties.

Zij zijn vooral gericht op mensen die:

  • hun kennis willen uitbreiden zonder een volledig hogeronderwijsprogramma af te ronden
  • bij- of omscholing willen volgen om aan de behoeften van de arbeidsmarkt te voldoen of om zich professioneel verder te ontwikkelen

Openbare raadpleging

Op 20 april 2021 heeft de Europese Commissie een twaalf weken durende openbare raadpleging over een Europese aanpak van microcredentials voor een leven lang leren en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt gelanceerd.

Deze heeft tot doel ideeën te verzamelen voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke definitie van microcredentials, EU-normen voor de kwaliteit en transparantie daarvan en de te nemen stappen op institutioneel, nationaal en EU-niveau.

De openbare raadpleging loopt nog tot en met 13 juli 2021.

Geef uw mening, neem deel aan de openbare raadpleging

Waarom een Europese aanpak?

In Europa moeten steeds meer mensen hun kennis, vaardigheden en competenties bijspijkeren om de kloof tussen hun formele opleiding en de behoeften van een snel veranderende maatschappij en arbeidsmarkt te dichten. 

Om te kunnen herstellen van de coronapandemie en de groene en digitale transitie te kunnen versnellen, moeten mensen zich bijscholen of omscholen.

Het verwerven en onderhouden van nieuwe competenties is ook essentieel voor actieve deelname aan de samenleving, om te zorgen voor persoonlijke, maatschappelijke en professionele ontwikkeling en om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en sociaal-economische innovatie te stimuleren. 

Zonder gemeenschappelijke kwaliteitsnormen, transparantie, internationale vergelijkbaarheid, erkenning en overdraagbaarheid kunnen microcredentials echter hun volledige potentieel niet waarmaken.

De Commissie wil daarom dat er een gemeenschappelijke definitie en Europese normen voor microcredentials worden ontwikkeld, onafhankelijk van het orgaan dat deze toekent, en voor zover mogelijk voortbouwend op bestaande instrumenten. 

De intentie om een Europese aanpak van microcredentials te ontwikkelen werd aangekondigd in:

Adviesgroep microcredentials: aanbevelingen

In het voorjaar van 2020 heeft de Europese Commissie een ad-hocadviesgroep opgericht, die bestaat uit deskundigen uit het hoger onderwijs, waaronder personen die in het hoger onderwijs werkzaam zijn, leden van organisaties voor kwaliteitsborging en gastsprekers uit heel Europa.

De groep heeft inmiddels een voorstel gedaan voor een gemeenschappelijke Europese definitie, gemeenschappelijke kenmerken en een actieplan.

Het actieplan doet suggesties voor op Europees en nationaal niveau noodzakelijke acties en geeft een routekaart daarvoor.

De routekaart is gericht op de volgende acties:

  • ontwikkelen van gemeenschappelijke Europese normen voor kwaliteit en transparantie in overleg met alle betrokkenen (onderwijs- en opleidingsgemeenschap, arbeidsmarkt, sociale partners, jongerenorganisaties, maatschappelijk middenveld, kamers van koophandel, werkgevers uit alle EU-landen en landen van de Europese ruimte voor hoger onderwijs)
  • nagaan of microcredentials in nationale kwalificatiekaders kunnen worden opgenomen, eventueel onder verwijzing naar het Europees kwalificatiekader
  • opstellen van een lijst van vertrouwde aanbieders en bevorderen van kwaliteitsborgingsprocessen
  • nagaan hoe het Europees studiepuntensysteem (ECTS) in dit verband ook buiten het hoger onderwijs kan worden gebruikt
  • werken aan richtsnoeren voor een snellere erkenning door bestaande validerings- en erkenningsinstrumenten aan te passen of door nieuwe instrumenten te ontwikkelen
  • ervoor zorgen dat lerenden hun microcredentials makkelijker kunnen bewaren en laten zien met behulp van Europass, de Digital Credentials Infrastructure en de Europese studentenpas
  • met microcredentials de mogelijkheden voor een leven lang leren verbeteren door te zorgen voor een betere doorstroming tussen verschillende onderwijs- en opleidingssectoren en voor een geïnformeerde keuze van lerenden dankzij uitgebreidere begeleidingsdiensten op basis van realtimegegevens over de arbeidsmarkt
  • EU-steun verlenen aan instellingen voor hoger onderwijs, beroepsonderwijs- en opleiding en andere aanbieders van onderwijs via het Erasmus+-programma en de structuurfondsen om het gebruik van microcredentials te bevorderen

De voorgestelde acties zijn voornamelijk gericht op het hoger onderwijs, maar houden ook rekening met andere onderwijs- en opleidingsniveaus.

Volgende stappen

De resultaten zullen worden meegenomen in het bredere overleg over alle onderwijs- en opleidingssectoren dat zal bijdragen tot het opstellen van een aanbeveling van de Raad over microcredentials voor een leven lang leren en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, die eind 2021 klaar moet zijn.


Afbeelding: © Europese Unie, 2020.