Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Europski pristup mikrokvalifikacijama

Fleksibilne i uključive mogućnosti za učenje

Vijeće Europske unije donijelo je 16. lipnja 2022. Preporuku o europskom pristupu mikrokvalifikacijama za cjeloživotno učenje i zapošljivost. Preporukom se nastoji poduprijeti razvoj, provedba i priznavanje mikrokvalifikacija među ustanovama, poduzećima, sektorima i državama.

Da bi svatko imao znanje, vještine i kompetencije koje su mu potrebne za uspjeh u privatnom i poslovnom životu, važno je njegovati kulturu cjeloživotnog učenja.

Mikrokvalifikacije potvrđuju ishode učenja nakon kratkih iskustava učenja, na primjer kratkog tečaja ili osposobljavanja. One su fleksibilne i ciljano pomažu ljudima u stjecanju znanja, vještina i kompetencija koje su im potrebne za osobni i profesionalni razvoj.

U cijeloj Europi i svijetu brzo se razvijaju kraći oblici mogućnosti za učenje, kao što su mikrokvalifikacije, koje su manje opsežne od tradicionalnih kvalifikacija. Te mogućnosti nude brojni javni i privatni pružatelji usluga kao odgovor na potražnju za fleksibilnijim oblicima obrazovanja i osposobljavanja usmjerenima na učenika. Imaju i potencijal ponuditi mogućnosti za obrazovanje i osposobljavanje širem spektru učenika, uključujući skupine u nepovoljnom položaju i ranjive skupine.

Međutim, bez zajedničkih standarda kojima se osigurava njihova kvaliteta, transparentnost, prekogranična usporedivost, priznavanje i prenosivost, mikrokvalifikacije ne mogu ostvariti sav svoj potencijal.

Izgradnja povjerenja i fleksibilnosti

Cilj je Preporuke Vijeća:

  • omogućiti pojedincima da steknu, unaprijede i poboljšaju znanje, vještine i kompetencije koji su im potrebni za uspjeh na tržištu rada i u društvu kako bi iskoristili sve prednosti socijalno pravednog oporavka i pravedne tranzicije prema zelenom i digitalnom gospodarstvu i bili spremniji za suočavanje s postojećim i budućim izazovima
  • poduprijeti spremnost pružatelja mikrokvalifikacija da povećaju kvalitetu, transparentnost i fleksibilnost svoje obrazovne ponude kako bi se pojedincima omogućilo da oblikuju individualne načine učenja i razvoj karijere
  • poticati uključivost, pristup i jednake mogućnosti te doprinijeti postizanju otpornosti, socijalne pravednosti i blagostanja svih, u kontekstu demografskih promjena i u svim fazama gospodarskih ciklusa.

Preporuka sadržava glavne komponente, uključujući definiciju, standarde za opis mikrokvalifikacija i načela za njihovo oblikovanje i izdavanje.

Zahvaljujući tome države članice, dionici i različiti pružatelji usluga (od ustanova za obrazovanje i osposobljavanje do privatnih poduzeća) mogu razvijati, primjenjivati i uspoređivati mikrokvalifikacije na koherentan način među različitim sektorima, područjima i zemljama. To će pomoći da se u cijeloj Europi stvori povjerenje u mikrokvalifikacije.

Preporuka će poduprijeti oblikovanje i primjenu kvalitetnih i transparentnih mikrokvalifikacija i odrediti najvažnija područja djelovanja u politikama obrazovanja i osposobljavanja te tržišta rada. To će ljudima omogućiti da steknu nove vještine na prilagođen i uključiv način.

Europski pristup mikrokvalifikacijama ključna je sastavnica Komisijine vizije uspostave europskog prostora obrazovanja do 2025.

Potpora Komisije ekosustavima mikrokvalifikacija

Komisija će podupirati provedbu Preporuke:

  • poticanjem dijaloga o korištenju i prilagodbi postojećih alata i usluga EU-a za potporu svim vrstama pružatelja usluga u razvoju mikrokvalifikacija
  • podržavanjem razmjene informacija i promicanjem najbolje prakse
  • istraživanjem načina na koji bi platforma Europass mogla poduprijeti tehničku provedbu Preporuke
  • pružanjem financijske potpore u okviru programa Erasmus+.

Kontekst

Preporuka se temelji na prijedlogu koji je Komisija iznijela 10. prosinca 2021. na temelju opsežnog savjetovanja i prikupljanja dokaza. Preporuka o europskom pristupu mikrokvalifikacijama donesena je 16. lipnja 2022. zajedno s drugim prijedlogom o individualnim računima za učenje.

Oba prijedloga bila su dio dvanaest glavnih mjera najavljenih u Programu vještina za Europu (srpanj 2020.).

Mikrokvalifikacije se spominju i u Akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava (ožujak 2021.) i Komunikaciji Komisije o uspostavi europskog prostora obrazovanja do 2025. (rujan 2020.).

 

Povezani sadržaj