Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Образование и обучение на възрастни

Ученето за възрастни е набор от формални и неформални учебни дейности — както от общ характер, така и с професионална насоченост, в които се включват възрастни, след като са завършили първоначално образование и обучение.

Повече за ученето за възрастни

Slide

Ресурси за образование и обучение на възрастни

Умения и квалификации

Проучете работата на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (EMPL) на Комисията във връзка с уменията и квалификациите.

„Изграждане на приобщаващи модели за придобиване на умения и квалификации“

В доклада на „Евридика“ се проучват настоящите мерки за насърчаване на ученето през целия живот, по-специално за възрастни с ниски нива на умения и квалификации.

Панорама на уменията в ЕС

Този онлайн инструмент предоставя достъп до данни и информация относно потребностите от умения във всички професии, сектори и държави.

Работни групи

Научете повече за работата на работните групи по стратегическата рамка на европейското пространство за образование относно ученето за възрастни.

Присъединяване към общността

Европейска платформа за учене за възрастни (EPALE)

Електронната платформа за учене за възрастни в Европа (EPALE) е многоезична отворена членска общност за специалисти в областта на ученето за възрастни в Европа. Присъединяване към общността на EPALE

 

Възможности за финансиране в ЕС

  • Този инструмент финансира десетки хиляди местни, регионални и национални проекти, свързани със заетостта, в цяла Европа.

  • „Еразъм+“ е програмата на ЕС за финансиране, която подкрепя образованието, обучението, младежта и спорта.

  • Действия по инициативата „Жан Моне“ в рамките на „Еразъм+“ в подкрепа на преподаването, ученето, научните изследвания и дебатите по различни аспекти на Европейския съюз.

Заетост и доброволческа дейност

Вижте практическа информация и възможности относно заетостта, включително доброволчеството и стажовете.