Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

En europeisk strategi för mikromeriter

Flexibla och inkluderande inlärningsmöjligheter

En mikromerit är ett bevis på de läranderesultat som du uppnått efter en kort utbildning som har utvärderats på ett transparent sätt. Mikromeriter tilldelas efter avslutade korta fristående kurser eller moduler som genomförs på plats, på nätet eller i ett blandat format. 

Mikromeriter gäller flexibla och korta utbildningar och ger därför fler människor möjlighet att utbilda sig, även de som jobbar heltid.

Det är en flexibel och inkluderande form av lärande som gör det möjligt att tillägna sig färdigheter och kompetenser på ett målinriktat sätt.

Mikromeriter erbjuds av lärosäten, yrkesskolor och privata organisationer.

De kan vara särskilt användbara för dig som vill

  • bygga vidare på dina nuvarande kunskaper i stället för att ta en fullständig examen
  • fortbilda eller omskola dig för att tillgodose arbetsmarknadens behov eller utvecklas yrkesmässigt efter att ha börjat arbeta.

Offentligt samråd

Den 20 april 2021 inledde EU-kommissionen ett tolv veckor långt offentligt samråd om en europeisk strategi för mikromeriter för livslångt lärande och anställbarhet.

Syftet är att samla in idéer när det gäller en gemensam definition av mikromeriter, EU-standarder för kvalitet och insyn och insatser från utbildningsinstitutionerna, medlemsländerna och EU.

Samrådet pågår till den 13 juli 2021 kl. 23:59 (svensk tid).

Delta i samrådet och dela med dig av dina synpunkter i dag! 

Varför behövs en europeisk strategi?

Allt fler i Europa behöver uppdatera sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att överbrygga klyftan mellan sin formella utbildning och behoven i ett samhälle och en arbetsmarknad i snabb förändring. 

Återhämtningen från coronapandemin och behovet av att snabba på den gröna och digitala omställningen kräver också att vi skaffar nya kompetenser eller omskolar oss.

Det är också nödvändigt att behålla eller förvärva ny kompetens för att kunna delta aktivt i samhället, fortsätta sin personliga, sociala och yrkesmässiga utveckling och lättare få jobb. Det bidrar också till socioekonomisk innovation. 

Men utan gemensamma standarder som säkerställer kvalitet, insyn samt jämförbarhet, erkännande och portabilitet över gränserna kan mikromeriterna inte få fullt genomslag.

Kommissionen vill därför ta fram en gemensam definition och europeiska standarder för mikromeriter som är oberoende av den utfärdande institutionen och som så mycket som möjligt bygger på befintliga verktyg. 

Avsikten att ta fram en europeisk strategi för mikromeriter aviserades i

Rådgivande grupp om mikromeriter – rekommendationer

Våren 2020 inrättade EU-kommissionen en särskild rådgivande grupp med experter på högre utbildning från hela Europa, bland annat företrädare för lärosäten, myndigheter och kvalitetssäkringsorgan.

Gruppen höll tre virtuella möten mellan den 26 maj och den 17 september 2020 och föreslog en gemensam europeisk definition, gemensamma kännetecken och en färdplan för åtgärder.

Färdplanen innehåller förslag på tidsplan och åtgärder på europeisk och nationell nivå för att ta fram och genomföra en gemensam strategi för mikromeriter.

Färdplanen inriktas framför allt på att

  • utveckla gemensamma europeiska standarder för kvalitet och öppenhet tillsammans med alla berörda parter (utbildningssektorn, aktörer på arbetsmarknaden, arbetsmarknadens parter, ungdomsorganisationer, civilsamhället, handelskamrar samt arbetsgivare från alla EU-länder och länderna inom det europeiska området för högre utbildning)
  • undersöka hur mikromeriter kan tas med i nationella referensramar för kvalifikationer, eventuellt med hänvisning till den europeiska referensramen för kvalifikationer
  • utarbeta en lista över tillförlitliga utbildningsanordnare och främja kvalitetssäkring
  • undersöka hur det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) kan användas för mikromeriter inom andra utbildningsnivåer och utbildningssektorer
  • ta fram riktlinjer för ett snabbare erkännande genom att anpassa befintliga instrument för validering och erkännande eller utveckla nya
  • göra det lättare för folk att spara och visa upp sina mikromeriter genom Europass och dess infrastruktur för digitala referenser och genom det europeiska studentkortet
  • förbättra möjligheterna till livslångt lärande genom bättre övergångsmöjligheter mellan utbildningssektorerna och se till att eleverna kan göra välgrundade val genom att utvidga vägledningstjänster som bygger på aktuella uppgifter om arbetsmarknaden
  • ge EU-stöd genom Erasmus+ och strukturfonderna till lärosäten, yrkesskolor och andra utbildningsinstitutioner och utbildningsanordnare för att främja mikromeriter.

De föreslagna åtgärderna inriktas främst på högre utbildning, men även på andra utbildningsnivåer och utbildningssektorer.

Vad händer nu?

Resultaten kommer att ligga till grund för bredare samråd som omfattar alla utbildningssektorer. Syftet är att under 2021 utarbeta en rådsrekommendation om mikromeriter för livslångt lärande och anställbarhet.


Header image: © Europeiska unionen, 2020.