Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Šis puslapis šiuo metu verčiamas. Skaitykite naujausią versiją anglų kalba.

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas. 1 veiksmas

Sėkmingas skaitmeninis švietimas – tai didesnės ir geresnės mokymosi ir mokymo galimybės visiems skaitmeniniame amžiuje ir būtinoji sąlyga, kad besimokantieji įgytų įgūdžių, kurių jiems reikia norint klestėti šiandienos pasaulyje. Vykdant veiklą pagal šį veiksmą nustatomi bendri iššūkiai, su kuriais ES šalys susiduria vykdydamos savo švietimo ir mokymo sistemų skaitmeninę transformaciją, ir siūloma, kaip juos įveikti.
Šiame puslapyje

Struktūrinis dialogas su valstybėmis narėmis skaitmeninio švietimo ir įgūdžių klausimais

Prieinamo, kokybiško ir įtraukaus skaitmeninio švietimo propagavimas turi būti bendras visos visuomenės siekis. Visi – vyriausybės, švietimo ir mokymo įstaigos, privatusis sektorius ir visuomenė – turi būti įsipareigoję sukurti efektyvią skaitmeninio švietimo ekosistemą.

Pirmininkė Ursula von der Leyen savo 2021 m. pranešime apie Sąjungos padėtį teigė, jog skaitmeninio švietimo ir įgūdžių klausimams „reikės vadovų dėmesio ir aukščiausiojo lygmens struktūrinio dialogo“. 2021 m. spalio mėn. pradėtas struktūrinis dialogas su valstybėmis narėmis skaitmeninio švietimo ir įgūdžių klausimais, kurio tikslas – didinti politinį matomumą ir įsipareigojimus skaitmeninio švietimo ir įgūdžių srityje, kad Europa galėtų pasiekti plataus užmojo 2030 m. tikslus.

Struktūrinis dialogas buvo įgyvendinamas ES lygmens diskusijose ir dvišaliuose Komisijos ir atskirų ES šalių atstovų susitikimuose. Juose dalyvavo įvairūs sektoriai ir valdžios institucijos, taip pat įvairūs suinteresuotieji subjektai, pavyzdžiui, socialiniai partneriai, pilietinė visuomenė ir privatusis sektorius. Dialogas buvo grindžiamas visas valdžios institucijas įtraukiančio požiūrio koncepcija, kuri apima įvairių valdžios sektorių bendradarbiavimą. Laikantis šios koncepcijos susiejamos skirtingos politikos kryptys, įskaitant:

 • švietimą ir mokymą;
 • skaitmenizaciją;
 • užimtumą ir socialinius reikalus;
 • finansavimą ir investicijas.

Tikslai

 • sutelkti dėmesį į plataus užmojo nacionalinius ir Europos skaitmeninio švietimo ir įgūdžių srities tikslus;
 • sutelkti ES priemones, kad būtų geriau remiamos ES šalių pastangos vykdyti papildomas reformas siekiant įgyvendinti 2030 m. viziją;
 • didinti politinį matomumą ir įsipareigojimus skaitmeninio švietimo ir įgūdžių srityje;
 • prisidėti prie būsimų ES lygmens veiksmų, visų pirma planuojamų skaitmeninio švietimo ir įgūdžių iniciatyvų, taip pat prie 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio politikos programos rengimo; 
 • susieti skirtingas politikos kryptis – suburti švietimo, darbo, skaitmeninimo ir finansų ministerijas, taip pat visus suinteresuotuosius subjektus – nuo švietimo ir mokymo įstaigų iki infrastruktūros teikėjų, privačiojo sektoriaus, socialinių partnerių, pilietinės visuomenės ir inovacijų, technologijų ir mokslinių tyrimų bendruomenės.

Pagrindinė veikla

 • bendroje aplinkoje rengiamos diskusijos su ES šalimis skaitmeninio švietimo ir įgūdžių nacionalinių koordinatorių aukšto lygio grupėje;
 • dvišaliai dialogai su ES šalimis;
 • konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis;
 • rengiami pasiūlymai dėl Tarybos rekomendacijų dėl pagrindinių sėkmingo skaitmeninio švietimo ir mokymo įgalinamųjų veiksnių ir dėl skaitmeninių įgūdžių ugdymo švietimo ir mokymo srityje gerinimo;
 • indėlis į Skaitmeninio dešimtmečio politikos programą ir nacionalinius veiksmų planus.

Rezultatai

 • didesnis ES šalių politinis įsipareigojimas siekti ES tikslų skaitmeninio švietimo ir įgūdžių srityje;
 • dalijimasis patirtimi ir geriausia praktika;
 • geresnis informuotumas apie pagrindinius sėkmingos švietimo ir mokymo sistemų skaitmeninės transformacijos ir skaitmeninių įgūdžių gerinimo veiksnius.

Chronologija

Tarybos rekomendacija dėl pagrindinių sėkmingo skaitmeninio švietimo ir mokymo įgalinamųjų veiksnių

Tarybos rekomendacijoje išdėstyta šiuolaikiška veiksmingo ir įtraukaus skaitmeninio švietimo ir mokymo investicijų, valdymo ir gebėjimų stiprinimo sistema.

Skaitmeninis švietimas ir mokymas yra labai svarbūs remiant švietimo ir mokymo sistemų atsparumą, prieinamumą, kokybę ir įtraukumą ir sudarant sąlygas besimokantiems asmenims klestėti šiandienos skaitmeniniame pasaulyje.

COVID-19 krizė parodė, kad švietimo ir mokymo srityje būtina sisteminė skaitmeninė transformacija. Remiantis struktūrinio dialogo rezultatais, Tarybos rekomendacijoje visos ES šalys raginamos užtikrinti visuotinę prieigą prie įtraukaus ir kokybiško skaitmeninio švietimo ir mokymo visiems, taip sprendžiant skaitmeninės atskirties problemą.

Tikslai

Šia rekomendacija siekiama skatinti būtinas struktūrines reformas nacionaliniu lygmeniu ES šalyse, kad būtų sudarytos sąlygos didelei pažangai švietimo ir mokymo skaitmeninės transformacijos srityje, remiantis:

 • nuosekliomis strategijomis, kurios būtų konkrečiai susijusios su skaitmeniniu švietimu ir skaitmeniniais įgūdžiais;
 • geresne grįžtamąja informacija apie vykdomą politiką, atidžiau stebint ir vertinant skaitmeninio švietimo ir mokymo politiką ir sparčiau integruojant šiuos rezultatus į rengiamus politikos patobulinimus;
 • visas valdžios institucijas įtraukiančiu požiūriu į skaitmeninį švietimą ir mokymą ir glaudesniu suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimu, be kita ko, su privačiuoju sektoriumi;
 • nauja ir glaudesne partneryste su mokytojais, kartu užtikrinant galimybę visiems mokytojams, pedagogams ir kitam personalui dalyvauti skaitmeniniame mokyme ir remiant skaitmeninių gebėjimų stiprinimą visose švietimo ir mokymo įstaigose;
 • teisingomis ir į poveikį orientuotomis investicijomis į kokybišką ir įtraukų skaitmeninį švietimą ir mokymą.

Pagrindinė veikla

 • diskusijos struktūrinio dialogo skaitmeninio švietimo ir įgūdžių klausimais (2022 m.);
 • konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais (2022 m.);
 • Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos (2023 m. balandžio mėn.)
 • Priimta Tarybos rekomendacija dėl pagrindinių sėkmingo skaitmeninio švietimo ir mokymo įgalinamųjų veiksnių (2023 m. lapkričio mėn.)

Chronologija

Finansavimas

Šis veiksmas finansuojamas pagal ES programą „Erasmus+“, „Europos socialinį fondą +“, Teisingos pertvarkos fondą, Europos regioninės plėtros fondą, Skaitmeninės Europos programą, programą „Europos horizontas“.